Doorgaan naar artikel

In 2020 heeft Brussel ConnectIT de verhuizing van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel naar één enkel gebouw aangegrepen om het Nieuwe Werken te omarmen01. Het heeft ook nagedacht over een coherenter webbeleid voor het Gewest02 en een evaluatie verricht om de kwaliteit van de gegevens bij de besturen te verbeteren03 op het vlak van de procedures en technologie die ze gebruiken voor het dagelijkse werk zoals dossierbeheer, statistische modellen, ...

Brussel ConnectIT werd eind 2019 opgericht en heeft als doel een globale informatica- en digitale strategie te bepalen en uit te voeren voor het Gewest en de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Het bestuur regelt informatica-, informatieveiligheids- en archiveringsaangelegenheden voor alle personeelsleden. Ook easy.brussels, het Brussels Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging, maakt deel uit van het bestuur.

01 Het Nieuwe Werken doet zijn intrede

Be connected was niet enkel een project, het was ook een geschikte kans om New Ways of Working (NWoW) uit te werken en in te voeren.

Dit concept bevordert en vergemakkelijkt de samenwerking en responsabiliseert tegelijk onze medewerkers. Het Nieuwe Werken stuurt ook aan op flexibiliteit en mobiliteit, en trekt zo veel mogelijk profijt uit de nieuwe ICT-technologieën. Het biedt ook kansen op een beter evenwicht tussen privéleven en werk.

Het Nieuwe Werken ten dienste van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Het Nieuwe Werken is niet identiek voor elke instelling, evenmin in de uitvoering. Bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is de management- en organisatiecultuur in beweging gekomen door de invoering van telewerk, het proefproject rond het facultatieve prikken, management via doelstellingen en door het invoeren van tools om ook van op afstand te kunnen samenwerken.

Be connected heeft dit frisse moderniseringsproces versneld via de oprichting van een e-learning-platform voor alle personeelsleden. Ook de algemene doorbraak van gedeelde ruimten en de werkplaatskeuze afhankelijk van je activiteit (activity based working) zijn voorbeelden van de nieuwe werkwijzen sinds de verhuizing naar de Iris Tower.

Resultaat? Er ontstond een klimaat van vertrouwen dat de autonomie en de responsabilisering ten goede kwam, zonder dat de werking van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel ook maar enigszins in het gedrang kwam. De kwaliteit van de dienstverlening aan zijn klanten, namelijk de burgers, partners en ondernemingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bleef hoog.

02 Een nieuw webbeleid voor het Gewest

In de zomer van 2020 dacht Brussel ConnectIT na over hoe een leemte - het gebrek aan een samenhangend webbeleid voor het Gewest - kon worden aangevuld. De webcommunicatie van het Gewest (websites, sociale media, de portaalsite be.brussels, ...) is immers onvoldoende gecoördineerd. Er bestaat geen toezichthoudende instantie om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen eenvormig verlopen.

Voor een aantal aspecten doet het webimago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijgevolg enigszins onder voor de goede naam van het Vlaams en Waals Gewest:

  • de interface van de gewestelijke portaalsite is niet mee met de tijd;
  • in opbouw van de informatie en visueel zijn de websites van de Brusselse overheden erg uiteenlopend;
  • het risico op overbodige investeringen is niet denkbeeldig, namelijk als verschillende besturen tegelijkertijd maar los van elkaar vergelijkbare projecten uitrollen, terwijl door samen te werken nochtans efficiëntiewinst kan worden geboekt;
  • vooralsnog beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet over een informaticatool die een automatische gegevensuitwisseling van administratieve gegevens mogelijk maakt, zelfs al legt de Single Digital Gateway-verordening dit op. Deze verordening voert het Europese beleid m.b.t. de digitale interne markt uit.

Dit alles straalt negatief af op de kwaliteit van de informatieverstrekking aan het publiek. Om deze situatie te verhelpen bereidt het agentschap easy.brussels in nauwe samenwerking met de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, het CIBG en de anderen regionale besturen een nieuw gewestelijk webbeleid voor, met aandacht voor behoorlijk bestuur, het budget, de human resources, enzovoort.

Zodra dit beleid zijn beslag krijgt, zal een samenhangende digitale omgeving ten dienste staan van de burgers, partners en ondernemingen van het Gewest. Er zal rekening worden gehouden met hun behoeften en die van de besturen.

03 Een enquête over de maturiteit van de gegevens

De manier waarop de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de gegevens gebruiken waarover ze beschikken, is onderling erg verschillend op het vlak van de procedures en technologie die ze aanwenden voor het dagelijkse werk zoals dossierbeheer, statistische modellen, ... Gevolg: een zeer groot verschil in de kwaliteit van de gegevens, waardoor het hergebruik ervan niet vanzelfsprekend is.

Eind 2020 heeft het Digital Transformation Office, de transversale, ondersteunende directie voor een vereenvoudigde, transparante en vlotte werking, bij elk bestuur een enquête afgenomen om na te gaan hoe matuur hun gegevens zijn en welke eventuele werkpunten er bestaan.

Op termijn zal deze evaluatie uitmonden in gerichte actieplannen die oplossingen bevatten om de gegevenskwaliteit binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel op te krikken en bijgevolg het hergebruik mogelijk te maken voor burgers, partners en ondernemingen van het Gewest.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL GEWESTELIJKE COÖRDINATIE

  • Kruidtuinlaan 20
    1035 Brussel
  • +32 (0)2 800 36 33
  • email hidden; JavaScript is required
  • https://overheidsdienst.brussels/

Deel de pagina