Doorgaan naar artikel

Lees alles over de acties van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in 2020 ten gunste van de Brusselse burgers en werknemers, maar ook van de ondernemingen, verenigingen en besturen die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

8 besturen

7 opdrachten

... die betrekking hebben op alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, ondernemingen, verenigingen en administraties.

 1. De economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen.
 2. De openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren.
 3. Zorgen voor een kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.
 4. De gewestelijke openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren.
 5. De plaatselijke besturen organiseren, adviseren, controleren en financieren.
 6. Zorgen voor een doeltreffende vertegenwoordiging van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bij nationale, Europese en internationale instanties, rekening houdend met de rol van Brussel als hoofdstad van Europa.
 7. De algemene samenhang van onze werking en onze acties verzekeren, de acties van de besturen coördineren en hen bijstaan middels een algemene dienstverlening.

1 directieraad

De directieraad bestaat uit ambtenaren uit de hoogste rangen van de hiërarchie, nl. de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de directeurs-/directrices-generaal.

De directieraad beheert in nauwe samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dossiers die onder zijn bevoegdheid vallen op administratief, technisch en juridisch vlak en legt ze vervolgens ter goedkeuring voor aan de gewestelijke ministers.

Deze is bovendien verantwoordelijk voor de algemene organisatie, en dito beheer en coördinatie, van de opdrachten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Daarnaast controleert de directieraad de acties die in dat verband door de besturen en de diensten worden gevoerd.

Deze neemt ook beslissingen over het personeel en voert de bevoegdheden uit die hem zijn toegekend door het personeelsstatuut.

Onze teams

1452
personeelsleden
761
vrouwen
691
mannen
43.2
jaar (gemiddelde leeftijd)
1255
occasionele en structurele telewerkers
937
statutairen
515
contractuelen

Verdeling per bestuur

Grafiek : Verdeling per bestuur

 • Brussel Synergie • 340
 • Brussel ConnectIT • 33
 • Brussel International • 60
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid • 237
 • Brussel Financiën en Begroting • 135
 • Brussel Huisvesting • 123
 • Brussel Mobiliteit • 420
 • Brussel Plaatselijke Besturen • 104

Opleidingsniveau

Grafiek : Opleidingsniveau

 • Master • 629
 • Bachelor • 308
 • Hoger secundair • 332
 • Geen diploma vereist • 183

Cijfers op 31.12.2020

Onze begroting

Inkomsten

Grafiek : Inkomsten

 • Gewestelijke belastingen - 1 369 931 000 € • 31.8%
 • Gewestbelastingen - 109  520  000 € • 2.5%
 • Gewestelijke PB + solidariteitsmechanisme - 1  198  601  000 € • 27.8%
 • Correcte financiering Brusselse instellingen - 473  441  000 € • 11%
 • Overgedragen bevoegdheden 6e Staatshervorming - 513  133  000 € • 11.9%
 • Agglomeratieontvangsten - 325  385 000 € • 7.6%
 • Andere ontvangsten - 315  010  000 € • 7.3%

Totaal : 4 305 021 000 €

Uitgaven

Grafiek : Uitgaven

 • Beheer van de gewestelijke instellingen - 1 402 378 000 € • 21.91%
 • Ondersteuning van de plaatselijke besturen - 815 725 000 € • 12.74%
 • Werkgelegenheid en economische ontwikkeling - 1 377 048 000 € • 21.51%
 • ICT en wetenschappelijk onderzoek - 137 136 000 € • 2.14%
 • Mobiliteit en vervoer - 1 250 238 000 € • 19.53%
 • Leefmilieu en openbare netheid - 446 427 000 € • 6.97%
 • Ruimtelijke ordening - 706 136 000 € • 11.03%
 • Schuldenlast - 140 033 000 € • 2.19%
 • Andere - 126 789 000 € • 1.98%

Totaal : 6 401 910 000 €

Op 31.12.2020 verzekert de overheidsdienst de opvolging van 31 bilaterale overeenkomsten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en steden, regio's en landen wereldwijd.

Onze waarden

 1. Klantgerichtheid
 2. Uitmuntendheid
 3. Solidariteit
 4. Integriteit
 5. Respect

Onze inzet voor het milieu

De milieuperformanties van de GOB zijn in 2020 bijzonder sterk beïnvloed door de pandemie. Tal van verbruiken zijn door afgenomen activiteiten, telewerk en andere digitale oplossingen zeer drastisch afgenomen. Ook be connected heeft reeds een impact getoond. Andere waardes zijn gestegen omwille van nieuwe aankopen en de crisissituatie. Deze verschuivingen bieden stof tot analyse om het milieumanagementsysteem en de milieuperformanties met de betrokken besturen te verbeteren, met het oog op duurzaamheid en welzijn van het personeel.

 1. 100% groene energie in onze gebouwen (= 2019)
 2. Fotokopieertoestellen en printers die gebruikmaken van milieuvriendelijk papier (= 2019)
 3. Verbruik van milieuvriendelijk papier (gebaseerd op de papieraankoop): 4,99 ton (-82% ten opzichte van 2019)
 4. We hebben de uitstoot van 1.929 kg CO2 in 2020 gecompenseerd door onze papieraankoop geleidelijk aan af te bouwen ten opzichte van 2019.
 5. Individuele printers: 70 (-90% ten opzichte van 2019)
 6. Een vloot van 88 dienstvoertuigen (+31% ten opzichte van 2019), waaronder 34 elektrische voertuigen (+17% ten opzichte van 2019) en 36 hybride voertuigen (+24% ten opzichte van 2019).
 7. Gemiddelde CO2-uitstoot: 49gr/km (=2018)
 8. 14 bedrijfsvoertuigen (+17% ten opzichte van 2019)
 9. 10 e-bikes (= 2019)
 10. We hebben de uitstoot van 7,07 ton CO2 gecompenseerd, afkomstig van dienstreizen met het vliegtuig (-94,7% ten opzichte van 2019).

Mobiliteitsenquête

Deze enquête werd afgenomen van 4 mei tot en met 13 mei bij 201 personeelsleden (= 12,6% van het personeel) en had als doel de impact te meten van de COVID-19-gezondheidscrisis op de mobiliteitsgewoonten van de personeelsleden van de GOB, en om te weten te komen hoe zij zich zullen verplaatsen tijdens de afbouwfase van de lockdown, maar ook daarna. Uit de enquête is de toegenomen intentie onder de personeelsleden gebleken om na deze crisis duurzame vervoersmiddelen te gebruiken. 33,33% van de bevraagden hebben bijvoorbeeld aangegeven dat ze in de toekomst de fiets of step zullen gebruiken. De volledige resultaten van deze enquête zijn beschikbaar via deze link.

Onze inzet voor diversiteit

Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Gendergerelateerd geweld komt wereldwijd zó vaak voor dat de WHO spreekt over een ‘pandemie’- een woord dat sinds vorig jaar veel meer aanwezig is in onze woordenschat. Geweld is nooit een losstaand fenomeen en heeft verregaande gevolgen op de individuele, sociale en professionele situatie van de betrokken personen. Deze gevolgen betreffen bijvoorbeeld de huisvesting van de slachtoffers, hun werksituatie, hun onveiligheid(sgevoel) in de stad of hun gebruik van het openbaar vervoer. Al deze aspecten zijn te linken aan gewestelijke bevoegdheden: het zijn domeinen waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via diens diensten kán op inspelen in een transversaal beleid.

De preventie van en strijd tegen deze vormen van geweld zoals partnergeweld, seksueel geweld of seksuele intimidatie maken sinds vele jaren deel uit van het takenpakket van de directie gelijke kansen (equal.brussels). Sinds juli 2020 zette de Brusselse Regering echter een stap verder naar een echte transversale aanpak, door de lancering van het Brussels Plan tegen Geweld op Vrouwen. Dit plan bevat 56 concrete acties om geweld te voorkomen en te bestrijden, die niet gedragen worden door 1 minister of overheidsdienst maar door de hele Brusselse Regering. Deze gedeelde verantwoordelijkheid maakt dat ook rond domeinen als mobiliteit, stedenbouw of werkgelegenheid initiatieven worden genomen en samenwerkingen worden opgezet. Op die manier schakelde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020 een versnelling hoger in het erkennen en aanpakken van een problematiek die onze samenleving doorkruist en markeert. De voorbereiding, opvolging en evaluatie van dit plan zijn in handen van equal.brussels. Daarnaast staat de directie ook zelf in voor de uitvoering van enkele acties van dit Plan: denk maar aan campagnes, sensibiliseringsprojecten of opleidingen; en dat telkens in samenwerking met het Brussels maatschappelijk middenveld en andere overheidsdiensten.

Logo van het brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Nieuw diversiteitscharter

In samenspraak met het BOC en de directieraad hebben de leden van de interne diversiteitscommissie eind 2020 het initiatief genomen het diversiteitscharter van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel van 2005 een update te geven en op te frissen, opdat het beter rekening zou houden met de huidige invulling van diversiteit en discriminatiebestrijding. Zodoende bleek nog eens hoeveel belang onze instelling aan deze zaken hecht. Door dit nieuw diversiteitscharter te ondertekenen verbindt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zich ertoe diversiteit te bevorderen en discriminatie te bannen uit de professionele contacten en relaties die de personeelsleden onderhouden met collega's en externe partners. Foto: de adjunct-secretaris-generaal en de voorzitster van de diversiteitscommissie ondertekenen het charter.

De adjunct-secretaris-generaal en de vertegenwoordiger van de diversiteitscommissie zitten rond een tafel

Ondertekening van het charter door de adjunct-secretaris-generaal en de vertegenwoordiger van de diversiteitscommissie

Brussel Mobiliteit heeft ook in 2020 aangetoond dat de weggebruiker een centrale plaats blijft innemen in al zijn projecten, waarbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest "verkeersluwer" moet worden01. Belangrijke vernieuwingswerken aan tunnels, bruggen en viaducten zijn voltooid02 en voor meer biodiversiteit en levenskwaliteit gaat03.

