Doorgaan naar artikel

Lees alles over de acties van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in 2021 ten gunste van de Brusselse burgers en werknemers, maar ook van de ondernemingen, verenigingen en besturen die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

8 besturen

7 opdrachten

... die betrekking hebben op alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, ondernemingen, verenigingen en administraties.

 1. De economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen.
 2. De openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren.
 3. Zorgen voor een kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.
 4. De gewestelijke openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren.
 5. De plaatselijke besturen organiseren, adviseren, controleren en financieren.
 6. Zorgen voor een doeltreffende vertegenwoordiging van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bij nationale, Europese en internationale instanties, rekening houdend met de rol van Brussel als hoofdstad van Europa.
 7. De algemene samenhang van onze werking en onze acties verzekeren, de acties van de besturen coördineren en hen bijstaan middels een algemene dienstverlening.

1 directieraad

De directieraad bestaat uit ambtenaren uit de hoogste rangen van de hiërarchie, nl. de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de directeurs-/directrices-generaal.

De directieraad beheert in nauwe samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dossiers die onder zijn bevoegdheid vallen op administratief, technisch en juridisch vlak en legt ze vervolgens ter goedkeuring voor aan de gewestelijke ministers.

Deze is bovendien verantwoordelijk voor de algemene organisatie, en dito beheer en coördinatie, van de opdrachten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Daarnaast controleert de directieraad de acties die in dat verband door de besturen en de diensten worden gevoerd.

Deze neemt ook beslissingen over het personeel en voert de bevoegdheden uit die hem zijn toegekend door het personeelsstatuut.

Onze teams

1466
personeelsleden
758
vrouwen
708
mannen
43.4
jaar (gemiddelde leeftijd)
1214
occasionele en structurele telewerkers*
982
statutairen
484
contractuelen

* In het cijfer is ook rekening gehouden met uitzonderlijk telewerk in het kader van de gezondheidscrisis.

Verdeling per bestuur

Grafiek : Verdeling per bestuur

 • Brussel Synergie • 337
 • Brussel ConnectIT • 29
 • Brussel International • 64
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid • 244
 • Brussel Financiën en Begroting • 130
 • Brussel Huisvesting • 138
 • Brussel Mobiliteit • 429
 • Brussel Plaatselijke Besturen • 95

Opleidingsniveau

Grafiek : Opleidingsniveau

 • Master • 653
 • Bachelor • 322
 • Hoger secundair • 322
 • Geen diploma vereist • 169

Cijfers op 31.12.2021

Onze begroting

Inkomsten

Grafiek : Inkomsten

 • Gewestelijke belastingen - 1 418 538 000 € • 32.1%
 • Gewestbelastingen - 121 292 000 € • 2.70%
 • Gewestelijke PB + solidariteitsmechanisme - 1 289 075 000 € • 29.10%
 • Overgedragen bevoegdheden 6e Staatshervorming - 511 114 000 € • 11.60%
 • Juist financiering Brusselse instellingen - 535 592 000 € • 12.10%
 • Agglomeratieontvangsten - 250 039 000 € • 5.70%
 • Andere ontvangsten - 297 760 000 € • 6.7%

Totaal : 4 423 410 000 €

Uitgaven

Grafiek : Uitgaven

 • Beheer van de gewestelijke instellingen - 1 448 662 000 € • 21.52%
 • Ondersteuning van de plaatselijke besturen - 822 740 000 € • 12.22%
 • Werkgelegenheid en economische ontwikkeling - 1 381 268 000 € • 20.52%
 • ICT en wetenschappelijk onderzoek - 154 969 000 € • 2.30%
 • Mobiliteit en vervoer - 1 407 388 000 € • 20.91%
 • Leefmilieu en openbare netheid - 483 655 000 € • 7.18%
 • Ruimtelijke ordening -779 965 000 € • 11.59%
 • Schuldenlast - 161 183 000 € • 2.39%
 • Andere - 91 798 000 € • 1.36%

Totaal : 6 731 628 000 €

Onze waarden

 1. Klantgerichtheid
 2. Uitmuntendheid
 3. Solidariteit
 4. Integriteit
 5. Respect

Onze inzet voor het milieu

De milieuperformanties van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zijn in 2021 bijzonder sterk beïnvloed door de pandemie. Tal van verbruiken zijn door afgenomen activiteiten, telewerk en andere digitale oplossingen zeer drastisch afgenomen. Andere waardes zijn gestegen omwille van nieuwe aankopen en de crisissituatie. Deze verschuivingen bieden stof tot analyse om het milieumanagementsysteem en de milieuperformanties met de betrokken besturen te verbeteren, met het oog op duurzaamheid en welzijn van het personeel.

