Doorgaan naar artikel

Grootschalige controles in de wegvervoersector organiseren

Vanaf 2023 wil Brussel Mobiliteit meerdere keren per jaar samen met externe partners zoals de FOD’s, de douane en de politie grote controles uitvoeren in de sector van het wegvervoer om de verkeersveiligheid te verbeteren en te strijden tegen oneerlijke concurrentie. Het bestuur heeft sinds kort een nieuwe controledispatching in de Iris Tower, alsook een mobiele controle-eenheid (“command car”). Deze twee teams beschikken over meerdere schermen waarop ze de beelden van bodycams, drones, enzovoort kunnen bekijken.

Organisatie van de Brussels Urban Summit

Van 12 tot 15 juni 2023 vindt op de Kunstberg de Brussels Urban Summit (BUS) plaats. Dit grote internationale congres brengt politieke besluitvormers, stedelijke experten en vertegenwoordigers van het middenveld uit meer dan 600 grote steden samen. De BUS is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt georganiseerd door Brussels International, Metropolis, Eurocities en de OECD Champion Mayors for Inclusive Growth Initiative (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Het unieke congres wil een discussie op gang brengen over de stad van de toekomst, met deelnemers uit Afrikaanse, Noord-Amerikaanse en Europese steden. Deze discussies kunnen Europese steden ook helpen bij het uitwerken van een gedeelde visie en om die op een meer strategische wijze op het wereldtoneel uit te dragen.

Voorbereiding en uitvoering van economische en werkgelegenheidshervormingen

Op vlak van werkgelegenheid zal Brussel Economie en Werkgelegenheid in 2023 de lopende hervormingen inzake economische migratie, discriminatietesten en betaald educatief verlof verder voorbereiden en doorvoeren.

Op het gebied van economie geldt hetzelfde. Naast vele andere belangrijke dossiers kunnen we vermelden: economische transitie, toegang tot het beroep, toeristische logies en stadslandbouw. Teneinde Brusselse ondernemingen te helpen zullen ook diverse anti-crisismaatregelen ontwikkeld worden.

Het OPTIMIST-project

Het project ‘OPTIMIST’ werd in 2022 in het kader van het OPTIris-programma opgestart (zie "OPTIris en reorganisatie" hieronder") en zal de transparantie van de overheidsfinanciën en de doeltreffende werking van de administratie waarborgen.

Het doel is om zowel de technische aspecten van de OOBBC (organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle) te hervormen naargelang de evolutie van de behoeften van de deskundige beroepen bij de gewestelijke openbare instellingen, als de evolutie van de wetswijzigingen enerzijds en de OOBBC tegen eind 2023 anderzijds aan te passen aan de conclusies van het OPTIMIST-project.

Eind 2023 zou het beginsel van de spending reviews ook in de OOBBC verankerd moeten zijn. In het vooruitzicht van de verkiezingen zullen Brussel Financiën en Begroting, het BISA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse) en de Inspecteur van Financiën een niet-uitputtende lijst met mogelijke onderwerpen en concrete kadernota’s opstellen. Op basis van deze niet-uitputtende lijst zal de nieuwe regering een concrete planning opstellen van de onderwerpen die tijdens de legislatuur zullen worden bestudeerd, met een minimum van twee onderwerpen per jaar. Tijdens de legislatuur kunnen thema’s worden toegevoegd of vervangen om in te spelen op de actualiteit.

In februari 2023 werd het spel "Een begroting in evenwicht" in aanwezigheid van de minister van Financiën en Begroting voorgesteld in een Nederlandstalige en een Franstalige school. Vervolgens werd het gratis verdeeld in de scholen in ons Gewest.

Algemene winterstop en voorkeurrecht voor huurders

Brussel Huisvesting werkt in 2023 aan twee projecten in het bijzonder.