01 Naar een "verkeersluw" Gewest

Sedert 1 januari 2021 geldt in het Brussels Hoofdstedelijk Geweld op alle wegen een principiële maximumsnelheid van 30 km per uur, met uitzondering van de belangrijke verkeersaders, waar een snelheidsbeperking geldt van 50 of 70 km per uur. Dit is een maatregel die perfect aansluit bij Good Move, het in 2020 goedgekeurde nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan dat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verkeersluwe zone zal maken.

Brussel Stad 30: durven dromen

Een alarmerende vaststelling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijks verliezen 50 personen het leven of raken ze zwaargewond wegens onaangepaste snelheid in het verkeer. Voor het Gewest moeten deze cijfers naar omlaag, en daarom is de toegelaten snelheid sinds 1 januari 2021 op alle wegen in principe herleid tot 30 km per uur, met uitzondering van de belangrijke verkeersaders. Veilig verkeer voor allen is de hoofddoelstelling van Stad 30, maar het is daarnaast de bedoeling van woonwijken verkeersluwe buurten te maken en een omgeving te scheppen waarin de modal shift zo veel mogelijk kansen krijgt. Een snelheidsbeperking tot 30 km per uur is ook goed tegen lawaaihinder.

In 2020 was alles samen ongeveer 60% van het Brusselse wegennet ingekleurd als zone 30. Sinds 1 januari 2021 is dit voor 85% ervan het geval. Verkeersborden geven duidelijk aan waar de snelheid nog hoger mag liggen: 50 km per uur of - een zeldzaamheid echter - 70 km per uur. Aan deze omwenteling is behoorlijk wat voorbereidend werk voorafgegaan:

 • Op de invalswegen rond het Gewest zijn er bijna 200 informatieborden geplaatst om de komst van de snelheidsbeperking Stad 30 aan te kondigen.
 • Om de uitzonderingen op de regel van 30 km per uur duidelijk te maken, zijn er 1.350 verkeersborden A01-50 (max. snelheid 50 km/u) geplaatst langs de belangrijke verkeersassen.
 • Zo'n 6.000 borden met de vermelding "hier betreedt u" of "hier verlaat u" de 30 km-zone zijn weggehaald, want ze wezen op een uitzondering die nu de algemene regel is geworden.
 • Met ingang van november 2020 liep een grootschalige infocampagne om de bevolking op de verandering te wijzen.

Good Move: duurzame mobiliteit aanmoedigen

In het kader van het Good Move-plan biedt Brussel Mobiliteit de Brusselse gemeenten tal van financiële steunmaatregelen aan, om een steeds duurzamere en veiligere mobiliteit binnen het Gewest te steunen (financiering van stadsmeubilair voor voetgangers en fietsers, fietsmarkeringen, ...).

Deze "catalogus" van recurrente diensten werd in 2020 uitgebreid met een projectoproep voor lokale mobiliteitscontracten die als doel hebben "verkeersluwe zones" in te voeren, d.w.z. zones van 1 à 2,5 km breed rond het centrale punt van een wijk en waarvan de perimeter door belangrijke verkeersassen wordt bepaald. De wandel- en fietsvriendelijkheid en het openbaar vervoer worden gepromoot. Gemotoriseerd verkeer is mogelijk, maar doorgaand verkeer wordt er ontmoedigd.

In deze verkeersluwe wijken werken Brussel Mobiliteit en de gemeenten samen aan kwalitatieve openbare ruimte, zodat de buurtbewoners de stad kunnen heroveren en de hinder in de wijken wordt verminderd.

De eerste offerteoproep voor gemeentesubsidies voor de vijf eerste "verkeersluwe wijken" in het Gewest werd in 2020 gepubliceerd. Deze oproep zal gedurende tien jaar jaarlijks worden uitgeschreven.

Sedert september 2020 helpt Brussel Mobiliteit de gemeenten in twee fasen naar meer verkeersluwe wijken: een voorafgaande analyse inzake multimodale mobiliteit en vervolgens de concretisering in het straatbeeld.

Good Move, dat zijn wijken zonder doorgaand verkeer, die de levenskwaliteit in de gemeenten bevorderen en toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.

Dankzij de « wijken met beperkt verkeer” krijgen andere weggebruikers dan de auto eindelijk een centrale plaats in de straat.

En er komen andere manieren om je te verplaatsen het is een langverwachte maatregel waar we naar uitkijken.

Laat ook uw stem horen voor de mobiliteit van morgen op goodmove.brussels

40 km nieuwe COVID-fietspaden

De nieuwe fietsinfrastructuur kwam er onder impuls van de gezondheidscrisis en beoogt:

 • een groter aantal fietsers in het zadel krijgen zonder dat de verplichte afstandsregels in het gedrang komen;
 • fietsen en stappen aan te moedigen voor korte afstanden om het openbaar vervoer te verlichten en het aantal persoonswagens in het verkeer te doen dalen.

Daartoe zijn fietsmarkeringen aangebracht, betonblokken geplaatst, enzovoort. Op sommige locaties, zoals in de Wetstraat, is een rijstrook zo een fietspad geworden.

Bekijk de kaart met de nieuwe fietsinfrastructuur.

Brussel Mobiliteit monitort deze fietsinrichting op verschillende manieren (analyse van de verkeerscongestie, meting fietsers, ...) en lanceerde eind oktober 2020 bij het brede publiek een online peiling.

02 Het meerjarenplan voor investeringen in tunnels vervolgt zijn weg

Op basis van zijn meerjarige investeringsplan voor tunnels, bruggen en viaducten voert Brussel Mobiliteit jaarlijks grote onderhouds- en vernieuwingswerken uit. Tal van werven werden in de loop van 2020 afgerond. Enkele voorbeelden:

 • de Rogiertunnel; de scheidingswand tussen de twee rijrichtingen is klaar;
 • de Grosjeanbrug; het plafond is verstevigd (voor 2021 staan nieuwe verlichting en wandbekleding op het programma);
 • de Georges Henritunnel; de tunnelinritten en het plafond zijn volledig opgeknapt;
 • de Beaulieubrug kreeg nieuwe uitzettingsvoegen;
 • de tunnelmonden van Delta werden gerenoveerd;
 • de Leopold II-tunnel; de zwaarste renovatiewerken aan het wegdek en het tunneldak werden in de zomer van 2020 voltooid. Halverwege 2021 zouden de werken er moeten op zitten. In 2020 werd trouwens een algemene peiling georganiseerd om de tunnel een nieuwe naam te geven.

Naast deze investeringswerken zijn er ook tal van bruggen en viaducten geïnspecteerd. Zoals elk jaar werden de kunstwerken in 2020 eveneens onder handen genomen. Er werd gecontroleerd of ze nog in goede staat verkeerden en of er geen ingrijpende renovaties nodig waren.

03 Buurtprojecten voor meer biodiversiteit

Brussel Mobiliteit speelt ook een grote rol op het vlak van biodiversiteit en de levenskwaliteit in Brussel. Oordeel maar op basis van deze projecten in 2020.

Ontharden doet de bodem ademen

Wist je dat bredere boomputten biodiversiteit stimuleren? In 2020 heeft Brussel Mobiliteit het aantal buurtprojecten opgevoerd om de openbare ruimte nog meer te ontharden, opdat de bodem doorlaatbaar zou worden en het regenwater beter zou worden afgevoerd. Door asfaltstroken of wegdek in dolomietsteen te vervangen door groenzones speelt het bestuur een niet te onderschatten rol in de strijd tegen de opwarming van de aarde en voor een meer aangename leefomgeving. Daarom is in 2020 voor deze kleine werken meer dan een miljoen euro uitgetrokken. Voor 2021 liggen er tientallen bijkomende projecten ter studie.

Hiernaast de Bergensesteenweg voor en na de demineralisatiewerken.

Slimme gietbeurten

Brussel Mobiliteit plant jaarlijks honderden bomen langs de gewestwegen. De eerste drie jaar krijgen die jonge bomen regelmatig water. Dit is noodzakelijk voor hun groei en zorgt er ook voor dat ze op termijn zelf water uit de grond kunnen halen. Elke gietbeurt vergt gemiddeld echter 120 liter water per boom. Daarom gooit het bestuur het over een andere boeg, om waterverspilling tegen te gaan en doeltreffender te begieten via een opvolging met sondes onder de bomen (foto's hiernaast).

Deze sondes staan in verbinding met de bomen en meten als het ware hun dorst op basis van het klimaat, de boomsoort en het beschikbare bodemvocht. Via een app geeft de sonde aan het bestuur te kennen wanneer de boom best wat water kan gebruiken. Zo monitort het bestuur de aanplantingen en plant het de gietbeurten. Rond de bomen kuilt Brussel Mobiliteit ook watervoorraden in opdat hun bevochtiging optimaal zou verlopen.

In 2020 hebben ongeveer 560 bomen welgevaren bij deze technologie. Ondertussen zijn er nieuwe projecten aan het kiemen.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL MOBILITEIT

 • Vooruitgangstraat 80/1
  1035 Brussel
 • 0800 94 001
 • email hidden; JavaScript is required
 • http://mobiliteit.brussels

In 2020 zette Brussel Financiën en Begroting zijn streven voort om uit te groeien tot een referentiepartner in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door tijdens de crisis te zorgen voor de continuïteit van zijn volledige dienstverlening01. Het bestuur heeft de diensten van de regering ook geïntegreerd in S/4Hana02, het nieuwe gewestelijke boekhoudkundige en begrotingsplatform, en het project "Een begroting voor iedereen"03 uitgerold, dat de burgers beter wil informeren over de begroting.

01 Zorgen voor de continuïteit van de dienstverlening

Ook in 2020 bleek Brussel Financiën en Begroting een betrouwbare partner voor de gewestelijke instellingen en overheidsdiensten, die zelfs tijdens een gezondheidscrisis garant staat voor de continuïteit van de financiële, boekhoudkundige en begrotingsprocedures.

