Doorgaan naar artikel

Brussel Mobiliteit heeft ook in 2020 aangetoond dat de weggebruiker een centrale plaats blijft innemen in al zijn projecten, waarbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest "verkeersluwer" moet worden01. Belangrijke vernieuwingswerken aan tunnels, bruggen en viaducten zijn voltooid02 en voor meer biodiversiteit en levenskwaliteit gaat03.

01 Naar een "verkeersluw" Gewest

Sedert 1 januari 2021 geldt in het Brussels Hoofdstedelijk Geweld op alle wegen een principiële maximumsnelheid van 30 km per uur, met uitzondering van de belangrijke verkeersaders, waar een snelheidsbeperking geldt van 50 of 70 km per uur. Dit is een maatregel die perfect aansluit bij Good Move, het in 2020 goedgekeurde nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan dat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verkeersluwe zone zal maken.

Brussel Stad 30: durven dromen

Een alarmerende vaststelling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijks verliezen 50 personen het leven of raken ze zwaargewond wegens onaangepaste snelheid in het verkeer. Voor het Gewest moeten deze cijfers naar omlaag, en daarom is de toegelaten snelheid sinds 1 januari 2021 op alle wegen in principe herleid tot 30 km per uur, met uitzondering van de belangrijke verkeersaders. Veilig verkeer voor allen is de hoofddoelstelling van Stad 30, maar het is daarnaast de bedoeling van woonwijken verkeersluwe buurten te maken en een omgeving te scheppen waarin de modal shift zo veel mogelijk kansen krijgt. Een snelheidsbeperking tot 30 km per uur is ook goed tegen lawaaihinder.

In 2020 was alles samen ongeveer 60% van het Brusselse wegennet ingekleurd als zone 30. Sinds 1 januari 2021 is dit voor 85% ervan het geval. Verkeersborden geven duidelijk aan waar de snelheid nog hoger mag liggen: 50 km per uur of - een zeldzaamheid echter - 70 km per uur. Aan deze omwenteling is behoorlijk wat voorbereidend werk voorafgegaan:

 • Op de invalswegen rond het Gewest zijn er bijna 200 informatieborden geplaatst om de komst van de snelheidsbeperking Stad 30 aan te kondigen.
 • Om de uitzonderingen op de regel van 30 km per uur duidelijk te maken, zijn er 1.350 verkeersborden A01-50 (max. snelheid 50 km/u) geplaatst langs de belangrijke verkeersassen.
 • Zo'n 6.000 borden met de vermelding "hier betreedt u" of "hier verlaat u" de 30 km-zone zijn weggehaald, want ze wezen op een uitzondering die nu de algemene regel is geworden.
 • Met ingang van november 2020 liep een grootschalige infocampagne om de bevolking op de verandering te wijzen.

Good Move: duurzame mobiliteit aanmoedigen

In het kader van het Good Move-plan biedt Brussel Mobiliteit de Brusselse gemeenten tal van financiële steunmaatregelen aan, om een steeds duurzamere en veiligere mobiliteit binnen het Gewest te steunen (financiering van stadsmeubilair voor voetgangers en fietsers, fietsmarkeringen, ...).

Deze "catalogus" van recurrente diensten werd in 2020 uitgebreid met een projectoproep voor lokale mobiliteitscontracten die als doel hebben "verkeersluwe zones" in te voeren, d.w.z. zones van 1 à 2,5 km breed rond het centrale punt van een wijk en waarvan de perimeter door belangrijke verkeersassen wordt bepaald. De wandel- en fietsvriendelijkheid en het openbaar vervoer worden gepromoot. Gemotoriseerd verkeer is mogelijk, maar doorgaand verkeer wordt er ontmoedigd.

In deze verkeersluwe wijken werken Brussel Mobiliteit en de gemeenten samen aan kwalitatieve openbare ruimte, zodat de buurtbewoners de stad kunnen heroveren en de hinder in de wijken wordt verminderd.

De eerste offerteoproep voor gemeentesubsidies voor de vijf eerste "verkeersluwe wijken" in het Gewest werd in 2020 gepubliceerd. Deze oproep zal gedurende tien jaar jaarlijks worden uitgeschreven.

Sedert september 2020 helpt Brussel Mobiliteit de gemeenten in twee fasen naar meer verkeersluwe wijken: een voorafgaande analyse inzake multimodale mobiliteit en vervolgens de concretisering in het straatbeeld.

Good Move, dat zijn wijken zonder doorgaand verkeer, die de levenskwaliteit in de gemeenten bevorderen en toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.

Dankzij de « wijken met beperkt verkeer” krijgen andere weggebruikers dan de auto eindelijk een centrale plaats in de straat.

En er komen andere manieren om je te verplaatsen het is een langverwachte maatregel waar we naar uitkijken.

