Doorgaan naar artikel

Onze waarden

 1. Klantgerichtheid
 2. Uitmuntendheid
 3. Solidariteit
 4. Integriteit
 5. Respect

Onze inzet voor het milieu

De milieuperformanties van de GOB zijn in 2020 bijzonder sterk beïnvloed door de pandemie. Tal van verbruiken zijn door afgenomen activiteiten, telewerk en andere digitale oplossingen zeer drastisch afgenomen. Ook be connected heeft reeds een impact getoond. Andere waardes zijn gestegen omwille van nieuwe aankopen en de crisissituatie. Deze verschuivingen bieden stof tot analyse om het milieumanagementsysteem en de milieuperformanties met de betrokken besturen te verbeteren, met het oog op duurzaamheid en welzijn van het personeel.

 1. 100% groene energie in onze gebouwen (= 2019)
 2. Fotokopieertoestellen en printers die gebruikmaken van milieuvriendelijk papier (= 2019)
 3. Verbruik van milieuvriendelijk papier (gebaseerd op de papieraankoop): 4,99 ton (-82% ten opzichte van 2019)
 4. We hebben de uitstoot van 1.929 kg CO2 in 2020 gecompenseerd door onze papieraankoop geleidelijk aan af te bouwen ten opzichte van 2019.
 5. Individuele printers: 70 (-90% ten opzichte van 2019)
 6. Een vloot van 88 dienstvoertuigen (+31% ten opzichte van 2019), waaronder 34 elektrische voertuigen (+17% ten opzichte van 2019) en 36 hybride voertuigen (+24% ten opzichte van 2019).
 7. Gemiddelde CO2-uitstoot: 49gr/km (=2018)
 8. 14 bedrijfsvoertuigen (+17% ten opzichte van 2019)
 9. 10 e-bikes (= 2019)
 10. We hebben de uitstoot van 7,07 ton CO2 gecompenseerd, afkomstig van dienstreizen met het vliegtuig (-94,7% ten opzichte van 2019).

Mobiliteitsenquête

Deze enquête werd afgenomen van 4 mei tot en met 13 mei bij 201 personeelsleden (= 12,6% van het personeel) en had als doel de impact te meten van de COVID-19-gezondheidscrisis op de mobiliteitsgewoonten van de personeelsleden van de GOB, en om te weten te komen hoe zij zich zullen verplaatsen tijdens de afbouwfase van de lockdown, maar ook daarna. Uit de enquête is de toegenomen intentie onder de personeelsleden gebleken om na deze crisis duurzame vervoersmiddelen te gebruiken. 33,33% van de bevraagden hebben bijvoorbeeld aangegeven dat ze in de toekomst de fiets of step zullen gebruiken. De volledige resultaten van deze enquête zijn beschikbaar via deze link.

Onze inzet voor diversiteit

Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Gendergerelateerd geweld komt wereldwijd zó vaak voor dat de WHO spreekt over een ‘pandemie’- een woord dat sinds vorig jaar veel meer aanwezig is in onze woordenschat. Geweld is nooit een losstaand fenomeen en heeft verregaande gevolgen op de individuele, sociale en professionele situatie van de betrokken personen. Deze gevolgen betreffen bijvoorbeeld de huisvesting van de slachtoffers, hun werksituatie, hun onveiligheid(sgevoel) in de stad of hun gebruik van het openbaar vervoer. Al deze aspecten zijn te linken aan gewestelijke bevoegdheden: het zijn domeinen waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via diens diensten kán op inspelen in een transversaal beleid.

De preventie van en strijd tegen deze vormen van geweld zoals partnergeweld, seksueel geweld of seksuele intimidatie maken sinds vele jaren deel uit van het takenpakket van de directie gelijke kansen (equal.brussels). Sinds juli 2020 zette de Brusselse Regering echter een stap verder naar een echte transversale aanpak, door de lancering van het Brussels Plan tegen Geweld op Vrouwen. Dit plan bevat 56 concrete acties om geweld te voorkomen en te bestrijden, die niet gedragen worden door 1 minister of overheidsdienst maar door de hele Brusselse Regering. Deze gedeelde verantwoordelijkheid maakt dat ook rond domeinen als mobiliteit, stedenbouw of werkgelegenheid initiatieven worden genomen en samenwerkingen worden opgezet. Op die manier schakelde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020 een versnelling hoger in het erkennen en aanpakken van een problematiek die onze samenleving doorkruist en markeert. De voorbereiding, opvolging en evaluatie van dit plan zijn in handen van equal.brussels. Daarnaast staat de directie ook zelf in voor de uitvoering van enkele acties van dit Plan: denk maar aan campagnes, sensibiliseringsprojecten of opleidingen; en dat telkens in samenwerking met het Brussels maatschappelijk middenveld en andere overheidsdiensten.

Logo van het brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Nieuw diversiteitscharter

In samenspraak met het BOC en de directieraad hebben de leden van de interne diversiteitscommissie eind 2020 het initiatief genomen het diversiteitscharter van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel van 2005 een update te geven en op te frissen, opdat het beter rekening zou houden met de huidige invulling van diversiteit en discriminatiebestrijding. Zodoende bleek nog eens hoeveel belang onze instelling aan deze zaken hecht. Door dit nieuw diversiteitscharter te ondertekenen verbindt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zich ertoe diversiteit te bevorderen en discriminatie te bannen uit de professionele contacten en relaties die de personeelsleden onderhouden met collega's en externe partners. Foto: de adjunct-secretaris-generaal en de voorzitster van de diversiteitscommissie ondertekenen het charter.

De adjunct-secretaris-generaal en de vertegenwoordiger van de diversiteitscommissie zitten rond een tafel

Ondertekening van het charter door de adjunct-secretaris-generaal en de vertegenwoordiger van de diversiteitscommissie

Deel de pagina