Zorgen voor transparante uitgaven

Om ervoor te zorgen dat de begroting de nodige bedragen bevatte om de noodmaatregelen te financieren die bij de opmaak van de gewestelijke begroting 2019 ongekend waren, heeft de regering op voorstel van Brussel Financiën en Begroting een beroep gedaan op artikel 26 van de organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.

Dit artikel maakt het mogelijk in dringende gevallen, veroorzaakt door uitzonderlijke of onvoorzienbare omstandigheden, bij gemotiveerde beraadslaging, machtiging te verlenen tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, ten belope van het door de beraadslaging vastgestelde bedrag.

In toepassing van dit artikel bereidt Brussel Financiën en Begroting sinds het uitbreken van de crisis de gemotiveerde beraadslagingen voor. Dankzij deze gemotiveerde beraadslagingen bleven alle uitgaven op basis van de uitzonderlijke crisismaatregelen transparant en werd het overheidsgeld correct beheerd.

Twee nieuwe consolidatiestrategieën

Om vooruit te lopen op de financieringsbehoeften voor 2020 heeft Brussel Financiën en Begroting vanaf 2019 twee nieuwe consolidatiestrategieën ontwikkeld:

 • de eerste komt neer op een prefinanciering van het volgende jaar,
 • de tweede is geavanceerder en komt neer op verrichtingen die pas in een toekomstig jaar zullen aanvangen.

Deze strategieën hebben het respectievelijk mogelijk gemaakt 414 en 95 miljoen euro te vinden om de basisbehoeften van 2020 te dekken.

Tel daarbij de resultaten van de gerealiseerde verrichtingen sinds begin 2020, en er zijn tot op heden genoeg primaire geldmiddelen voorhanden om de noodsteun door de regering in het kader van de COVID-19-crisis te financieren.

Het bestuur was eveneens verantwoordelijk voor de concrete uitbetaling van een reusachtig aantal COVID-premies.

02 Integratie van de diensten van de regering naar SAP S/4Hana

Op 1 januari 2020 zijn de diensten van de regering in het nieuwe gewestelijke begrotings- en boekhoudplatform S/4Hana geïntegreerd. De teams van Brussel Financiën en Begroting verstrekten de opleiding over het platform aan de gebruikers van alle betrokken instellingen, dus aan personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, talent.brussels, urban.brussels en Brussel Fiscaliteit.

Voortaan worden de boekhoudkundige en begrotingsgegevens van de diensten van de regering en de instellingen die toetraden tot het gewestelijke SAP-platform (Net Brussel, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, perspective.brussels, Brussel Preventie en Veiligheid, de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, visit.brussels, hub.brussels, ...) in één enkel systeem verwerkt, wat voor de toekomst nog mooiere kansen biedt die het bestuur kan aangrijpen.

03 "Een begroting voor iedereen"

Opdat de begroting voor elke burger begrijpelijk zou zijn, heeft Brussel Financiën en Begroting in 2020 het project "Een begroting voor iedereen" opgezet.

Dankzij dit project moeten de overheidsfinanciën van het Gewest transparanter en duidelijker worden voor het brede publiek. Daartoe werd een interactieve website ontwikkeld die toegankelijk is voor iedereen die geïnteresseerd is in de prioriteiten en beslissingen van de Brusselse overheid.

De website is in 2021 uitgerold en plaatst voor het eerst de begrotingen van het Gewest en van de Gemeenschapscommissies naast elkaar, zodat er een overzichtelijk totaalbeeld ontstaat m.b.t. de jaarlijkse financiering van alle beleidsniveaus op het Brusselse grondgebied.

De categorieën zijn duidelijk, zodat niemand verloren loopt in de inkomsten en uitgaven en iedereen meteen de kerncijfers vindt. Zo valt makkelijker te begrijpen waar de ontvangsten van het Gewest vandaan komen en naar welke zaken het meeste geld vloeit (economie, mobiliteit, cultuur, ...).

Dit voor burgers bestemde platform wordt verrijkt met een ander voor parlementariërs. Het platform zal zich nog meer toespitsen op de digitale ontsluiting van verschillende begrotingsdocumenten en ze centraliseren. Zowel de burgers als de experten zullen beter geïnformeerd en voorbereid zijn voor doelmatige begrotingsbesprekingen.

Op termijn zal deze website van het bestuur daarnaast een educatief onderdeel bevatten om jongeren tot burgers op te voeden dankzij de verankering van een budgetcultuur.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL FINANCIËN EN BEGROTING

 • Vooruitgangstraat 80/1
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • http://financien-begroting.brussels/

De grootschalige acties van Brussel Plaatselijke Besturen in 2020 vormen een mooie illustratie van de verbindende rol die dit bestuur speelt tussen het Gewest en de Brusselse plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's, intercommunales, politiezones, ...). Zo is dit bestuur de door de crisis getroffen plaatselijke besturen te hulp gesneld en werd een versnelling hoger geschakeld voor de digitalisering van de contacten tussen deze laatsten en het Gewest01. Dit bestuur heeft daarnaast een voorlopig register opgesteld m.b.t. de gemeentelijke vzw's02 en ingeschat hoe en in welke mate de gemeentelijke inkomsten en uitgaven beïnvloed dreigen te worden door de gezondheidscrisis03.

01 Steun en digitalisering

In 2020 heeft Brussel Plaatselijke Besturen steunmaatregelen genomen voor gemeenten en OCMW's die door de gezondheidscrisis getroffen zijn. Het bestuur heeft daarnaast haast gemaakt met de digitalisering van de contacten tussen het Gewest en de plaatselijke besturen.

Bijzondere machten ten dienste van de plaatselijke besturen

De werking van de plaatselijke besturen is in 2020 dooreengeschud door de COVID-19-pandemie. Brussel Plaatselijke Besturen heeft goed naar de lokale experten geluisterd om er de problemen te helpen oplossen. Zo kon het bestuur ook over relevante en betrouwbare informatie beschikken over de reële behoeften, om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de dienstverlening aan de bevolking tegen de achtergrond van de crisis gegarandeerd bleef (virtuele vergaderingen, elektronische handtekening, enz.). Dankzij de verkregen antwoorden heeft het bestuur drie bijzondere-machtenbesluiten opgesteld die de werking van de gemeenten en de OCMW's in volle crisisperiode regelen, alsook het lijkentransport.

De versnelde digitalisering van de contacten tussen het Gewest en de plaatselijke besturen

Met het oog op een betere werking van de gemeenten heeft Brussel Plaatselijke Besturen in 2020 ook de Nieuwe Gemeentewet aangepast, zodat gemeenten hun documenten elektronisch kunnen ondertekenen. De rechtsgrondslag voor de gemeenten die digitaal willen werken en gegevens uitwisselen is zodoende versterkt. De digitalisering van de contacten tussen het Gewest en de plaatselijke besturen is opgedreven.

02 Een voorlopig register m.b.t. de gemeentelijke vzw's

Sinds jaar en dag hebben tal van Brusselse gemeenten vzw's opgericht die belast worden met opdrachten van gemeentelijk belang (of zich erbij aangesloten). Het was echter wachten tot 2018 voordat dit wettelijk werd geregeld. Sedertdien bestaat er wetgeving over de samenstelling, opdrachten en werking van deze gemeentelijke vzw's.

Brussel Plaatselijke Besturen heeft in 2010 interpretatief en identificerend werk verricht en alle instellingen opgelijst die onder de definitie van "gemeentelijke vzw" vallen op basis van informatie die door de gemeenten werd bezorgd of die publiekelijk beschikbaar is, met name in de statuten die voor deze verenigingen in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen. Dit werk loopt voort in 2021 en resulteerde al in het opstellen van een voorlopig register m.b.t. de gemeentelijke vzw's.

Van een vzw wordt gezegd dat ze "gemeentelijk" is als de gemeente op uitdrukkelijke beslissing van de gemeenteraad erin participeert als effectief lid, ofwel als rechtspersoon, ofwel door tussenkomst van rechtstreekse vertegenwoordigers (dit laatste kan worden afgeleid uit de statuten).

Wat als er geen uitdrukkelijke beslissing van de gemeenteraad is? Dan wordt een vzw als "gemeentelijk" beschouwd wanneer de gemeente in de algemene vergadering of de raad van bestuur in werkelijkheid over de meerderheid van de zetels of stemmen beschikt. Een vzw kan bovendien ook als "gemeentelijk" beschouwd worden op basis van een financieel criterium, met name wanneer de gemeente het structurele tekort of het vereffeningspassief van de vzw op zich neemt.

Als meerdere gemeenten samen beslissen een vzw op te richten, is er sprake van een "meergemeentelijke vzw", waarvoor gelijkaardige regels gelden als voor de gemeentelijke vzw's.

03 Raming van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven die beïnvloed dreigen te worden door de gezondheidscrisis

De 19 gemeenten van het Gewest bereiden ieder jaar hun begroting voor. Ze moeten hun begroting tegen de eerste maandag van oktober ter goedkeuring aan hun gemeenteraad voorleggen, en daarna aan het Gewest. In de daaropvolgende maanden analyseert Brussel Plaatselijke Besturen eerst deze begrotingen, om vervolgens zijn opmerkingen en beslissingsvoorstellen aan de minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen voor te leggen.

Zijn de inkomsten correct geraamd? Dekken ze de uitgaven? Zijn deze uitgaven onder controle? Als het antwoord op een of meerdere van deze vragen negatief is, kan het bestuur aan de minister voorstellen enkele opmerkingen te formuleren, vragen verbeteringsmaatregelen te treffen of - maar dit gebeurt heel zelden - voorstellen de begroting niet goed te keuren.