Vooreerst m.b.t. de algemene winterstop op huisuitzettingen van 1 november tot 15 maart die elk jaar geldt voor alle woningen in het gewest en moet iedereen een woonst garanderen, en de meest kwetsbare huurders in de winter beschermen. Er blijven echter uitzonderingen mogelijk wegens veiligheidsredenen of gelet op de houding van de huurder.

Ten tweede, een voorkeurrecht voor huurders als een woning te koop wordt gesteld. Volgens dit recht genieten de betrokken huurders voorrang om de woning te verwerven indien de eigenaar beslist te verkopen. Met deze maatregel wenst Brussel Huisvesting de huurders te beschermen en ze te helpen eigenaar te worden van een woning.

Een datawarehouse opzetten

In 2023 zal een datawarehouse worden opgezet voor de geautomatiseerde rapportering van gegevens van plaatselijke besturen. De eerste gegevens die gebruikt zullen worden, hebben betrekking op lokale medewerkers en leveren betrouwbare en volledige gegevens op ten behoeve van toezicht, statistieken en toekomstverkenningen (bijvoorbeeld over pensioenen), terwijl tegelijkertijd de administratieve vereenvoudiging wordt bevorderd van het beheer van de bewijsstukken die nodig zijn voor het toezicht op het gebruik van subsidies die aan lokale overheden worden toegekend. Dit eerste gebruik zal plaatsvinden via FIDUS om de uitwisseling van gegevens uit authentieke bronnen te garanderen.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zal de Brusselse kieswet worden aangenomen, terwijl er verder zal worden gewerkt aan de consolidatie van de gemeentewet.

OPTIris en reorganisatie

Brussel Synergie zal ook in 2023 een belangrijke rol spelen in de coördinatie en implementatie van het programma OPTIris. Het programma wil een antwoord bieden op de uitdagingen waarmee het Gewest in de toekomst zal worden geconfronteerd door middel van een reeks hervormingen. De eerste resultaten worden verwacht in 2023, zowel voor wat betreft het zoeken van procesverbetering in diverse materies (communicatie, vertaling, human resources, duurzaamheid, juridisch, audit, facilities, enz.) als in het kader van bredere denkoefeningen met betrekking tot bijvoorbeeld het efficiënte beheer van het administratieve Brusselse gewestelijke gebouwenbestand.

De transversale administratie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel wordt gereorganiseerd om wendbaarder te zijn en zo de vele uitdagingen aan te gaan die het Gewest de komende jaren te wachten staan. Er is een nieuw organigram opgesteld en in 2023 zal op basis hiervan de interne werking en de definitie van de visie en missiesopdrachten herzien worden.

Brusselse subsidies gedigitaliseerd dankzij PSS

Een gewestelijk subsidieplatform zal worden ontwikkeld door de teams van Brussel ConnectIT middels een module genaamd Public Sector Solution (PSS), die verbonden is met het gewestelijke CRM-systeem. Dit platform maakt deel uit van grootschaligere programma's, zoals OPTIris en het Brusselse plan voor administratieve vereenvoudiging, Easy Way genaamd. Het eindoel is om gebruikers (burgers, ondernemingen of verenigingen) de verschillende bestaande subsidies te helpen te identificeren om ze eventueel te ontvangen.

Momenteel werken de teams aan de oprichting van proefprojecten (ontwikkelen en testen van verschillende technische oplossingen) die het mogelijk maken zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden van de administraties bij het creëren en het oprichten van subsidies enerzijds en bij het beheer van diezelfde subsidies wanneer ze door de gebruikers worden geactiveerd/aangevraagd anderzijds.

Daartoe werkt Brussel ConnectIT samen met Brussels International, het testbestuur voor de ontwikkeling van de (toekomstige) PSS-oplossing. De eerste workshops vonden begin januari 2023 plaats en hadden betrekking op het beheer van de “Sport en Imago”-subsidies.

Vier andere subsidietypes van Brussels International zullen vervolgens tegen eind 2023 worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de PSS-oplossing aan de noden tegemoetkomt.

Deel de pagina