 1. 100% groene energie (= 2020)
 2. Fotokopieertoestellen en printers die gebruikmaken van milieuvriendelijk papier (= 2020)
 3. 2,23 kg papier per voltijds equivalenten (-72,64% ten opzichte van 2020) ¹
 4. Elektriciteitsverbruik: 1592,08 kWh per voltijds equivalenten ¹
 5. Gasverbruik: 1400,75 kWh per voltijds equivalenten ¹
 6. Een vloot van 88 dienstwagens (= 2020) waarvan 38 elektrisch (+11,8% ten opzichte van 2020)
 7. 8 bedrijfsvoertuigen (-42,86% ten opzichte van 2020)
 8. 11 elektrische dienstfietsen (+10% ten opzichte van 2020)
 9. We hebben de uitstoot van 77,74 ton koolstofdioxide gecompenseerd, afkomstig van dienstreizen met het vliegtuig, de trein en wagen

¹ Deze gegevens werden verzameld in het kader van ISO 14001 en hebben dus enkel betrekking op de Iris Tower.

Woon-werkverkeer:

Grafiek : Woon-werkverkeer:

 • te voet • 3%
 • fiets • 12.7%
 • openbaar vervoer • 74.9%
 • wagen • 8%
 • moto/scooter • 1.3%
 • step • 0.1%

Binnenlandse dienstverplaatsingen:

Grafiek : Binnenlandse dienstverplaatsingen:

 • te voet • 15.5%
 • fiets • 11.9%
 • openbaar vervoer • 52.4%
 • wagen • 18.4%
 • moto/scooter • 1.5%

Onze inzet voor diversiteit

Het engagement van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor diversiteit en tegen discriminatie

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verbindt er zich op zijn niveau toe individuele verscheidenheid op de werkvloer te promoten en tegen discriminatie in professionele betrekkingen te strijden, zowel in relaties tussen collega's als in contacten met externe partners.

Hoe hebben we dat gedaan? Door als collectief teken van engagement een diversiteitscharter aan te nemen dat is aangepast aan de huidige uitdagingen van diversiteit en non-discriminatie.

Eind 2020 hebben de leden van de interne begeleidingscommissie Diversiteit het initiatief genomen om, in samenspraak met het basisoverlegcomité en de directieraad, het diversiteitscharter van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, dat al van 2005 dateerde, een opfrisbeurt te geven en beter te doen aansluiten op de huidige uitdagingen inzake diversiteit en non-discriminatie. Op die manier wilden ze nogmaals het belang benadrukken dat onze instelling aan die waarden hecht.

Dit charter is van toepassing op alle personeelsleden, zonder onderscheid. Alle medewerkers van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel moeten respect voor elk individu in zijn of haar eigenheid hoog in het vaandel dragen, diversiteit waarderen en de strijd tegen alle vormen van discriminatie aangaan.

In het kader van de campagne om dit document te verspreiden dat een sokkel vormt van de identiteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, maar vooral om de steun en het engagement van het personeel voor deze thema’s te stimuleren en dit aan de buitenwereld te tonen, werden in 2021 zeven filmpjes gemaakt. Bekijk ze hieronder.

Bovendien heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel sinds begin 2021 een nieuw actieplan Diversiteit 2021-2022. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft ook een nieuwe diversiteitsmanager aangesteld, die zich voltijds aan deze taak wijdt.


In 2021 stelde Brussel Mobiliteit de voetganger centraal in zijn mobiliteitsbeleid01, zowel op het vlak van sensibiliseringscampagnes als inzake infrastructuurwerken (trottoirplan, ...). Het bestuur heeft ook zijn nieuwe "Mobility Center" ingehuldigd02, dat het deelt met de MIVB, en heeft het aantal vernieuwings- en verfraaiingswerken opgedreven03 op het openbaarvervoernet.

01 Focus op stappen!

Stappen is de meest gebruikte verplaatsingswijze voor verplaatsingen binnen Brussel (37% van de verplaatsingen), en is zelfs populairder dan de auto! Stappen is ook de meest doeltreffende verplaatsingswijze voor korte afstanden, en 25% van de verplaatsingen in Brussel bedragen minder dan 5 km. Het doel van het gewestelijke mobiliteitsplan GoodMove bestaat erin dat tegen 2030 de helft van de verplaatsingen binnen Brussel te voet en met de fiets worden afgelegd.

Je Voeten©, een campagne met een hoek af

Je Voeten© ... een unieke technologie, het resultaat van een lang ontwikkelingsproces, geïnspireerd door het verleden maar bedacht voor de toekomst. Je Voeten© zijn gratis, een lokaal product, 100% natuurlijk en de klok rond beschikbaar. Begin mei 2021 heeft Brussel Mobiliteit een sensibiliseringscampagne met een knipoog opgestart om stappen als verplaatsingswijze meer cachet te geven.