Tegen de achtergrond van de eerste maatregelen wegens de gezondheidscrisis begin 2020 heeft het bestuur verschillende scenario's uitgewerkt, zowel (erg) optimistische als (zwaar) pessimistische, en deze bezorgd aan de minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen. Deze ramingen werden uiteraard aangepast aan de evolutie van de economische en gezondheidscrisis en hebben het voor de regering mogelijk gemaakt een samenhangend beleid te voeren ter ondersteuning van de gemeenten en de lokale economie.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN

 • Kruidtuinlaan 20
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 800 30 43
 • email hidden; JavaScript is required
 • http://plaatselijke-besturen.brussels/

Dagelijks ondersteunt Brussel Economie en Werkgelegenheid ondernemers en onderneemsters door zo nauw mogelijk aan te sluiten op hun leefwereld en programma's voor economische ontwikkeling op te zetten die beantwoorden aan hun specifieke behoeften. In 2020 heeft het bestuur de middelen prioritair ingezet voor de uitrol van een pakket COVID-premies ter ondersteuning01 van Brusselse ondernemingen die hard werden getroffen door de gezondheidscrisis. Het bestuur heeft ook duurzame initiatieven ondersteund02 en de dienstverlening verbeterd door te blijven investeren in het digitale loket MijnBEW03.

01 De uitrol van de COVID-premies

De maatregelen die werden getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken hadden nooit geziene gevolgen voor de Brusselse economie. Om deze gevolgen op te vangen en de bedrijven bij te staan heeft het Gewest een reeks maatregelen genomen die Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft uitgerold.

De COVID-premies

Een van deze subsidies is de "eenmalige premie" van 4.000 euro voor handelaars en horecazaken die door de regeringsbeslissingen moesten sluiten.

Er zijn ook vergelijkbare premies ingevoerd voor sociale inschakelingsondernemingen, dienstenchequebedrijven, buitenlandse handel, de culturele wereld en de landbouwsector.

Een andere uitdaging die het bestuur aanging is de toekenning van 2.000 euro aan bijna 20.000 micro-ondernemingen en zelfstandigen.

In het najaar van 2020 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn steunmaatregelen uitgebreid via nieuwe premies voor hotels, cafés, restaurants, actoren van de evenementensector en vzw's uit de culturele en creatieve sector.

Tussen mei en begin december 2020 heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid 46.607 COVID-premies toegekend, alles samen goed voor zowat 172 miljoen euro.

Stroomlijnen, communiceren en samenwerken

Dit titanenwerk is verricht door de verwerking van de aanvragen te stroomlijnen en de gemiddelde behandelingsduur te beperken dankzij slimme en klantvriendelijke digitale procedures op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Gerichte communicatie met de burgers en de bedrijven was hierbij van vitaal belang, met gebruik van het netwerk van het bestuur, de GOB en de voornaamste actoren, namelijk de dienst 1819 en hub.brussels. Ook de vlotte samenwerking met Brussel Financiën en Begroting was een belangrijk pluspunt voor de uitbetaling van de premies aan de begunstigden.

Meer info over de maatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter ondersteuning van ondernemingen die lijden onder de COVID-19-crisis? Neem een kijkje op www.premiecovid.brussels

02 Steun voor duurzame initiatieven

In 2020 is Brussel Economie en Werkgelegenheid ondernemingen, ondernemers en onderneemsters blijven steunen die hun activiteiten duurzamer willen maken of het roer volledig willen omgooien door in de kringloopeconomie te stappen. Hieronder vallen ook zelfstandigen, projectindieners en vzw's die hun activiteiten diverser en hun organisatie socialer willen maken.

In dat opzicht werden er in het begin van het jaar verschillende projectoproepen opnieuw uitgeschreven (Be Circular, Open Soon, Good Food, Sociale Economie, Diversiteit, Local & Together). Een financiële starterkit en begeleiding zijn de meest gegeerde subsidies.

BeCircular: Een duurzame en weerbare Brusselse economie - interview met EnVie

Laureaten van BeCircular maken de Brusselse economie duurzaam en weerbaar – de onderneming EnVie bijvoorbeeld

EnVie is een sociale onderneming.

Met ons bedrijf in Anderlecht zijn we actief in Brussel.

Wat maken we? We maken soep.

We doen ook nog andere dingen.

Ons bedrijf geeft mensen werk die langdurig werkloos zijn.

En we verwerken Belgische groenteoverschotten in onze soep.

Zoveel is duidelijk, bedrijvig zijn in de kringloopeconomie loodst ons meer dan anderen ongehavend door deze woelige tijden.

COVID-19 heeft voor iedereen veel veranderd, ook voor ons.

Hier bij EnVie zagen we de ene na de andere klant bestellingen afzeggen.

Het bedrijf moest een aantal weken de deuren sluiten.

Na enkele weken tijdelijke werkloosheid viel er plots een geschenk uit de hemel, en vooral dankzij de BeCircularsubsidie konden we onze productieband voor een goed doel opstarten.

Tal van verenigingen vroegen ons of we soep konden bereiden voor mensen die momenteel erg behoeftig zijn.

Zo werken we nu mee aan Robin Food, een project om Belgische groenteoverschotten in onze soep te verwerken voor mensen die momenteel erg behoeftig zijn.

Heb je als Brusselse ondernemer ideeën rond de kringloopeconomie?

Dan beveel ik je warm aan

in te tekenen op de BeCircular-projectoproep.

We kregen zoveel steun.

Niet enkel financieel trouwens, ook andere steun.

Je valt terug op een netwerk, vele experten; echt, BeCircular is the place to be voor een geïnspireerde ondernemer.

Surf naar economie-werk.brussels/projectoproepen en kom alles te weten over de door Brussel Economie en Werkgelegenheid gesteunde projectoproepen.

03 Het digitale loket MijnBEW wordt verder uitgerold

Via MijnBEW kunnen Brusselse kmo's premieaanvragen online indienen en de status van hun dossier opvolgen. Deze website vereenvoudigt de administratieve verwerking van premieaanvragen grondig, niet enkel voor het bestuur, maar ook voor ondernemingen en partners van het Gewest.

Oorspronkelijk werden 38 bestaande premies van Brussel Economie en Werkgelegenheid via deze tool beheerd. In 2020 kwamen de terugbetalingen in het kader van het betaald educatief verlof erbij.

Naast dit verbrede aanbod kreeg MijnBEW dit jaar visueel ook een grondige opfrisbeurt na een bevraging van de gebruikers.

Maak een account aan op het MijnBEW-platform: www.mijnbew.brussels.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

 • Kruidtuinlaan 20
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 800 34 52
 • email hidden; JavaScript is required
 • http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/

Brussel Huisvesting heeft als opdracht te zorgen voor kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daartoe heeft het bestuur een brochure opgesteld die praktische vragen beantwoordt over huren en verhuren in volle gezondheidscrisis01. Het heeft ook een monitoring opgezet voor het beheer van het woningaanbod van gemeenten en OCMW's tijdens deze crisis02. In 2020 is het CALICO-project van Brussel Huisvesting genomineerd in de categorie ‘supporting cohesive communities’ van de Wellbeing Cities Award03.

01 Een brochure met antwoorden op praktische vragen over de woninghuurovereenkomst

De normale werking van de huurmarkt is ernstig verstoord door de maatregelen die de regering heeft getroffen om het COVID-19-virus te bestrijden.

Om huurders en verhuurders op de privémarkt te begeleiden heeft Brussel Huisvesting in 2020 de brochure "De woninghuurovereenkomst in de praktijk, de gevolgen van de lockdown COVID19" gepubliceerd.

Deze brochure beantwoordt vragen zoals:

 • Hoe een verhuizing organiseren in volle lockdown?
 • Hoe zit het met de betaling van de huur bij loonverlies?
 • Is het mogelijk de huur voor een studentenwoning op te schorten?
 • Mag ik een woning bezoeken?
 • We moeten voldoende afstand houden. Hoe kan een plaatsbeschrijving dan worden opgesteld; hoe kunnen de sleutels worden overhandigd?
 • Hoe een huurgeschil aanpakken?

De specifieke maatregelen voor sociale huurwoningen zijn beschikbaar op de website van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

De brochure is af en toe bijgewerkt om gelijke tred te houden met nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

02 Monitoring van het beheer van het woningaanbod van gemeenten en OCMW's tijdens de crisis

De gezondheidscrisis heeft vreselijk huisgehouden bij Brusselse huurders die als bezoldigde werknemers (tijdelijke werkloosheid) of als zelfstandigen (gestaakte activiteiten) inkomensverlies hebben geleden.

In 2020 heeft Brussel Huisvesting de situatie onderzocht van huurders bij gemeenten en OCMW's en het beheer van dit soort woningen in volle crisisperiode gemonitord.

Daartoe heeft het bestuur de gemeenten en OCMW's verzocht maandelijks op de hoogte te worden gebracht van de genomen maatregelen om hun huurders te ondersteunen die krap bij kas zitten wegens de crisis.

Eind 2020 hadden al meer dan 500 gezinnen steun ontvangen:

 • 479 hebben een huursubsidie gekregen.
 • 13 kregen uitstel van betaling of een gespreide betaling van de huur.
 • 32 kregen een huurverlaging.

Er werden ook nog andere initiatieven genomen:

 • Etterbeek heeft de huurprijzen voor 2020 niet geïndexeerd.
 • Sint-Pieters-Woluwe heeft de indexering van de huurprijzen voor drie maanden opgeschort.

Het was de bedoeling via deze monitoring zicht te krijgen op de omvang van de problemen die Brusselse huurders tijdens deze crisis ondervinden, om op deze basis na te gaan welke steunmaatregelen voor hen haalbaar zijn.

03 CALICO genomineerd voor de Wellbeing Cities Award

CALICO staat voor "CAre and LIving in COmmunity". Het is een vernieuwend cohousingproject met 34 woningen in de Deltastraat te Vorst. Ze zullen in mei 2021 worden opgeleverd.

Dit gebouwencomplex geeft een vernieuwende invulling aan samenhuizen. In het project staan de sociale, generationele en gendermix, de band met de wijk, solidariteit tussen de bewoners en bijzondere aandacht voor de behoeften van iedereen in de verschillende leeftijdsfases waarin ze zich bevinden centraal.

