Doorgaan naar artikel

In 2022 werkte Brussel Financiën en Begroting samen met andere instellingen aan de voorbereiding van de financiële rating van het Gewest. Het bestuur droeg ook bij aan twee nieuwe spending reviews en heeft zijn spel ‘Een begroting in evenwicht’ verder ontwikkeld.

01 Financiële rating

In 2022 hielp Brussel Financiën en Begroting de financiële rating van het Gewest mee voorbereiden. Dat vraagt om wat meer uitleg.

Waar dient die financiële rating voor?

Het is iets gelijkaardigs als de Nutriscore, die voedingswinkels gebruiken om de voedingswaarde van producten een score toe te kennen waarop consumenten vervolgens hun aankoopkeuzes kunnen baseren. Zo kunnen ook investeerders zich baseren op een financiële rating om de kredietwaardigheid van een entiteit - zoals het Gewest - te beoordelen.

Maar wie kent deze ratings toe?

Gespecialiseerde ratingbureaus. Die komen in alle maten en gewichten voor maar doorgaans worden drie bureaus door de financiële markten gevolgd: Standard and Poor’s Global Ratings (S&P), Fitch Ratings en Moody’s.

Deze ratingbureaus voeren een grondige analyse uit om tot hun ratings te komen. Hoewel elk van deze bureaus zijn eigen specifieke karakter heeft, analyseren ze zo ongeveer allemaal dezelfde elementen, namelijk het institutionele kader, de algemene economische toestand, de budgettaire prestaties en het financiële beheer in de brede zin. Op basis van die informatie kennen de ratingbureaus een score toe die gaat van AAA voor de hoogste score tot D voor de laagste score, wat neerkomt op wanbetaling.

Investeerders zullen onder meer op grond van deze rating beslissen of ze geld zullen lenen aan het Gewest en tegen welke tarieven.

Hoe staat het Gewest er voor?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt sinds 1996 een rating toegekend.

Deze wordt twee keer per jaar herzien. Tijdens deze halfjaarlijkse vergaderingen worden de hierboven vermelde elementen besproken. De vergaderingen vragen een grondige voorbereiding:

 • de minister van Financiën en Begroting en diens kabinet lichten de algemene beleidslijnen toe alsook de vooruitzichten aangaande het begrotingstraject,
 • meerdere diensten van Brussel Fiscaliteit en Brussel Financiën en Begroting - waaronder het Front Office, het Middle Office, de dienst Begroting, enz. - lichten de technische en operationele aspecten toe,
 • ook de gegevens afkomstig van para-gewestelijke en zelfs gemeenschapsinstellingen worden verzameld, omdat de ratingbureaus het Gewest onderzoeken vanuit een breed geconsolideerde benadering, die de ESR-perimeter overstijgt.

Op 23 september 2022 bevestigde het ratingbureau S&P de rating AA- die het Gewest sinds maart 2021 heeft.

De sterke punten van het Gewest zijn:

 • zijn toegang tot liquide middelen;
 • zijn financiële beheer;
 • zijn sterke economie;
 • het Belgische institutionele systeem.

Zijn zwakke punten zijn:

 • de budgettaire prestaties (het ESR-herfinancieringssaldo);
 • de omvang van de schuld.

Dankzij deze rating lagen de financieringskosten van het Gewest historisch gezien redelijk dicht bij die van de federale staat.

Conclusie

Rekening houdend met de uitdagingen van het Gewest, België en Europa is het ontegensprekelijk zo dat de goede financiële rating van het Gewest een positief gegeven vormt dat het Gewest in staat stelt een beleid te voeren aan voordelige financieringskosten. Dit garandeert dat het Gewest een beleid kan voeren ten gunste van alle Brusselaars. Niettemin zal het behoud van deze rating afhangen van de capaciteit van het Gewest om stabiele meerjarige begrotingsvooruitzichten te blijven bieden.

Bruxelles Finances et budget - notation financière
Tuba Atmaca, Serge Dupont en Olivier Hendrickx maken deel uit van het team dat de financiële rating van het Gewest helpt opstellen.

02 Twee nieuwe spending reviews

Na de twee proefprojecten op het gebied van sociale huisvesting en mobiliteit die eind 2021 afliepen, hebben er vanaf het najaar 2022 tot het voorjaar 2023 spending reviews (onderzoeken van de bestaande uitgaven om de regering verschillende strategische opties te bieden) plaatsgevonden inzake de kinderbijslag en het economische beleid in verband met de investeringen in innovatie en onderzoek en ontwikkeling. Deze spending reviews zullen worden uitgevoerd door een onafhankelijke taskforce bestaande uit Brussel Financiën en Begroting, het BISA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse), de afdeling waarop de spending review betrekking heeft en de Inspectie van Financiën. De taskforce wordt ondersteund door experten van SEO Amsterdam Economics waarmee de Europese Commissie een contract heeft gesloten in het kader van het Technical Support Instrument, het EU-programma dat de Lidstaten technische expertise op maat biedt voor de ontwikkeling en implementatie van hervormingen.

03 De begroting, een evenwichtsoefening

In het verlengde van budget.brussels, een website van Brussel Financiën en Begroting bedoeld om de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegankelijker te maken voor het grote publiek, werkte Brussel Financiën en Begroting in 2022 voort aan de ontwikkeling van het spel genaamd "Een begroting in evenwicht". Dit tweetalige spel is bestemd voor groepen van 7 tot 25 leerlingen uit de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het middelbaar onderwijs. In twee lesuren leren leerlingen op speelse wijze hoe de gewestelijke begroting werkt en wat de verschillende begrippen zijn.

Stap voor stap worden de leerlingen ingewijd in het beheer van een begroting, eerst via vragen over zakgeld, vervolgens over een gezinsbudget, en uiteindelijk leren ze de inkomsten en uitgaven van het gewest te beheren als een minister. Het komt erop aan een begroting in evenwicht op te stellen en beslissingen te nemen over projecten of maatregelen die geld opbrengen of kosten. De gemaakte keuzes stellen de leerlingen voor dilemma's en zetten aan tot discussie.

"Een begroting in evenwicht" is een analoog spel, met een digitaal verlengstuk. De resultaten van de opgemaakte begroting worden bijvoorbeeld gevisualiseerd op een smartboard zodat de leerlingen meteen kunnen zien of er sprake is van een evenwicht, een tekort of een overschot en in welke mate hun beslissingen (on)populair zijn.

In februari 2023 werd het spel in aanwezigheid van de minister van Financiën en Begroting voorgesteld in een Nederlandstalige en een Franstalige school. Vervolgens werd het gratis verdeeld in de scholen in ons Gewest.

Klaslokaal waarin het spel “begroting in evenwicht” wordt uitgelegd aan de leerlingen, onder het toeziende oog van de directeur-generaal van BFB.
Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL FINANCIËN EN BEGROTING

 • Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • http://financien-begroting.brussels/

Deel de pagina