Stappen is ook als hoofdthema gekozen voor de Week van de Mobiliteit, als link tussen de verschillende vervoerswijzen gebruikt voor al onze verplaatsingsredenen (school, werk, vrije tijd, winkelen). Ter gelegenheid van deze themaweek had Brussel Mobiliteit een challenge in petto: "Walk this week". Doel: Brusselaars ertoe aanzetten minstens 10.000 stappen per dag te zetten door zich in team in te schrijven voor de challenge, de hele week lang.

Walk, een nieuw verenigingsplatform

Walk zag het daglicht in 2021, met de steun van Brussel Mobiliteit, en neemt de vorm aan van een platform dat Brusselse organisaties, groepen en wijkcomités verenigt die pleiten voor een voetgangersgerichte stad. Walk heeft als opdracht het pad te effenen voor een netwerk van wandel- en voetgangersorganisaties en -experten, en een contactpunt, informatiecentrum en uitwisselingsruimte te bieden voor kwesties en initiatieven rond dit thema in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De website www.walk.brussels biedt tools en bronnen die helpen om vlotter door Brussel te wandelen: kaarten en routes, participatieve methodes, uitgestippelde wandeltochten, technische vademecums over voetgangersinrichtingen.

Infrastructuur die iedereen tot stappen aanzet

Om stappen te bevorderen is ook kwaliteitsvolle infrastructuur nodig. Daarom heeft Brussel Mobiliteit een "voetgangersroadmap" uitgewerkt, die beoogt de acties van Good Move die met wandelen te maken hebben concreter te maken en de stad aangenamer te maken voor voetgangers. Dit voetgangersbeleid is inclusief bedoeld, want personen met beperkte mobiliteit maken zowat 30% uit van de bevolking. Het gaat dan om rolstoelgebruikers of mensen die een wandelstok of krukken nodig hebben, maar ook om ouders met kinderwagens, mensen met boodschappentassen, zwangere vrouwen, mensen met een tijdelijke of permanente handicap, enz. Bij een herinrichting van de openbare ruimte wordt vandaag systematisch de voetganger centraal geplaatst in elk project dat wordt uitgedacht.

Good Move voorziet in het aanleggen van 11,4 km aan voetgangersboulevards (zonder de openbare pleinen mee te rekenen) tegen 2030.

De voetgangersboulevards steunen op drie beginselen:

 • Stappen (en tijd doorbrengen) voorrang verlenen op de andere vervoerswijzen.

 • Verbinden met het stadsvervoer.

 • Doorsteken vergemakkelijken en maximale toegankelijkheid bieden.

Tot nu toe behaalt 1,6 km aan wegen die standaarden. Ongeveer 4,2 km is opgenomen in een meerjarig investeringsprogramma voor de openbare ruimtes.

Naast de herinrichtingsprojecten is er ook de kwestie van het trottoironderhoud. In 2020 heeft Brussel Mobiliteit de toestand geanalyseerd van de trottoirs van het voetgangersnetwerk PLUS van GoodMove (de plaatsen waar de meeste voetgangers te vinden zijn, in kaart gebracht in samenwerking met de gemeenten: gemeentekernen, grote uitrustingen, toegang tot de voornaamste stations van het openbaarvervoernetwerk, de prioritaire ontwikkelingszones).

Op basis daarvan heeft Brussel Mobiliteit een proactief meerjarenplan voor het onderhoud van de trottoirs opgestart, met een budget van 6 miljoen euro in 2021.

De doelstelling is dubbel:

 • Alle renovaties en het conform maken om de toegankelijkheid te verbeteren voor personen met beperkte mobiliteit opnemen in een programma over drie jaar;

 • De renovatie van volledige stukken trottoir plannen in plaats van hier en daar herstelwerken uit te voeren.

Meerdere werken zijn uitgevoerd in 2021: Jetse Laan, Lakense Laan, Ninoofsesteenweg, Pleinlaan, Munthoflaan, Sint-Michielslaan, ...

Voor die werken houdt het bestuur zoveel mogelijk rekening met het comfort van voetgangers en personen met beperkte mobiliteit, door te kiezen voor betontegels van 20x20 cm. De hellingsbanen en voetgangersdoorgangen worden geoptimaliseerd en de openbaarvervoerhaltes worden aangepast aan de meest recente normen.

02 Een nieuw gewestelijk centrum voor mobiliteitsbeheer

De verschillende verkeerscentrales van de MIVB en ook het centrum voor verkeersbeheer van Brussel Mobiliteit zijn sinds september 2021 samen ondergebracht in hetzelfde gebouw: het Brussels Mobility Center. Deze samenvoeging beoogt een nog betere communicatie en samenwerking tussen de verschillende diensten die dagelijks ijveren voor vlotter verkeer in Brussel.