In 2020 is het CALICO-project genomineerd in de categorie ‘supporting cohesive communities’ van de Wellbeing Cities Award. Deze prijs wordt uitgereikt door NewCities, een instelling zonder winstoogmerk die wereldwijd ijvert voor een betere toekomst in de steden. CALICO was een van de 15 genomineerden uit bijna 150 stedelijke initiatieven, wereldwijd verspreid over meer dan 60 landen.

In deze categorie is New York uiteindelijk met de prijs gaan lopen. Die werd op 15 september 2020 op het virtuele Wellbeing Cities Forum overhandigd. Door de nominatie van CALICO kreeg deze samenwerking tussen gemeentelijke overheden en Brusselse lokale verenigingen wel een dankbaar platform. Tezelfdertijd was het een mooie erkenning voor het werk van al deze projectdragers.

Al maanden droomt Johanna ervan een woning te vinden voor zichzelf, haar dochtertje Mounia en haar zoon Sami.

Ja, voor een alleenstaande vrouw met twee kinderen is het vaak een hele opgave om een deftige huisvesting te vinden in een stad als Brussel.

Dankzij het co-housingproject CALICO is ze nu verhuisd naar een woning in goede staat én tegen een betaalbare prijs!

Sindsdien springt ze elke zaterdag even binnen bij Marcel.

Op zijn 84ste vormt het project CALICO een keerpunt in zijn leven.

Thuisverzorging laat toe dat hij kan genieten van een rijk sociaal leven en zijn tijd besteden aan zijn buren.

Net als iedereen uit de wijk die dat wenst, zal hij, eens de dag komt, in het sterfhuis onthaald worden door Pass-ages, een partnervereniging die personen begeleidt tijdens hun laatste levensdagen maar die ook toekomstige ouders begeleidt bij de geboorte van hun baby.

Hier worden alle grote levensmomenten gedeeld en ontmoeten generaties elkaar !

En inderdaad, deze avond zijn alle buren samengekomen in de gemeenschappelijke ruimte voor een maaltijd die Maria en Ibrahim organiseren.

Hier wisselen ze ideeën en dromen uit.

Eindelijk een innovatieve formule, in interactie met de wijk, die tegemoetkomt aan eenieders verwachtingen.

Dankzij de CLTB is het mogelijk een woning te kopen of te huren los van enige grondspeculatie, op een als gemeenschappelijk goed beheerd terrein.

Hier vindt iedereen zijn plek !

Het evenwicht tussen mannen en vrouwen wordt aangemoedigd door Angela D, een feministische vereniging die alleenstaande vrouwen of vrouwen in een precaire situatie steun en begeleiding aanbiedt.

CALICO, dat zijn 34 woningen gecreëerd in Vorst, dankzij het elan van Brussel Huisvesting en de synergie tussen de verschillende partners.

CALICO, dat is anders samenleven !

"Care and Living in Community"

Met de steun van Urban Innovative Actions

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL HUISVESTING

 • Vooruitgangstraat 80/1
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://huisvesting.brussels/

Brussel Synergie bundelt alle diensten van algemeen belang die verband houden met het beleid, de sturing en de ondersteuning binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: financiële coördinatie, Human Resources, welzijn en bescherming op het werk (IDPBW), de ondersteunende logistieke diensten (Facilities), de Data Protection Officer (DPO), kwaliteit en de behandeling van klachten, postbeheer en de interne verspreiding van de documenten van de Brusselse regering, juridische ondersteuning, de vertaaldienst en tot slot communicatie. Uiteraard werden zijn teams vooral in beslag genomen door het transversale crisisbeheer01 van de pandemie en de verhuizing naar de Iris Tower eind 202002. Het bestuur was ook verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de Strategie Go4Brussels 203003.

01 Het crisisbeheer van de pandemie

Ook de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft vanaf maart 2020 in nooit geziene omstandigheden het hoofd moeten bieden aan de lockdownmaatregelen, waarbij zijn besturen blijk moesten geven van hun veerkracht en verbeelding om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Brussel Synergie speelde een hoofdrol om deze maatregelen binnen de overheidsdienst te begeleiden.

Tal van uitdagingen ...

Brussel Synergie stond tijdens deze gezondheidscrisis, als koepelbestuur ten dienste van het personeel en op een transversaal niveau, voor een pak uitdagingen:

 • De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en het Overlegcomité opvolgen, de impact ervan op de interne werking analyseren en snel gepaste maatregelen treffen in overleg met het kabinet Openbaar Ambt en talent.brussels.
 • Snel en duidelijk over deze maatregelen intern communiceren aan alle personeelsleden via het intranet.
 • Zorgen voor de goede werking inzake het personeelsbeheer: algauw gingen de aanwervingen en opleidingen helemaal virtueel. De SPRB-GOB Academy, een online opleidingstool, werd eveneens gelanceerd,
 • De continuïteit van de dienstverlening garanderen, in het bijzonder de essentiële functies waarvoor telewerk onmogelijk was, door de ruimten gezond en veilig in te richten (ter beschikking stellen van ontsmettende handgel, plaatsen van wanden in plexiglas, ...).
 • Het Nieuwe Werken (NWoW) en nieuwe virtuele communicatietools begeleiden en bevorderen.
 • Meer dan ooit voor het welzijn van het personeel zorgen door met name te verwijzen naar interne actoren (pijler Welzijn op het Werk, maatschappelijk assistenten, hiërarchisch verantwoordelijken, vertrouwenspersonen) en door het management te sensibiliseren voor zijn cruciale eerstelijnsrol bij het opsporen van gevoelens van onbehagen wegens de verplichte afzondering.

... en evenveel kansen

Door de bijzondere situatie is een versnelling hoger geschakeld voor de digitalisering van de interne procedures bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (elektronische handtekening, digitale goedkeuring, ...) en het gebruik van virtuele samenwerking in de overheidsdienst, via Teams, SharePoint en andere tools. Ook het Nieuwe Werken is zo volledig doorgebroken. Werken met doelstellingen, telewerken en het optioneel prikken werden aangemoedigd.

02 De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel betrekt de Iris Tower

Bijna 1.700 ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die al jaren over twee hoofdgebouwen verspreid waren, werden eind 2020 in één enkel gebouw ondergebracht: de Silver Tower. Brussel Synergie coördineerde dit verhuisproject, dat de naam be connected kreeg.

Dit project wil de onderlinge banden tussen de verschillende teams van de overheidsdienst versterken, maar ook die met het publiek en hun omgeving. Het omvat eveneens de invoering van nieuwe werkwijzen (NWoW) voor de personeelsleden, en het plaatst de mens (burger én personeelslid) centraal. Het projectteam telde 71 leden, namelijk 6 projectleiders en 65 projectassistenten. 53 projecten hielden verband met de verhuisoperatie.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit nam er eveneens zijn intrek.

In de zomer van 2020 is Brussels Event & Logistics dan weer verhuisd naar een volledig vernieuwd pand in Vorst. Deze pool bij Brussel Synergie geeft zichtbaarheid aan de Gewestelijke Overheidsdienst en het Gewest door onder andere deel te nemen aan evenementen groot en klein, zowel in België als in het buitenland: beurzen, salons, ...

Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower

03 Go4Brussels 2030

Om het te volgen traject voor de door de gewestelijke meerderheid beoogde economische, maatschappelijke en milieutransitie uit te stippelen, hebben de Brusselse Regering en de sociale partners midden januari 2020 de oprichtingsakte van de Strategie Go4Brussels 2030 ondertekend. Deze strategie is een rechtstreeks verlengstuk van de Strategie 2025.

Go4Brussels 2030 brengt heel wat instellingen samen rond de tafel (Brussel Economie en Werkgelegenheid, Brussel Mobiliteit, Actiris, Innoviris, ...), maar de centralisering en opvolging van deze strategie (coördinatie, begrotingsbeheer, communicatie, verslaggeving, enz.) lag in handen van Brussel Synergie.

De acties die voortvloeien uit Go4Brussels 2030 voorzien onder meer in het koolstofarm maken van alle sectoren, de versterking van de steun aan ondernemingen die de duurzaamheidscriteria naleven, meer steun voor de sector van de kringloopeconomie en de digitalisering, de bevordering van ambachten en de ontwikkeling van beroepen die te maken hebben met het milieu en duurzame voeding.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL GEWESTELIJKE COÖRDINATIE

 • Kruidtuinlaan 20
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://overheidsdienst.brussels/

In 2020 heeft Brussel ConnectIT de verhuizing van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel naar één enkel gebouw aangegrepen om het Nieuwe Werken te omarmen01. Het heeft ook nagedacht over een coherenter webbeleid voor het Gewest02 en een evaluatie verricht om de kwaliteit van de gegevens bij de besturen te verbeteren03 op het vlak van de procedures en technologie die ze gebruiken voor het dagelijkse werk zoals dossierbeheer, statistische modellen, ...

Brussel ConnectIT werd eind 2019 opgericht en heeft als doel een globale informatica- en digitale strategie te bepalen en uit te voeren voor het Gewest en de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Het bestuur regelt informatica-, informatieveiligheids- en archiveringsaangelegenheden voor alle personeelsleden. Ook easy.brussels, het Brussels Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging, maakt deel uit van het bestuur.

01 Het Nieuwe Werken doet zijn intrede

Be connected was niet enkel een project, het was ook een geschikte kans om New Ways of Working (NWoW) uit te werken en in te voeren.

Dit concept bevordert en vergemakkelijkt de samenwerking en responsabiliseert tegelijk onze medewerkers. Het Nieuwe Werken stuurt ook aan op flexibiliteit en mobiliteit, en trekt zo veel mogelijk profijt uit de nieuwe ICT-technologieën. Het biedt ook kansen op een beter evenwicht tussen privéleven en werk.

