Doorgaan naar artikel

Brussel Synergie omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. In 2022 zette de GOB dankzij dit bestuur weer stappen vooruit op het gebied van milieubeleid. Brussel Synergie werkte voorts een actieplan uit om het welzijn van zijn medewerkers te verbeteren, en het droeg bij aan de ontwikkeling van digitale platforms voor de integratie van Oekraïense onderdanen.

01 Een nieuwe stap naar meer duurzaamheid

Een gesprek met Mark Van Roy (directeur), Evi Millecam (verantwoordelijke van het milieubeheerssysteem) en Chloé Van Driessche (eco-mobility manager), drie leden van de directie Kwaliteit en Performantie die ons meer vertellen over het milieubeleid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Het milieubeleid, dat integraal deel uitmaakt van het DNA van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, zette in 2022 een grote stap vooruit. Kunnen jullie ons hier wat meer over vertellen?

Het milieubeleid is opgenomen in het strategisch plan van onze organisatie en de interesse voor dit beleid neemt met de loop der jaren in alle besturen toe. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft vanzelfsprekend een voorbeeldfunctie en de klimaatcrisis versterkt de belangstelling en het engagement voor het milieu. Sinds 2019 beschikt onze organisatie over een milieubeheerssysteem met het ISO14001-label voor verschillende ondersteunende diensten. Drie jaar geleden breidden we de perimeter van dit systeem uit naar Brussel Synergie, Brussels Connect IT en Brussels International. Het vormt de kern van het milieubeleid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Dankzij de via dit systeem opgebouwde ervaring behaalde onze organisatie voor de Iris Tower het label Ecodynamische Onderneming met 3 sterren, en effenden we het pad richting de koolstofreductie voor onze vijf sites, dankzij een transversale aanpak in alle besturen van onze gewestelijke overheidsdienst.


Hoe pakken jullie dit allemaal concreet aan?

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel past de geldende doelstellingen, verplichtingen en verboden toe, analyseert de gegevens over zijn consumptiegewoonten, informeert de betrokken diensten en zijn personeelsleden over goede praktijken en spoort hen aan deze dagelijks toe te passen. Als gewestelijke speler is het voor ons zeer belangrijk in te grijpen op de onderwerpen die de kwaliteit van onze leefomgeving beïnvloeden. Daarom willen we duurzame mobiliteit bevorderen, onze afvalberg verkleinen en spaarzaam omspringen met grondstoffen. We willen ook werken aan een circulaire economie, een duurzame digitalisering en milieuvriendelijke openbare aanbestedingen. Het milieubeleid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel kan echter enkel slagen als alle personeelsleden hun steentje bijdragen.

Wat betekenen de inspanningen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de maatschappij?

Opkomen voor het milieu is een uitdaging van jewelste, vooral in een dichtbebouwde stedelijke omgeving. Ons milieu raakt aan verschillende aspecten van onze levens en ons welzijn. De klimaatverandering stelt ons voor zeer grote uitdagingen op dat vlak. De wens van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel om de koolstofuitstoot van zijn openbare dienstverlening te beperken, sluit aan bij de doelstellingen van het Akkoord van Parijs dat de klimaatverandering wil tegengaan en het verlies aan biodiversiteit wil beperken. Wegens zijn invloed op tal van instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en daarbuiten, fungeert onze organisatie als een belangrijke hefboom voor het tot stand brengen van een milieuvriendelijkere en socialere maatschappij, wat we ook effectief nastreven aan de hand van ons milieubeleid.

Alle cijfers over het duurzaamheidsbeleid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel vind je terug in het gedeelte “Onze verbintenissen”.

Bruxelles Finances et budget - notation financière
Evi Millecam, Chloé Van Driessche en Mark Van Roy hebben het milieubeleid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel naar een hoger plan getild.

02 Actieplannen op basis van de algemene psychosociale risicoanalyse

In oktober 2021 namen 65% van de medewerkers van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel deel aan een algemene risicoanalyse bedoeld om eventuele psychosociale risico’s in kaart te brengen en het welzijn in onze organisatie te verbeteren. Rekening houdend met de gezondheidscrisis en de veranderingen van de afgelopen jaren beoordeelde Mensura, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de resultaten van deze analyse als bevredigend. Er kwamen nochtans enkele psychosociale risico’s aan het licht, wat betekent dat de inspanningen die op sommige vlakken reeds worden geleverd, moeten worden volgehouden.

In 2022 werd er acties ondernomen om het welzijn van de personeelsleden te verbeteren, onder meer de volgende:

  • de oprichting van een werkgroep JBLT (jobbeheer en loopbaantrajecten) om na te denken over de ontwikkeling van loopbaanmogelijkheden;
  • de oprichting van een werkgroep die zich enerzijds samen met de politie en de verschillende overheden bezighoudt met het onveiligheidsgevoel in de wijk, en anderzijds met de integratie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de wijk;
  • projecten inzake de begeleiding bij verandering, taalhoffelijkheid, de feedbackcultuur, het recht op deconnectie.

Alle managers kregen het verzoek om tegen eind 2022 in overleg met hun team een actieplan klaar te stomen dat zal worden gebruikt ter inspiratie voor het actieplan van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. In 2023 zal een herevaluatie worden uitgevoerd om na te gaan hoe de antwoorden evolueren.

03 Twee digitale platformen voor de integratie van Oekraïners

Wegens de oorlog in Oekraïne en de humanitaire crisis die erop volgde, plaatste het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eind maart 2022 het platform www.helpukraine.brussels online. Dat bevat een schat aan informatie voor de integratie van Oekraïners.

Dit digitale platform biedt in vijf talen alle essentiële informatie over het onthaal in Brussel, met name over huisvesting, tewerkstelling, gezondheid, opleiding, enzovoort. De toevloed van vluchtelingen vereiste een nauwe samenwerking tussen de betrokken diensten om alle informatie samen te brengen en zo bij te dragen aan een betere integratie van de Oekraïners in het Brusselse maatschappelijke weefsel.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ook een oproep gedaan aan de Brusselaars die onderdak willen bieden via de campagne "Een conflict staat voor hun deur. Laten we de onze wagenwijd openzetten".

De mensen die onderdak bieden spelen immers een uiterst belangrijke rol bij de opvang. Het Gewest wilde hen hierbij helpen en ondersteunen. Daarom ontwikkelde Paradigm (het vroegere CIBG, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest) het digitale platform bemyguest.brussels waar burgers zich kunnen registreren als ze onderdak willen bieden. Het platform is ook beschikbaar via de website helpukraine.brussels.

Op 31 december 2022 telde het gewest 10 254 vluchtelingen (of OBTB’s, Oekraïense begunstigden van tijdelijke bescherming) op zijn grondgebied, ofwel 19,78% van alle OBTB’s in België.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL SYNERGIE

  • Sint-Lazarusplein 2
    1035 Brussel
  • +32 (0)2 204 21 11
  • email hidden; JavaScript is required
  • https://overheidsdienst.brussels/brussel-synergie/

Deel de pagina