In hun nieuwe werkomgeving zullen de operatoren van het mobiliteitscentrum en de verkeerscentrales van Brussel Mobiliteit de tunnels en het wegennet opvolgen en verkeersincidenten beheren. Vanaf hun desk beheren ze de communicatiesystemen en hebben ze toegang tot de camerabeelden aan de tunnels, bruggen en kruispunten.

Het centrum beschikt ook over een crisisbeheerzaal met toegang tot de systemen en camerabeelden, om samen met de partners (DBDMH, politie, gemeenten, MIVB, enz.) doeltreffend op te treden in geval van grote incidenten of crisissen.

Brussel Mobiliteit heeft van de verhuizing gebruik gemaakt om zijn informaticasystemen te moderniseren. Elk van de acht desks is voorzien van drie grote schermen en geavanceerd materiaal om verbinding te maken met de verschillende systemen. Deze nieuwe werktools maken het mogelijk het verkeer dynamischer te beheren.

03 Renovatie en verfraaiing van het openbaarvervoersnet

In het verlengde van de projecten uitgevoerd in de stations Lemonnier en Simonis hebben Brussel Mobiliteit en de MIVB, in samenwerking met de gemeente Schaarbeek, in 2021 aan kunstenaars voorgesteld een bekleding te bedenken voor de tunneltoegang op de Auguste Reyerslaan tussen het station Diamant en de Meiserrotonde.

De tunneltoegangen zijn de hellingsbanen waarmee trams van de begane grond naar ondergrondse haltes kunnen rijden. Het is de bedoeling die "verloren" ruimtes op te waarderen en ze beter te integreren in de stedelijke en landschapsomgeving.

Een specialistencomité heeft een preselectie uitgevoerd op basis van een reeks criteria (haalbaarheid, uitvoeringstechniek, artistieke kwaliteit, contextualisering van het voorgestelde kunstproject, enz.) om de beste voorstellen te behouden. Daarna konden de omwonenden en gebruikers stemmen voor de geselecteerde projecten. Uiteindelijk heeft het collectief Cuistax het meeste stemmen behaald en de tunneltoegang in een nieuw jasje gestoken door er eind oktober 2021 verschillende nachten aan te werken.

In 2021 werd ook de renovatie aan het station Clemenceau afgerond, na twee jaar werken.

Daar werd 7,5 miljoen euro in geïnvesteerd. Een nieuwe voetgangersbrug biedt voortaan toegang tot de perrons via liften, en twee liften zijn geïntegreerd in de toegang die uitgeeft op de Bergense Steenweg.

Tijdens de werken zijn ook de tussenverdiepingen gerenoveerd en de verplaatsingsstromen van de reizigers geoptimaliseerd. Daarnaast is de zichtbaarheid van het station verhoogd door de toegang aan de Kliniekstraat, waar er twee roltrappen zijn, te vergroten. De nieuwe ledverlichting, die energiezuiniger en milieuvriendelijker is, maakt de ruimte veiliger en gezelliger.

Wat het concept betreft, heeft de architect van het renovatieproject, Francesco Cirelli, samenhang nagestreefd met de bestaande architectuur en het werk van Joseph Willaert "Promenade", door hetzelfde kleurenpalet over te nemen voor de tegels van de tussenverdiepingen en voor de asymmetrische structuur en curve van de nieuwe constructie aan de Kliniekstraat.

In het kader van het toegenkelijkheidsprogramma van onze metrostations, werd het station Clémenceau gerenoveerd door Brussel Mobiliteit, in samenwerking met de MIVB. De werken hebben ongeveer 2 jaar geduurd.

De hoofddoelstelling van het project was om de toegankelijkheid van het station te verbeteren. Zo werden er twee nieuwe liften geïnstalleerd aan de ingang van de Bergensesteenweg. Aangezien het station bestaat uit één centraal perron werd een passerelle toegevoegd om een directe toegang van de liften tot het perron te garanderen, zonder te raken aan het bestaande aanbod van trappen en roltrappen. Onze voornaamste bezorgdheid blijft het verzekeren van het beste parcours voor elke reiziger.

Een andere doelstelling van het project was om meer zichtbaarheid te creëren voor het station. We hebben de ingang aan de Kliniekstraat vergroot om er twee roltrappen en een trap te voorzien.

De veiligheid van het station hebben we aangepakt op 2 aspecten. Enerzijds hebben we gezorgd voor een goede afsluiting van het station. Hiervoor hebben we vouwhekken en rolluiken geplaatst die anti-vandaal en – inbraak zijn. Een ander aspect dat we hebben aangepakt is het verhogen van het veiligheidsgevoel van de reiziger. Hiervoor hebben we gezorgd voor voldoende verlichting en camera’s die verbonden zijn met de verkeerscentrale van het metrostation.