Het Nieuwe Werken ten dienste van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Het Nieuwe Werken is niet identiek voor elke instelling, evenmin in de uitvoering. Bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is de management- en organisatiecultuur in beweging gekomen door de invoering van telewerk, het proefproject rond het facultatieve prikken, management via doelstellingen en door het invoeren van tools om ook van op afstand te kunnen samenwerken.

Be connected heeft dit frisse moderniseringsproces versneld via de oprichting van een e-learning-platform voor alle personeelsleden. Ook de algemene doorbraak van gedeelde ruimten en de werkplaatskeuze afhankelijk van je activiteit (activity based working) zijn voorbeelden van de nieuwe werkwijzen sinds de verhuizing naar de Iris Tower.

Resultaat? Er ontstond een klimaat van vertrouwen dat de autonomie en de responsabilisering ten goede kwam, zonder dat de werking van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel ook maar enigszins in het gedrang kwam. De kwaliteit van de dienstverlening aan zijn klanten, namelijk de burgers, partners en ondernemingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bleef hoog.

02 Een nieuw webbeleid voor het Gewest

In de zomer van 2020 dacht Brussel ConnectIT na over hoe een leemte - het gebrek aan een samenhangend webbeleid voor het Gewest - kon worden aangevuld. De webcommunicatie van het Gewest (websites, sociale media, de portaalsite be.brussels, ...) is immers onvoldoende gecoördineerd. Er bestaat geen toezichthoudende instantie om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen eenvormig verlopen.

Voor een aantal aspecten doet het webimago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijgevolg enigszins onder voor de goede naam van het Vlaams en Waals Gewest:

 • de interface van de gewestelijke portaalsite is niet mee met de tijd;
 • in opbouw van de informatie en visueel zijn de websites van de Brusselse overheden erg uiteenlopend;
 • het risico op overbodige investeringen is niet denkbeeldig, namelijk als verschillende besturen tegelijkertijd maar los van elkaar vergelijkbare projecten uitrollen, terwijl door samen te werken nochtans efficiëntiewinst kan worden geboekt;
 • vooralsnog beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet over een informaticatool die een automatische gegevensuitwisseling van administratieve gegevens mogelijk maakt, zelfs al legt de Single Digital Gateway-verordening dit op. Deze verordening voert het Europese beleid m.b.t. de digitale interne markt uit.

Dit alles straalt negatief af op de kwaliteit van de informatieverstrekking aan het publiek. Om deze situatie te verhelpen bereidt het agentschap easy.brussels in nauwe samenwerking met de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, het CIBG en de anderen regionale besturen een nieuw gewestelijk webbeleid voor, met aandacht voor behoorlijk bestuur, het budget, de human resources, enzovoort.

Zodra dit beleid zijn beslag krijgt, zal een samenhangende digitale omgeving ten dienste staan van de burgers, partners en ondernemingen van het Gewest. Er zal rekening worden gehouden met hun behoeften en die van de besturen.

03 Een enquête over de maturiteit van de gegevens

De manier waarop de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de gegevens gebruiken waarover ze beschikken, is onderling erg verschillend op het vlak van de procedures en technologie die ze aanwenden voor het dagelijkse werk zoals dossierbeheer, statistische modellen, ... Gevolg: een zeer groot verschil in de kwaliteit van de gegevens, waardoor het hergebruik ervan niet vanzelfsprekend is.

Eind 2020 heeft het Digital Transformation Office, de transversale, ondersteunende directie voor een vereenvoudigde, transparante en vlotte werking, bij elk bestuur een enquête afgenomen om na te gaan hoe matuur hun gegevens zijn en welke eventuele werkpunten er bestaan.

Op termijn zal deze evaluatie uitmonden in gerichte actieplannen die oplossingen bevatten om de gegevenskwaliteit binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel op te krikken en bijgevolg het hergebruik mogelijk te maken voor burgers, partners en ondernemingen van het Gewest.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL GEWESTELIJKE COÖRDINATIE

 • Kruidtuinlaan 20
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 800 36 33
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://overheidsdienst.brussels/

In 2020 heeft Brussel International er op basis van zijn bevoegdheden alles aan gedaan om door de COVID-19-crisis getroffen activiteiten en projecten te steunen01. Het bestuur droeg ook bij tot meer zachte mobiliteit in Brussel, met name door in te zetten op fietscomfort02. Het bestuur was ook present op het tiende World Urban Forum in Abu Dhabi03, om er de gewestelijke projecten aan te prijzen die vernieuwende oplossingen bieden inzake duurzame stadsontwikkeling.

Het bestuur Brussels International coördineert de Europese betrekkingen en verbintenissen en vertegenwoordigt het Gewest buiten België. Zijn opdrachten berusten op twee krachtlijnen:

 • via zijn directie Externe Betrekkingen een Europees beleid en buitenlandbeleid ontwikkelen voor het Gewest.
 • via de directie EFRO-Beliris de programma's van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beheren en coördineren.

01 Brussels International en de gezondheidscrisis

Door de uitzonderlijke situatie in 2020 heeft Brussels International zijn inspanningen verdubbeld om activiteiten en projecten te ondersteunen die onder zijn bevoegdheden vallen. Ontdek hieronder hoe dit bestuur zijn partners in Brussel en over de hele wereld heeft ondersteund.

ALIFE: oplossingen om het COVID-19-virus te bestrijden

Het ALIFE-project van lifetech.brussels (EFRO-progamma 2014-2020) ontwikkelt en versterkt de zichtbaarheid van het ecosysteem van de Brusselse gezondheidzorg, samengesteld uit professionals van de sector en patiënten. Hoe? Door sinds 2016 een programma te voeren dat voor meer ondernemingen in de gezondheidszorg zorgt, met name op het vlak van medische voorzieningen. Momenteel ontwikkelen en delen de leden van lifetech.brussels vernieuwende oplossingen om het COVID-19-virus te bestrijden, zoals communicatieplatforms, medische opvolgingstools of een digitale zakcomputer voor patiënten met een welbepaald ziektebeeld.

Logo van Lifetech

Maskers en schermen om zich dagelijks te beschermen tegen het COVID-19-virus

Om het tekort aan maskers weg te werken, hebben het Brusselse kennisplatform voor de mode- en designsectoren, MAD - Home of Creators (EFRO-programma 2007-2013), en "TRAVIE", een maatwerkbedrijf ("entreprise de travail adapté" of ETA, Franse Gemeenschap), kits voor maskers geproduceerd. Deze kits zijn vervolgens verdeeld onder vrijwilligers, die er maskers uit hebben vervaardigd met behulp van een online handleiding.

Een andere ETA, "L'Ouvroir", heeft voorgesteld voor handelszaken en administraties beschermwanden uit plexiglas te maken.

"TRAVIE", "L'Ouvroir" en negen andere ETA's kregen via het project rond het Dev’up team EFRO-steun (programma 2014-2020). Dit maakte de ontwikkeling van - diversere - activiteiten mogelijk in deze Brusselse sector die 11 instellingen telt, opdat de tewerkstelling van 1.450 personen met een handicap niet in het gedrang zou komen.

Masquers-coronavirus.brussels

Vervaardiging anti-projectie maskers

Basiskit

Deze omvat:

 • 2 elastieken/4 linten
 • 1 stuk stof
 • De plooien zijn gemarkeerd op de stof
 • Werkstation
 • 1 naaimachine
 • Een schaar,
 • 1 spoel polyesterdraad
 • Spelden
 • Creëer een aangename en ergonomische werkplek in je huis, zodat

Je comfortabel te werk kan gaan

 • Verplichte hygiënemaatregelen
 • Als voorzorgmaatregel voor jezelf en voor de kwaliteit van het productieproces van het masker vragen wij om alert te zijn op de hygiënemaatregelen die moeten worden getroffen voordat je met het werk begint
 • Desinfecteer je handen goed: ofwel met een hydroalcoholische gel of was je handen met zeep en warm gedurende een minuut en veeg ze af met papier, of idealiter een schone handdoek.
 • Draag een masker:
 • Draag een masker indien je er een hebt. Als je er geen hebt, kan je er 5 bewaren van de maskers die je gaat maken voor persoonlijk gebruik

Maak het masker

Stap 1 – Het maken van de plooien

 • De stof heeft inkepingen aan de zijkanter. Dit zijn de markeringen voor de plooien
 • Verplaats de eerste inkeping naar de tweede. Blokkeer dan de vouw met een speld. Doe dit zowel aan de linker – als aan de rechterkant
 • Maak de drie plooien op deze manier

Stap 2 – Het vasthouden van de plooien door middel van stiksels

 • Om de plooien te behouden, naai je machinaal aan elke kant een naad
 • Knip de uitstekende draden af
 • Verwijder de naalden als het stiksel klaar is

Stap 3 – Het strijken van de plooien

 • Markeer de plooien met een strijkijzer
 • Gebruik wat stoom

Stap 4 – Maak de dubbel gevulde zomen op de rug/boven-en onderrand van het masker

 • Zet het masker achterstevoren op
 • Maak een dubbele vulling aan de bovenrand van het masker: vouw een zoom van 5 mm en vouw opnieuw 5 mm
 • Stik om de zoom op zijn plaats te houden
 • Ga op dezelfde manier verder aan de onderkant van het masker

Stap 5 – Zigzagsteken om de zijranden te bewerken

 • Als u een overlockmachine hebt, rijg dan beide zijkanten in
 • Met een naaimachine: verander de rechte steek in een zigzagsteek op je machine, maak de zijranden schoon, knip de draad af, doe hetzelfde voor de andere kant

Step 6 – Het plaatsen van de elastieken/linten

 • Maak een eenvoudige zoom gevuld met 1 cm op de bovenrand
 • Plaat het elastiekje/lint aan de bovenkant en zet het vast met een speld
 • Breng het andere uiteinde van het elastiekje naar de onderkant van de zoom, en zet het vast met een speld
 • Zorg ervoor dat het elastiekje niet gedraaid of in de verkeerde richting geplaatst wordt
 • Houd de zoom bij de plooien vast met twee extra spelden
 • Ga op dezelfde manier verder aan de andere kant

Stap 7 -Naai de zoom die het elastiek vasthoudt

 • Zet de machine terug in de rechte stand
 • Naai de zoom met een rugzijde aan het begin en einde van de naad
 • Doe hetzelfde aan de andere kant
 • Verwijder de spelden

Stap 8 – Houd de elastieken naar buiten gericht

 • Vouw de elastieken met een speldje naar buiten over de zoom
 • Houd het elastiek aan beide zijden naar buiten met een stoppunt

Het masker is gereed !