Laat ook uw stem horen voor de mobiliteit van morgen op goodmove.brussels

40 km nieuwe COVID-fietspaden

De nieuwe fietsinfrastructuur kwam er onder impuls van de gezondheidscrisis en beoogt:

 • een groter aantal fietsers in het zadel krijgen zonder dat de verplichte afstandsregels in het gedrang komen;
 • fietsen en stappen aan te moedigen voor korte afstanden om het openbaar vervoer te verlichten en het aantal persoonswagens in het verkeer te doen dalen.

Daartoe zijn fietsmarkeringen aangebracht, betonblokken geplaatst, enzovoort. Op sommige locaties, zoals in de Wetstraat, is een rijstrook zo een fietspad geworden.

Bekijk de kaart met de nieuwe fietsinfrastructuur.

Brussel Mobiliteit monitort deze fietsinrichting op verschillende manieren (analyse van de verkeerscongestie, meting fietsers, ...) en lanceerde eind oktober 2020 bij het brede publiek een online peiling.

02 Het meerjarenplan voor investeringen in tunnels vervolgt zijn weg

Op basis van zijn meerjarige investeringsplan voor tunnels, bruggen en viaducten voert Brussel Mobiliteit jaarlijks grote onderhouds- en vernieuwingswerken uit. Tal van werven werden in de loop van 2020 afgerond. Enkele voorbeelden:

 • de Rogiertunnel; de scheidingswand tussen de twee rijrichtingen is klaar;
 • de Grosjeanbrug; het plafond is verstevigd (voor 2021 staan nieuwe verlichting en wandbekleding op het programma);
 • de Georges Henritunnel; de tunnelinritten en het plafond zijn volledig opgeknapt;
 • de Beaulieubrug kreeg nieuwe uitzettingsvoegen;
 • de tunnelmonden van Delta werden gerenoveerd;
 • de Leopold II-tunnel; de zwaarste renovatiewerken aan het wegdek en het tunneldak werden in de zomer van 2020 voltooid. Halverwege 2021 zouden de werken er moeten op zitten. In 2020 werd trouwens een algemene peiling georganiseerd om de tunnel een nieuwe naam te geven.

Naast deze investeringswerken zijn er ook tal van bruggen en viaducten geïnspecteerd. Zoals elk jaar werden de kunstwerken in 2020 eveneens onder handen genomen. Er werd gecontroleerd of ze nog in goede staat verkeerden en of er geen ingrijpende renovaties nodig waren.

03 Buurtprojecten voor meer biodiversiteit

Brussel Mobiliteit speelt ook een grote rol op het vlak van biodiversiteit en de levenskwaliteit in Brussel. Oordeel maar op basis van deze projecten in 2020.

Ontharden doet de bodem ademen

Wist je dat bredere boomputten biodiversiteit stimuleren? In 2020 heeft Brussel Mobiliteit het aantal buurtprojecten opgevoerd om de openbare ruimte nog meer te ontharden, opdat de bodem doorlaatbaar zou worden en het regenwater beter zou worden afgevoerd. Door asfaltstroken of wegdek in dolomietsteen te vervangen door groenzones speelt het bestuur een niet te onderschatten rol in de strijd tegen de opwarming van de aarde en voor een meer aangename leefomgeving. Daarom is in 2020 voor deze kleine werken meer dan een miljoen euro uitgetrokken. Voor 2021 liggen er tientallen bijkomende projecten ter studie.

Hiernaast de Bergensesteenweg voor en na de demineralisatiewerken.

Slimme gietbeurten

Brussel Mobiliteit plant jaarlijks honderden bomen langs de gewestwegen. De eerste drie jaar krijgen die jonge bomen regelmatig water. Dit is noodzakelijk voor hun groei en zorgt er ook voor dat ze op termijn zelf water uit de grond kunnen halen. Elke gietbeurt vergt gemiddeld echter 120 liter water per boom. Daarom gooit het bestuur het over een andere boeg, om waterverspilling tegen te gaan en doeltreffender te begieten via een opvolging met sondes onder de bomen (foto's hiernaast).

Deze sondes staan in verbinding met de bomen en meten als het ware hun dorst op basis van het klimaat, de boomsoort en het beschikbare bodemvocht. Via een app geeft de sonde aan het bestuur te kennen wanneer de boom best wat water kan gebruiken. Zo monitort het bestuur de aanplantingen en plant het de gietbeurten. Rond de bomen kuilt Brussel Mobiliteit ook watervoorraden in opdat hun bevochtiging optimaal zou verlopen.

In 2020 hebben ongeveer 560 bomen welgevaren bij deze technologie. Ondertussen zijn er nieuwe projecten aan het kiemen.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL MOBILITEIT

 • Vooruitgangstraat 80/1
  1035 Brussel
 • 0800 94 001
 • email hidden; JavaScript is required
 • http://mobiliteit.brussels

Deel de pagina