We hebben ook getracht de gezelligheid van het station de verhogen. Niet enkel door een complete renovatie van de twee mezzanines en een totale vervanging van de verlichting, maar ook door het opwaarderen van de architecturale waarde van het station. De architect Cyrélie heeft rekening gehouden met het oeuvre d’art ‘Wandeling’ van Joseph Willaert

Bij de renovatie van het station hebben we ook een aantal ecologische ingrepen gedaan. De liften zijn uitgerust met motoren met permanente magneten. Deze hebben een geruisloze werking en een hoog rendement. De roltrappen zijn uitgerust met persoonsdetectie zodat deze in stand-bymodus gaan van zodra er zich geen personen bevinden op de roltrappen.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL MOBILITEIT

 • Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel
 • 0800 94 001
 • email hidden; JavaScript is required
 • http://mobiliteit.brussels

01 Het beheer van de overheidsfinanciën en van de gewestbegroting verbeteren

Eind 2019 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich kandidaat gesteld via het steunprogramma voor structurele hervormingen van de Europese Commissie voor een onafhankelijke evaluatie van zijn overheidsfinanciënbeheer. Daartoe is het evaluatiekader PEFA1 gekozen. Als eerste gebruiker in België is het Gewest niet enkel hier maar ook in West-Europa een pionier. De PEFA-evaluatie moet het Gewest in staat stellen in voorkomend geval de nodige maatregelen te nemen om zijn overheidsfinanciënbeheer te versterken en de invoering van uitgavenonderzoeken (of "spending reviews") voor te bereiden.

Brussel Financiën en Begroting heeft een eerste analyseprogramma goedgekeurd voor de periode 2020-2021.

Het omvat vijf opdrachten: drie uitgevoerd bij de besturen van de GOB, één bij een autonome bestuursinstelling (ABI) en tot slot een PEFA-evaluatie. Deze oefening begon met een startvergadering in september 2020 en werd voortgezet tot eind juni 2021. Alle diensten van de regering waren bij deze evaluatie betrokken, alsook 23 ABI's. Op basis van de resultaten zal een actieplan of hervormingsprogramma worden opgesteld om de gebleken zwaktes te verhelpen, en Brussel Financiën en Begroting zal de nodige maatregelen nemen om zijn overheidsfinanciënbeheer te verbeteren ten gunste van al zijn partners.

De voorafgaande analyse van het overheidsfinanciënbeheer via de PEFA-evaluatie moet het mogelijk maken uitgavenonderzoeken op te nemen in de begrotingscyclus. Die worden verwezenlijkt in een optimaal begrotingskader, met een strategische aanpak en een meerjarendimensie, waarbij gezorgd wordt voor een sterke link tussen de begroting, het gevoerde beleid en de verwachte resultaten.

Brussel Financiën en Begroting heeft in 2020 deelgenomen aan twee uitgavenonderzoeken. De sociale huisvesting in Brussel en het bestuur Brussel Mobiliteit werden in dit kader opgevolgd, en de resultaten zijn respectievelijk sinds eind 2021 en sinds het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar.

Op basis van de ervaring van de proefprojecten inzake uitgavenonderzoek en de resultaten van de PEFA-analyse is er een verslag opgesteld met aanbevelingen over de structurele integratie van de tool in het begrotingsproces van het Gewest. Dit verslag is beschikbaar sinds het eerste kwartaal van 2022.

In het tweede kwartaal van 2022 zal de regering beslissen hoe de uitgavenonderzoeken structureel zullen worden opgenomen in het begrotingsproces van het Gewest en welke stappen daartoe moeten worden ondernomen.

De resultaten zullen ook worden gebruikt voor de evaluatie van ons begrotings- en boekhoudrecht te (OOBBC2 en uitvoeringsbesluiten), waar tijdens de vorige regeerperiode de laatste hand aan werd gelegd.

1 Internationaal kader om de sterke en zwakke punten van het beheer van de overheidsfinanciën te beoordelen en daarover verslag uit te brengen, waarbij kwantitatieve indicatoren gebruikt worden om de prestaties te meten.

2 Organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle alsook de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

02 De tools onderling delen om de prestaties en doeltreffendheid van de begrotings- en boekhoudprocessen te verbeteren

In samenwerking met Brussel ConnectIT ontwikkelt Brussel Financiën en Begroting sinds 2016 het gewestelijke SAP-platform. Deze performante tool voor begrotingsboekhouding en algemene boekhouding, gebaseerd op de SAP-technologie, biedt nieuwe diensten aan de institutionele partners van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Naar aanleiding van de integratie van de diensten van de regering in januari 2020, heeft Brussel Financiën en Begroting de tool opgevolgd opdat die optimaal afgestemd zou zijn op de vakbehoeften. Voortaan worden de begrotings- en boekhoudgegevens van de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de instellingen die deel uitmaken van het gewestelijke SAP-platform in eenzelfde systeem verwerkt.

