Doorgaan naar artikel

In 2020 zette Brussel Financiën en Begroting zijn streven voort om uit te groeien tot een referentiepartner in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door tijdens de crisis te zorgen voor de continuïteit van zijn volledige dienstverlening01. Het bestuur heeft de diensten van de regering ook geïntegreerd in S/4Hana02, het nieuwe gewestelijke boekhoudkundige en begrotingsplatform, en het project "Een begroting voor iedereen"03 uitgerold, dat de burgers beter wil informeren over de begroting.

01 Zorgen voor de continuïteit van de dienstverlening

Ook in 2020 bleek Brussel Financiën en Begroting een betrouwbare partner voor de gewestelijke instellingen en overheidsdiensten, die zelfs tijdens een gezondheidscrisis garant staat voor de continuïteit van de financiële, boekhoudkundige en begrotingsprocedures.

Zorgen voor transparante uitgaven

Om ervoor te zorgen dat de begroting de nodige bedragen bevatte om de noodmaatregelen te financieren die bij de opmaak van de gewestelijke begroting 2019 ongekend waren, heeft de regering op voorstel van Brussel Financiën en Begroting een beroep gedaan op artikel 26 van de organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.

Dit artikel maakt het mogelijk in dringende gevallen, veroorzaakt door uitzonderlijke of onvoorzienbare omstandigheden, bij gemotiveerde beraadslaging, machtiging te verlenen tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, ten belope van het door de beraadslaging vastgestelde bedrag.

In toepassing van dit artikel bereidt Brussel Financiën en Begroting sinds het uitbreken van de crisis de gemotiveerde beraadslagingen voor. Dankzij deze gemotiveerde beraadslagingen bleven alle uitgaven op basis van de uitzonderlijke crisismaatregelen transparant en werd het overheidsgeld correct beheerd.

Twee nieuwe consolidatiestrategieën

Om vooruit te lopen op de financieringsbehoeften voor 2020 heeft Brussel Financiën en Begroting vanaf 2019 twee nieuwe consolidatiestrategieën ontwikkeld:

  • de eerste komt neer op een prefinanciering van het volgende jaar,
  • de tweede is geavanceerder en komt neer op verrichtingen die pas in een toekomstig jaar zullen aanvangen.

Deze strategieën hebben het respectievelijk mogelijk gemaakt 414 en 95 miljoen euro te vinden om de basisbehoeften van 2020 te dekken.

Tel daarbij de resultaten van de gerealiseerde verrichtingen sinds begin 2020, en er zijn tot op heden genoeg primaire geldmiddelen voorhanden om de noodsteun door de regering in het kader van de COVID-19-crisis te financieren.

Het bestuur was eveneens verantwoordelijk voor de concrete uitbetaling van een reusachtig aantal COVID-premies.

02 Integratie van de diensten van de regering naar SAP S/4Hana

Op 1 januari 2020 zijn de diensten van de regering in het nieuwe gewestelijke begrotings- en boekhoudplatform S/4Hana geïntegreerd. De teams van Brussel Financiën en Begroting verstrekten de opleiding over het platform aan de gebruikers van alle betrokken instellingen, dus aan personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, talent.brussels, urban.brussels en Brussel Fiscaliteit.

Voortaan worden de boekhoudkundige en begrotingsgegevens van de diensten van de regering en de instellingen die toetraden tot het gewestelijke SAP-platform (Net Brussel, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, perspective.brussels, Brussel Preventie en Veiligheid, de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, visit.brussels, hub.brussels, ...) in één enkel systeem verwerkt, wat voor de toekomst nog mooiere kansen biedt die het bestuur kan aangrijpen.

03 "Een begroting voor iedereen"

Opdat de begroting voor elke burger begrijpelijk zou zijn, heeft Brussel Financiën en Begroting in 2020 het project "Een begroting voor iedereen" opgezet.

Dankzij dit project moeten de overheidsfinanciën van het Gewest transparanter en duidelijker worden voor het brede publiek. Daartoe werd een interactieve website ontwikkeld die toegankelijk is voor iedereen die geïnteresseerd is in de prioriteiten en beslissingen van de Brusselse overheid.

De website is in 2021 uitgerold en plaatst voor het eerst de begrotingen van het Gewest en van de Gemeenschapscommissies naast elkaar, zodat er een overzichtelijk totaalbeeld ontstaat m.b.t. de jaarlijkse financiering van alle beleidsniveaus op het Brusselse grondgebied.

De categorieën zijn duidelijk, zodat niemand verloren loopt in de inkomsten en uitgaven en iedereen meteen de kerncijfers vindt. Zo valt makkelijker te begrijpen waar de ontvangsten van het Gewest vandaan komen en naar welke zaken het meeste geld vloeit (economie, mobiliteit, cultuur, ...).

Dit voor burgers bestemde platform wordt verrijkt met een ander voor parlementariërs. Het platform zal zich nog meer toespitsen op de digitale ontsluiting van verschillende begrotingsdocumenten en ze centraliseren. Zowel de burgers als de experten zullen beter geïnformeerd en voorbereid zijn voor doelmatige begrotingsbesprekingen.

Op termijn zal deze website van het bestuur daarnaast een educatief onderdeel bevatten om jongeren tot burgers op te voeden dankzij de verankering van een budgetcultuur.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL FINANCIËN EN BEGROTING

  • Vooruitgangstraat 80/1
    1035 Brussel
  • +32 (0)2 204 21 11
  • email hidden; JavaScript is required
  • http://financien-begroting.brussels/

Deel de pagina