Doorgaan naar artikel

Ook in 2020 bleek Brussel Financiën en Begroting een betrouwbare partner voor de gewestelijke instellingen en overheidsdiensten, die zelfs tijdens een gezondheidscrisis garant staat voor de continuïteit van de financiële, boekhoudkundige en begrotingsprocedures.

Zorgen voor transparante uitgaven

Om ervoor te zorgen dat de begroting de nodige bedragen bevatte om de noodmaatregelen te financieren die bij de opmaak van de gewestelijke begroting 2019 ongekend waren, heeft de regering op voorstel van Brussel Financiën en Begroting een beroep gedaan op artikel 26 van de organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.

Dit artikel maakt het mogelijk in dringende gevallen, veroorzaakt door uitzonderlijke of onvoorzienbare omstandigheden, bij gemotiveerde beraadslaging, machtiging te verlenen tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, ten belope van het door de beraadslaging vastgestelde bedrag.

In toepassing van dit artikel bereidt Brussel Financiën en Begroting sinds het uitbreken van de crisis de gemotiveerde beraadslagingen voor. Dankzij deze gemotiveerde beraadslagingen bleven alle uitgaven op basis van de uitzonderlijke crisismaatregelen transparant en werd het overheidsgeld correct beheerd.

Twee nieuwe consolidatiestrategieën

Om vooruit te lopen op de financieringsbehoeften voor 2020 heeft Brussel Financiën en Begroting vanaf 2019 twee nieuwe consolidatiestrategieën ontwikkeld:

  • de eerste komt neer op een prefinanciering van het volgende jaar,
  • de tweede is geavanceerder en komt neer op verrichtingen die pas in een toekomstig jaar zullen aanvangen.

Deze strategieën hebben het respectievelijk mogelijk gemaakt 414 en 95 miljoen euro te vinden om de basisbehoeften van 2020 te dekken.

Tel daarbij de resultaten van de gerealiseerde verrichtingen sinds begin 2020, en er zijn tot op heden genoeg primaire geldmiddelen voorhanden om de noodsteun door de regering in het kader van de COVID-19-crisis te financieren.

Het bestuur was eveneens verantwoordelijk voor de concrete uitbetaling van een reusachtig aantal COVID-premies.

Deel de pagina