In dit kader heeft Brussel Financiën en Begroting een kaderovereenkomst gesloten1 die het mogelijk maakt bijkomende diensten inzake boekhoudkundige bijstand, opleidingen en documentatie ter beschikking te stellen van de autonome bestuursinstellingen (ABI's). De instellingen kunnen hiervan gebruikmaken via dienstencontracten voor business- en strategische adviezen, analyses (business-, functionele en/of technische analyses) en bijstand bij het onderhoud van IT-oplossingen (diensten, gegevens, producten, enz.). Ook de functionele bijstand, in de ruime zin van het woord, betreffende de ERP2 SAP komt hierin aan bod, met een focus op de boekhoudkundige en financiële modules die al op gewestelijk niveau worden uitgerold.

Dit delen van tools, kennis en expertise op het niveau van het Gewest verhoogt hun prestaties en doeltreffendheid i.v.m. de beheersing van de begrotings- en boekhoudprocessen, en dat tegen een lagere prijs.

1 Een kaderovereenkomst is een overheidsopdracht die, voor een bepaalde periode, de nadere regels bepaalt voor de gunning van opeenvolgende opdrachten of voor opeenvolgende bestelbonnen met één of meerdere ondernemers. Concreet verbindt de aankoper zich er de hele periode van de kaderovereenkomst toe contracten af te sluiten met de geselecteerde bedrijven over de prestaties die het voorwerp uitmaken van de kaderovereenkomst.

2 Een enterprise resource planning (ERP)-systeem kan worden omschreven als een systeem waarin de verschillende functies van het bedrijf (boekhouding, financiën, productie, inkoop, marketing, human resources, kwaliteit, onderhoud, enz.) met elkaar verbonden zijn door middel van een gecentraliseerd informatiesysteem dat gebaseerd is op een client/server-configuratie.

03 Het begrotingsbeleid toegankelijker maken

Om de gewestelijke begroting toegankelijk te maken voor de Brusselse burgers heeft Brussel Financiën en Begroting de website budget.brussels ontwikkeld en in juni 2021 online geplaatst. Het is voortaan mogelijk op interactieve wijze een vereenvoudigde versie van de volledige gewestelijke begroting te raadplegen op budget.brussels. De begrotingen van 2020 en 2021 zijn al beschikbaar, zodat de middelen van beide jaren per categorie kunnen worden vergeleken. Elk jaar wordt de nieuwe jaarbegroting eraan toegevoegd.

Eind 2020 heeft het bestuur een overheidsopdracht uitgeschreven voor het ontwerpen en realiseren van een eerste didactische tool in de vorm van een spel: "Een begroting in evenwicht". De uitdaging bestaat erin burgerzin op te wekken bij een jonger publiek dankzij de verspreiding van een "begrotingscultuur", de jongsten spelenderwijs begrotingskennis bij te brengen en een overzicht te bieden van de verschillende begrippen inzake de werking van een begroting en de gevolgen van politieke beslissingen voor die begroting. "Een begroting in evenwicht" is een analoog educatief spel, met digitale ondersteuning, ontworpen om in de klas gebruikt te worden door zowel Nederlandstalige als Franstalige jongeren uit de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Het spel "Een begroting in evenwicht" is ontwikkeld voor de verschillende Brusselse onderwijsnetten en -niveaus. Momenteel wordt het geproduceerd, en in 2022 zal het worden verdeeld onder de Franstalige en Nederlandstalige Brusselse scholen. Nieuwe initiatieven om ook de andere onderwijsniveaus te bereiken zullen worden bestudeerd.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL FINANCIËN EN BEGROTING

 • Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • http://financien-begroting.brussels/

In 2021 heeft Brussel Plaatselijke Besturen zijn opdrachten als doorgeefluik tussen het Gewest en de Brusselse plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's, politiezones, enz.) voortgezet. Het bestuur heeft een hoofdrol gespeeld in het kader van de onderhandelingen die geleid hebben tot het sectorale akkoord 2021-202501. Het heeft ook actief bijgedragen aan de hervorming van het plaatselijke behoorlijke bestuur02 en de erediensten03 .

01 Sluiten van een sectoraal akkoord in het comité C

Op 20 september 2021 werd een protocol van overeenstemming gesloten in comité C tussen de gewestelijke overheid en de representatieve vakbonden. Dit protocol betreft het sectorale akkoord 2021-2025 ten voordele van de personeelsleden van de plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's, Hoofdstuk XII-verenigingen die niet gelinkt zijn aan ziekenhuizen en de Berg van Barmhartigheid). Dit sectorale akkoord bevat vier hoofdmaatregelen:

 1. de verhoging van de barema's;

 2. de verlenging van de weddeschalen;

 3. pensioensteun (onder meer via de invoering van een aanvullend pensioen voor alle contractuele medewerkers);

 4. de veralgemening van maaltijdcheques.

