Doorgaan naar artikel

De grootschalige acties van Brussel Plaatselijke Besturen in 2020 vormen een mooie illustratie van de verbindende rol die dit bestuur speelt tussen het Gewest en de Brusselse plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's, intercommunales, politiezones, ...). Zo is dit bestuur de door de crisis getroffen plaatselijke besturen te hulp gesneld en werd een versnelling hoger geschakeld voor de digitalisering van de contacten tussen deze laatsten en het Gewest01. Dit bestuur heeft daarnaast een voorlopig register opgesteld m.b.t. de gemeentelijke vzw's02 en ingeschat hoe en in welke mate de gemeentelijke inkomsten en uitgaven beïnvloed dreigen te worden door de gezondheidscrisis03.

01 Steun en digitalisering

In 2020 heeft Brussel Plaatselijke Besturen steunmaatregelen genomen voor gemeenten en OCMW's die door de gezondheidscrisis getroffen zijn. Het bestuur heeft daarnaast haast gemaakt met de digitalisering van de contacten tussen het Gewest en de plaatselijke besturen.

Bijzondere machten ten dienste van de plaatselijke besturen

De werking van de plaatselijke besturen is in 2020 dooreengeschud door de COVID-19-pandemie. Brussel Plaatselijke Besturen heeft goed naar de lokale experten geluisterd om er de problemen te helpen oplossen. Zo kon het bestuur ook over relevante en betrouwbare informatie beschikken over de reële behoeften, om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de dienstverlening aan de bevolking tegen de achtergrond van de crisis gegarandeerd bleef (virtuele vergaderingen, elektronische handtekening, enz.). Dankzij de verkregen antwoorden heeft het bestuur drie bijzondere-machtenbesluiten opgesteld die de werking van de gemeenten en de OCMW's in volle crisisperiode regelen, alsook het lijkentransport.

De versnelde digitalisering van de contacten tussen het Gewest en de plaatselijke besturen

Met het oog op een betere werking van de gemeenten heeft Brussel Plaatselijke Besturen in 2020 ook de Nieuwe Gemeentewet aangepast, zodat gemeenten hun documenten elektronisch kunnen ondertekenen. De rechtsgrondslag voor de gemeenten die digitaal willen werken en gegevens uitwisselen is zodoende versterkt. De digitalisering van de contacten tussen het Gewest en de plaatselijke besturen is opgedreven.

02 Een voorlopig register m.b.t. de gemeentelijke vzw's

Sinds jaar en dag hebben tal van Brusselse gemeenten vzw's opgericht die belast worden met opdrachten van gemeentelijk belang (of zich erbij aangesloten). Het was echter wachten tot 2018 voordat dit wettelijk werd geregeld. Sedertdien bestaat er wetgeving over de samenstelling, opdrachten en werking van deze gemeentelijke vzw's.

Brussel Plaatselijke Besturen heeft in 2010 interpretatief en identificerend werk verricht en alle instellingen opgelijst die onder de definitie van "gemeentelijke vzw" vallen op basis van informatie die door de gemeenten werd bezorgd of die publiekelijk beschikbaar is, met name in de statuten die voor deze verenigingen in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen. Dit werk loopt voort in 2021 en resulteerde al in het opstellen van een voorlopig register m.b.t. de gemeentelijke vzw's.

Van een vzw wordt gezegd dat ze "gemeentelijk" is als de gemeente op uitdrukkelijke beslissing van de gemeenteraad erin participeert als effectief lid, ofwel als rechtspersoon, ofwel door tussenkomst van rechtstreekse vertegenwoordigers (dit laatste kan worden afgeleid uit de statuten).

Wat als er geen uitdrukkelijke beslissing van de gemeenteraad is? Dan wordt een vzw als "gemeentelijk" beschouwd wanneer de gemeente in de algemene vergadering of de raad van bestuur in werkelijkheid over de meerderheid van de zetels of stemmen beschikt. Een vzw kan bovendien ook als "gemeentelijk" beschouwd worden op basis van een financieel criterium, met name wanneer de gemeente het structurele tekort of het vereffeningspassief van de vzw op zich neemt.

Als meerdere gemeenten samen beslissen een vzw op te richten, is er sprake van een "meergemeentelijke vzw", waarvoor gelijkaardige regels gelden als voor de gemeentelijke vzw's.

03 Raming van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven die beïnvloed dreigen te worden door de gezondheidscrisis

De 19 gemeenten van het Gewest bereiden ieder jaar hun begroting voor. Ze moeten hun begroting tegen de eerste maandag van oktober ter goedkeuring aan hun gemeenteraad voorleggen, en daarna aan het Gewest. In de daaropvolgende maanden analyseert Brussel Plaatselijke Besturen eerst deze begrotingen, om vervolgens zijn opmerkingen en beslissingsvoorstellen aan de minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen voor te leggen.

Zijn de inkomsten correct geraamd? Dekken ze de uitgaven? Zijn deze uitgaven onder controle? Als het antwoord op een of meerdere van deze vragen negatief is, kan het bestuur aan de minister voorstellen enkele opmerkingen te formuleren, vragen verbeteringsmaatregelen te treffen of - maar dit gebeurt heel zelden - voorstellen de begroting niet goed te keuren.

Tegen de achtergrond van de eerste maatregelen wegens de gezondheidscrisis begin 2020 heeft het bestuur verschillende scenario's uitgewerkt, zowel (erg) optimistische als (zwaar) pessimistische, en deze bezorgd aan de minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen. Deze ramingen werden uiteraard aangepast aan de evolutie van de economische en gezondheidscrisis en hebben het voor de regering mogelijk gemaakt een samenhangend beleid te voeren ter ondersteuning van de gemeenten en de lokale economie.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN

  • Kruidtuinlaan 20
    1035 Brussel
  • +32 (0)2 800 30 43
  • email hidden; JavaScript is required
  • http://plaatselijke-besturen.brussels/

Deel de pagina