Bedankt voor de samenwerking !

Dokters van de Wereld België

De Dokters van de Wereld België worden ook door het EFRO gesteund (programma 2014-2020) en beantwoorden aan gezondheidsbehoeften van de meest kwetsbare personen in onze samenleving. Gedurende de crisis zorgde de instelling ervoor dat haar activiteiten niet stilvielen, met name via de Medibus, met ondersteuning van een een arts, die daklozen en mensen zonder papieren helpt in plaats van andere diensten, waarmee ze weliswaar vertrouwd zijn, maar die wegens de lockdown moesten sluiten.

Medibus : wat doen we met de Medibus in Brussel?

Vandaag ben ik dus speciaal gekomen voor een kleine eerste hulp voor een probleem dat ik had met mijn voet.

Dat begon meer en meer pijn te doen.

En daar moest wel eens naar gekeken worden.

Een klein beetje verzorging, dat is belangrijk.

Al vijf jaar doorkruist de Medibus de brusselse straten.

3 keer per week trekt de bus naar de grote treinstations.

Hier helpen we mensen die geen toegang meer hebben tot de gezondheidszorg.

We zien echt alle soorten mensen: daklozen, mensen zonder papieren, mensen zonder vast adres, mannen, vrouwen...

Elke medibusavond is uniek en erg uitéénlopend.

De Medibus biedt elk jaar ongeveer 1 000 verpleegkundige consultaties

Wat ik zo interessant vind bij de Medibus, is dat we naar de leefwereld van de mensen trekken.

Dat schept een vertrouwensband, het vergemakkelijkt het contact om ze aan te moedigen om sociale steun en verpleegkundige zorg te zoeken.

Mensen die zo een beetje in de miserie of in de ellende geraken, kunnen ook geen dokter meer betalen.

Ja, bij mij, is dat nu zelfs ook al moeilijk omdat er veel geblokkeerd is.

En dan is een Medibus wel belangrijk.

Om een beetje iets te kunnen laten doen aan je gezondheid.

Zeker en vast.

Goed initiatief.

De Medibus rijdt rond dankzij de inzet van geweldige vrijwilligers en de financiële steun van solidaire donateurs.

We besteden hier aandacht aan de noden van de personen, de onmiddellijke noden, van hier en nu.

We proberen te begrijpen wat hun persoonlijke historiek is en vertrekken van daaruit.

Dit project kijkt echt naar een persoon in z'n geheel en dat trekt me erg aan.

Brusoc en Brustart

De Europese Unie begreep dat er iets moest gebeuren voor de noodlijdende ondernemingen en heeft in april 2020 een verordening aangenomen om financiële instrumenten vlotter bij deze bedrijven te brengen. Het Brusselse EFRO-programma heeft vervolgens zijn verbintenissen aangepast om soepel in te spelen op behoeften van zeer kleine ondernemingen (via zijn Brusoc-fonds) en van ondernemingen in oprichtings- of startfase (via zijn Brustart-fonds). Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft de analyse en begeleiding van tal van dossiers gecofinancierd die in dit verband zijn ingediend.

Steun voor ontwikkelingsprojecten


24 in 2020 lopende gesubsidieerde ontwikkelingsprojecten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden getroffen door de COVID-19-pandemie, waaronder sensibiliseringsprojecten rond solidair wereldburgerschap die in België worden uitgerold. De regio Rabat-Salé-Kénitra, Kinshasa, Chennai en Paramaribo zijn de vier zuidelijke partners van het Gewest wat ontwikkelingssamenwerking betreft. Het Gewest heeft er projecten lopen met een rechtstreekse impact op de bevolking. De in het Zuiden gesteunde projecten betreffen een kwetsbaar publiek, dat zwaar getroffen is door de gezondheidscrisis.

Ook op dit vlak heeft Brussels International een reeks maatregelen genomen om de gevolgen van de crisis voor deze projecten te beperken, door ze te verlengen of door een ander gebruik van de geldmiddelen toe te laten.

Gelet op de beperkingen van de lockdown heeft het bestuur bovendien de inschrijvingsperiode voor de projectoproep Solidair wereldburgerschap verlengd.

Steden en regio's solidair in hun strijd tegen het COVID-19-virus

Toen de COVID-19-crisis in 2020 de kop opstak, hebben tal van steden en regio's gezocht naar antwoorden om er het hoofd aan te bieden. Het betrof maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken, bedrijven economisch te steunen en steden leefbaar te houden. Uit Europese voorbeelden en de aanpak elders werden lessen getrokken.

Via Brussels International is ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in dit solidaire verhaal gestapt, door zijn eigen initiatieven te delen en rechtstreeks ervaringen uit te wisselen met tal van andere steden en regio's die de pandemie bekampen.

Next Generation UE

De Europese Commissie heeft zeer snel en doeltreffend ingespeeld op de COVID-19-crisis. Naast het voorstel om de niet-bestede bedragen van de EFRO- en ESF-programma's te gebruiken (Corona response investment initiative), heeft de Commissie een grootschalig herstelplan voorgesteld ter aanvulling van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027, te weten: NextGenerationEU. Dat herstelplan, belangrijk om de effecten van de crisis te bestrijden, is bedoeld voor de meest getroffen regio's en sectoren, maar is beperkt in de tijd. De Recovery and Resilience Facility (RRF) zal de Europese Unie via grote beleidsmaatregelen mee helpen transformeren, en in het bijzonder via de Europese Green Deal, de digitale revolutie en de veerkracht. Bijkomende fondsen zullen de "klassieke" instrumenten en programma's van het MFK kracht bijzetten (met name REACT EU voor het cohesiebeleid en Horizon Europe voor het onderzoek).

De gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen niet te verwaarlozen zijn aangezien het Gewest 395 miljoen euro zal ontvangen in het kader van de RRF en 22 miljoen euro voor REACT-EU.

Logo van Next Generation EU

02 Het EFRO-programma en zachte mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Gewest stelt alles in het werk om verplaatsingen in Brussel te vereenvoudigen en zachte mobiliteit te versterken, door met name initiatieven te nemen om het leven van fietsers aangenamer te maken. In 2020 heeft het EFRO aan twee van deze projecten deelgenomen.

Véloroute

In het kader van het Véloroute-project wordt de gewestelijke fietsroute GFR Canal-Kanaal aangelegd. De werken komen er om verplaatsingen met de fiets of te voet in het Gewest aan te moedigen, door ervoor te zorgen dat fiets- en wandelpaden niet worden onderbroken. De reisroute knoopt aan met het stadscentrum, zal in het noorden en het zuiden uitmonden in de Groene Wandeling van het Gewest en het kanaal oversteken. Het kanaalgebied is een prioritaire Zone voor Stedelijke Herwaardering. Brussel Mobiliteit was de gangmaker van Véloroute. Het project kreeg 6,8 miljoen EFRO-steun, waarvan het Gewest en Europa elk de helft financieren.

Fietsers rijden op een fietspad langs het Brusselse kanaal

CycloParking: meer fietsstalplaatsen in Brussel

Om het tekort aan fietsstallingen in de stad te verhelpen, beheert en ontwikkelt CycloParking een netwerk van overdekte en beveiligde fietsinfrastructuur. Het project voorziet in een vernieuwend systeem van ter beschikking gestelde beveiligde stallingen op de openbare weg en in overdekte fietsinfrastructuur. Dankzij een onlineplatform en een mobiele app kunnen de gebruikers de huur ervan beheren en de plaatsen betalen, lokaliseren en ontgrendelen.

In 2020 bieden 17 gemeenten alles samen al 371 fietsboxen aan, en drie parkeerterreinen voor buurtbewoners. Daarenboven zijn er 3 grote openbare parkings (COOVI, Beurs en De Brouckère) en 7 fietskluizen, met plaats voor 10 fietsen. Zodoende beslaat het aanbod van CycloParking meer dan 3.050 stallingen voor klassieke fietsen en 24 voor bakfietsen.

De vzw CyCLO was de gangmaker van het project. Het project kreeg 2,1 miljoen EFRO-steun, waarvan het Gewest en Europa elk de helft financieren.

Kind dat in een fietsbox kijkt

03 Tiende World Urban Forum in Abu Dhabi

Van 8 tot 13 februari 2020 gaf het Brussels Hoofdstedelijk Gewest present in Abu Dhabi voor het tiende World Urban Forum. Deze belangrijke internationale ontmoeting liet toe lokale en regionale kennis van duurzame stadsontwikkeling te delen en te versterken, alsook wereldwijd uitwisseling en samenwerking te bevorderen. Deze tiende editie had als thema "Cities of Opportunities: Connecting Culture and Innovation".

Tegen deze achtergrond heeft het Gewest zijn vernieuwende, duurzame oplossingen voorgesteld, met inclusieve en veerkrachtige stadsontwikkeling en oog voor burgerparticipatie en samenwerking rond oplossingen, rekening houdend met maatschappelijke behoeften. Enkele voorbeelden:

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL GEWESTELIJKE COÖRDINATIE

 • Kruidtuinlaan 20
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://international.brussels

Het herstelproces van de Brusselse economie ondersteunen

In 2021 zet Brussel Synergie zijn schouders onder de heropleving van de Brusselse economie; in het bijzonder coördineert dit bestuur de update van de verbintenissen in het kader van Go4Brussels 2030.

Bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel begeleidt het bestuur de personeelsleden om ze vertrouwd te maken met de nieuwe werkruimte. Het werkt ook aan een enquête bij het voltallige personeel om de interne mobiliteit te versterken.

Door de COVID-19-crisis getroffen bedrijven ondersteunen

Via nieuwe financiële steunmaatregelen blijft Brussel Economie en Werkgelegenheid ook in 2021 de ondernemingen bijstaan die door de COVID-19-crisis zijn getroffen.

Daarnaast werkt het bestuur samen met de federale overheid aan een uniek loket, de website "Working in Belgium", opdat werkgevers in België online een vergunning kunnen aanvragen voor de tewerkstelling van niet-Europese onderdanen in hun bedrijf.

De bedoeling is over een centraal loket te beschikken waarbij een werkgever om een vergunning kan verzoeken voor de tewerkstelling van een derdelander. De aanvraag wordt vervolgens doorgespeeld aan het bevoegde Gewest, dat het dossier na goedkeuring aan de Dienst Vreemdelingenzaken bezorgt. Het platform bundelt alle informatie. De werkgevers zullen er hun aanvragen kunnen opvolgen en de beslissingen kunnen raadplegen. Dit project moet in de eerste jaarhelft van 2021 zijn beslag krijgen.

Evaluatie van de overheidsuitgaven en financiële verantwoordelijkheid

In 2021 zal Brussel Financiën en Begroting zijn tools en procedures verbeteren door de overheidsuitgaven en de financiële verantwoordelijkheid te evalueren. Deze denkoefening zal de evaluatie verrijken van het boekhoudkundige en begrotingsrecht die tijdens de vorige regeerperiode heeft plaatsgevonden.

Het bestuur ontwikkelt ook tools voor meerjarige begrotingsprognoses, bijvoorbeeld de gewestelijke macro-budgettaire simulator ("Simreg"), en blijft inzetten op e-learning (online opleidingen) op het gewestelijke SAP-platform.

Bijwerking van het referentierooster met huurprijzen

Voor een correcte analyse en verwerking van de bij het Observatiecentrum van de huurprijzen verzamelde gegevens zal Brussel Huisvesting in 2021 het rooster van indicatieve huurprijzen updaten. Het is de bedoeling meer variabelen te gebruiken voor de berekening van de indicatieve referentiehuurprijs.

Het bestuur bereidt ook een voorontwerp van ordonnantie voor dat de wetgeving ter bestrijding van discriminatie op de woonmarkt versterkt. Na deze aanpassing van de Brusselse Huisvestingscode zullen de Europese richtlijnen volledig omgezet zijn.

Cartografie en monitoring van de elementen die de wegenis van het Gewest vormen

Door informatie over hun staat te verzamelen, te centraliseren en te beheren, beheert en controleert Brussel Mobiliteit op duurzame wijze de openbare wegen in het Gewest en blijft het bijleren (stadsmeubilair, bewegwijzering, verkeerslichten, verlichting, aanplantingen, ...). Het bestuur organiseert daarnaast het gebruik van de openbare weg voor private doeleinden, beschikt over weginspecteurs, stelt de schade vast die door ongevallen wordt veroorzaakt en volgt dit technisch op.

In dit verband brengt het bestuur alle elementen van de openbare weg van het Gewest in kaart om ze te kunnen monitoren en optimaal op te volgen voor onderhoud, vervangingen, ... Daartoe zal in 2021 een IT-tool worden ontwikkeld.

Het lokale bestuur hervormen

Brussel Plaatselijke Besturen zal in 2021 het deel van het regeerakkoord uitvoeren dat het behoorlijk bestuur bij de gemeenten en OCMW's betreft. Deze hervorming ving aan in 2019 en omvat meerdere krachtlijnen, namelijk de integrale decumul van een lokaal uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat, een vermindering van het aantal schepenen, een opwaardering van het statuut van burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters alsook een opwaardering van de rollen van gemeenteraadsleden en de raadsleden voor maatschappelijk welzijn.

Het bestuur bezint zich daarnaast over een verfijning van zijn analyses in een rapport over de geldstromen naar de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de periode 2015-2019. Tegelijkertijd zet het bestuur zijn werk voort om oplossingen te vinden voor de informatiseringskwesties van de plaatselijke besturen.

De uitdagingen van de digitale overgang aangaan

Ook in 2021 gaat Brussel ConnectIT de uitdaging aan om het Gewest klaar te stomen voor de digitale transitie.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het klantenbeheer van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, dus voor het beheer van de relaties en interacties van deze instelling met de burgers en bedrijven van het Gewest. Zo wil dit bestuur de digitalisering van de administratieve stappen een duwtje in de rug geven, gepersonaliseerde dienstverlening garanderen door gegevens te hergebruiken, de interactieve werking verbeteren en op korte termijn kunnen uitpakken met een enig dienstenloket voor Brusselse burgers en bedrijven.

Het richt ook een e-learning-platform op om digitale en fysieke opleidingen in te voeren, te beheren, te organiseren en te verspreiden voor alle personeelsleden: een aantrekkelijke en uitnodigende leerervaring dankzij eigentijdse educatieve tools.

Het partnerschap tussen Brussels International en hub.brussels vorm geven en bestendigen

Een goede samenwerking tussen Brussels International en hub.brussels (Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven) is onontbeerlijk gebleken voor een succesvolle opvolging van het Europese en internationale handels- en investeringsbeleid.

Om dit partnerschap te verduurzamen en structureren, werken beide instanties in 2021 aan een databank met het oog op doeltreffende informatie-uitwisseling, alsook aan een handleiding en boordtabellen m.b.t. de onderhandelings-, ratificerings- en implementatieprocedures.

Het EFRO heeft de Brusselse prioriteiten van zijn nieuwe operationele programma (2021-2027) al vastgelegd en werkt momenteel aan de concretisering ervan.

Woordje van de adjunct-secretaris-generaal

Beste lezers,

2020 was voor iedereen een opmerkelijk en uitdagend jaar. Dit was ook het geval voor onze personeelsleden en onze organisatie als geheel.

Het valt niet te ontkennen dat in 2020 de coronacrisis een aanzienlijke impact heeft gehad op de interne en externe bedrijfsprocessen van de openbare sector van het Brusselse Gewest. We moesten snel schakelen om beleidsmatig in te spelen op een ongeziene situatie.

Verschillende van onze administraties waren verantwoordelijk voor de uitvoering van de toegekende steunmaatregelen, de ondersteuning voor de continuïteit van de dienstverlening van verschillende plaatselijke besturen en instellingen, de omschakeling van de mobiliteit, de ondersteuning van de huisvesting en dies meer.

Bovendien moesten onze kernactiviteiten blijven uitgevoerd worden, zonder op kwaliteit in te boeten. Dit vereiste grote flexibiliteit van de hele organisatie, extra inzet en extra middelen; veel werkprocessen moesten immers ook gedigitaliseerd worden. Een grote troef hierbij was dat deze digitalisering en invoering van nieuwe werkmethoden al gepland was in het kader van onze verhuis. Bijna 1.700 ambtenaren van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die al jaren verspreid waren over twee hoofdgebouwen van de instelling, verhuisden begin 2021 naar één gebouw: de Iris Tower. Het doel van dit project was de verschillende administraties van de overheidsdienst beter met elkaar, maar ook met hun publiek en hun omgeving te verbinden om een nog vlottere dienstverlening te garanderen.

Als organisatie sterke prestaties blijven leveren was een bijzondere uitdaging in 2020. En zoals uit het rapport blijkt, is dat opnieuw gelukt. Onze personeelsleden hebben daarbij blijk gegeven van bijzonder veel inzet en aanpassingsvermogen. In mijn eigen naam, die van de secretaris-generaal en alle leden van de directieraad, wil ik dan ook afsluiten met een welgemeend woord van dank aan al onze personeelsleden die er in 2020 dagelijks voor hebben gezorgd dat de dienstverlening aan burgers en ondernemingen te allen tijde gewaarborgd bleef.

Met trots stel ik u dan ook dit jaarverslag met de verwezenlijkingen uit 2020 voor.

Veel leesplezier,

Gerd Van Den Eede

Adjunct-secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Woordje van de minister van Openbaar Ambt

Beste lezer,

Naar goede gewoonte leest u ook deze keer bij dit jaarverslag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) een voorwoord van de bevoegde minister. Ook dit jaar werden de activiteiten van onze gewestelijke overheidsdienst nog gedomineerd door het coronavirus. Al leeft er, nu de vaccinatie van de bevolking met rasse schreden vooruitgaat en alle slechte coronacijfers stuk voor stuk zo sterk zijn gedaald, voor ons Brussels Hoofdstedelijk Gewest veel hoop op een mooie zomer.

Ik dank de GOB omdat ze het voorbije jaar operationeel is gebleven, ten dienste van onze burgers en onze bedrijven. Daarbij hebben alle GOB-medewerkers engagement en inzet getoond, waar dat niet steeds makkelijk was. Het voltijdse thuiswerken heeft immers veel langer geduurd dan verwacht, ook al waren onze ambtenaren er al goed mee vertrouwd. Gedeeltelijk telewerk zal wel van toepassing blijven als COVID-19, hopelijk snel, tot het verleden behoort.

Een belangrijke realisatie van het voorbije werkjaar was de verhuis naar de Iris Tower. Daar worden de laatste rimpels nog glad gestreken. We mogen fier zijn dat de IRIS-tower in gebruik is genomen als een voorbeeld van een moderne en stimulerende werkomgeving voor alle ambtenaren die er aan de slag zijn.

Tot slot wens ik in het bijzonder de nieuwe secretaris-generaal Julie Fiszman, samen met haar adjunct Gerd Van Den Eede, veel succes bij hun uitdaging om de gewestelijke overheidsdienst in goede banen te leiden en deze klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst.

Sven Gatz

Brussels minister bevoegd voor Ambtenarenzaken