Het protocol van overeenstemming voorziet ook in de spreiding van deze maatregelen in de tijd, tussen 2021 en 2025.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt de kostprijs van het sectorale akkoord voor het grootste deel op zich, dankzij een financiering die elk jaar zal toenemen tot een maximumbedrag van 56,3 miljoen euro bereikt wordt vanaf 2024. Dit is een aanzienlijke inspanning ten voordele van de personeelsleden van de Brusselse plaatselijke besturen, van wie de barema's sinds 2009 niet meer waren opgetrokken.

In het kader van zijn opdrachten organiseert Brussel Plaatselijke Besturen de werkzaamheden van het comité C en volgt ze op. Dit comité is opgericht bij de wet de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (de collectieve arbeidsverhoudingen in de overheidssector) te regelen, en is bevoegd voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt in het comité C, onderafdeling "Brussels Hoofdstedelijk Gewest", onderhandeld over de beleidsinitiatieven van de Brusselse regering die betrekking hebben op het personeel van de plaatselijke besturen.

Op praktisch vlak neemt de directie Lokaal Personeel van BPB het secretariaat van het comité C waar en ziet ze toe op de naleving van de procedures waarin het vakbondsstatuut voorziet. Ze biedt ook technische expertise bij de onderhandelingen, waarbij ze de opdracht kan krijgen de verschillende voorstellen te analyseren op haalbaarheid en financiële weerslag. In dit kader heeft BPB veel voorbereidend werk verricht, wat de concretisering van het sectorale akkoord 2021-2025 vlotter heeft doen verlopen. De directie heeft namelijk de barema's bij de Brusselse plaatselijke besturen vergeleken met die bij de Waalse en Vlaamse plaatselijke besturen, om zo de loonkloof ten nadele van de Brusselse personeelsleden te objectiveren. Op basis daarvan heeft BPB ook de kostprijs geraamd van de baremaverhogingen en de andere maatregelen die de regering overwoog, zoals de verlenging van de weddeschalen, de invoering van een tweede pensioenpijler voor de contractuele medewerkers of de veralgemening van de maaltijdcheques.

Vervolgens zal het bestuur ook een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het sectorale akkoord, enerzijds via de verspreiding van de informatie en het advies bij de gemeentebesturen, en anderzijds via de controle die ze uitoefent in het kader van het administratieve toezicht. Daarnaast zal BPB ook het beheer op zich nemen van de geplande gewestelijke subsidies om de uitvoering van het akkoord te ondersteunen.

02 Plaatselijk behoorlijk bestuur

BPB heeft het werk voortgezet dat in 2020 was opgestart om de uitvoering te concretiseren van de vier krachtlijnen die werden uitgestippeld door de regering voor de hervorming van het plaatselijke behoorlijke bestuur, alsook enkele andere wijzigingen van de nieuwe gemeentewet (NGW).

Zodra de perimeter van het project bepaald was en de instemming van de regering verkregen over de voorgestelde oplossingen, is het bestuur een voorontwerp van ordonnantie beginnen opstellen met als doel de volgende wijzigingen aan te brengen aan de NGW:

 1. integrale decumulatie: voortaan mogen leden van het Brusselse parlement, van de kamer van volksvertegenwoordigers, van de senaat, van het Vlaamse parlement en van het Europese parlement geen burgemeester of schepen meer worden;

 2. de vermindering van het aantal schepenen;

 3. de loskoppeling van de wedde van burgemeesters en schepenen van die van de gemeentesecretaris (de wedde van de burgemeester wordt voortaan gekoppeld aan de parlementaire vergoeding);

 4. de invoering van een uitstapvergoeding voor burgemeesters en schepenen;

 5. de verhoging van het minimumbedrag van het presentiegeld voor gemeenteraadsleden.

Het voorontwerp van ordonnantie is in eerste lezing aangenomen door de regering op 1 juli 2021 en de Raad van State heeft zijn advies uitgebracht op 30 augustus 2021. De directie Algemene en Juridische Zaken van BPB heeft de in het advies aanbevolen wijzigingen aangebracht en heeft de nieuwe tekst eind oktober aan het kabinet bezorgd ter goedkeuring in tweede lezing door de regering voor het eind van het jaar.

Naast het verrichte werk met betrekking tot de gemeenten is er een principenota opgesteld en ter instemming voorgelegd aan het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie om de nodige wijzigingen aan de organieke wet betreffende de OCMW's voor te stellen. Dit om te zorgen voor samenhang met de bepalingen die van toepassing zijn op de voorzitters van de OCMW's (decumulatie en uitstapvergoeding). Een is een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de organieke wet betreffende de OCMW's opgesteld en bezorgd aan het bevoegde kabinet.

BPB heeft daarnaast aan het kabinet van de minister bevoegd voor de plaatselijke besturen een ontwerpbesluit bezorgd dat de regels bepaalt voor de berekening en de praktische aspecten voor de betaling van de weddes van de burgemeesters.

03 Erediensten

Het beginsel van de scheiding van kerk en staat dat in België geldt, belet niet dat de erediensten toch een beroep doen op overheidsgeld voor hun financiering. Het systeem voor de financiering en controle van het eredienstmateriaal, dat dateert van het begin van de negentiende eeuw, had als ambitie de sociale vrede te herstellen via religieuze vrede. Aangezien de financiering van het materiaal van de zes momenteel erkende erediensten deel uitmaakt van "samen leven" is er een ordonnantie voorgelegd aan het Brusselse parlement om de overheidsfinanciering van de uitoefening van de eredienst te bevestigen maar ook tegelijk te herwerken in een modernere context.

Aangezien de organisatiebevoegdheid die het Gewest begin 2002 heeft geërfd inzake de erediensten (katholiek, joods, protestants, anglicaans, islamitisch en orthodox) uitgeoefend wordt op basis van een ingewikkelde, niet bijster praktische regelgeving die bovendien kan verschillen per eredienst, leek het nuttig de moderne beginselen van administratieve vereenvoudiging en gelijke behandeling toe te passen. Brussel Plaatselijke Besturen heeft dus een tekst uitgewerkt die zonder onderscheid toegepast kan worden op zowel de zes erkende erediensten als op andere geloofsovertuigingen die misschien in de toekomst ook een erkenning van de federale overheid zouden kunnen krijgen.

Via deze tekst wordt de gemeentelijke financiering van de eredienstbeoefening ingeruild voor een gewestelijke financiering. Een generieke woordenschat maakt het ook mogelijk zich tot iedereen te richten. Het bestuur heeft bovendien een reeks oplossingen voorgesteld die een antwoord bieden op diverse problemen inzake de financiering en de controle van het materiaal voor de eredienstbeoefening, het beheer van de gebouwen en het feit dat de overheid geen advies kon formuleren over de wenselijkheid van de uitgaven die de eredienstgemeenschappen overwogen. Anderzijds moest er een administratief groeperingssysteem uitgedacht worden om het absolute cijfer aan interventies terug te dringen en daarbij toch de wens tot individuele identiteit van elke eredienstgemeenschap in acht te nemen. Zo legt de tekst die BPB voorstelt een beperking van de voortaan gewestelijke overheidsfinanciering op tot 30% van de gewone uitgaven van een gemeenschap. De eredienstgemeenschappen worden overigens ertoe aangezet zich te verenigen. In dat geval zullen de aanvragen voor overheidsfinanciering ingediend worden door elke vereniging voor rekening van de leden ervan, en verkleint op die manier het aantal te behandelen dossiers.

De oorspronkelijke tekst, aangenomen door de regering tijdens de vorige regeerperiode op 12 december 2019, is na een parcours met verschillende stappen (Raad van State, overlegcomité) in tweede lezing aangenomen op 1 juli 2021. Na drie keer voorgelegd te zijn geweest aan de commissie Interne Zaken in het parlement is het ontwerp van ordonnantie door het parlement goedgekeurd op 26 november 2021.


Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN

 • Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 800 30 43
 • email hidden; JavaScript is required
 • http://plaatselijke-besturen.brussels/

Brussel Economie en Werkgelegenheid ondersteunt ondernemers door zo sterk mogelijk aansluiting te vinden bij hun leefwereld en programma's voor economische ontwikkeling op te zetten die beantwoorden aan hun specifieke behoeften. In 2021 heeft het bestuur nogmaals tal van steunmaatregelen genomen voor Brusselse bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis01. Het bestuur heeft ook bijgedragen aan de bevordering van de economische transitie in het Gewest en een uniek loket opgericht voor de arbeids- en verblijfsvergunning.

01 Covid-steunmaatregelen voor de Brusselse ondernemingen

Ook in 2021 was de negatieve impact van de coronacrisis op het gewestelijke economisch weefsel groot. Daarom is Brussel Economie en Werkgelegenheid op haar elan van 2020 doorgegaan om de sterk getroffen Brusselse ondernemingen te ondersteunen.

Reeds in januari werden nieuwe steunmaatregelen zoals de handelshuurlening en covid-premies voor contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialistes – die verplicht moesten sluiten – gelanceerd. Deze hulp werd in het voorjaar snel uitgebreid voor ondernemingen met zogenaamde “niet-essentiële” activiteiten, en ook de horeca, de toerisme-, sport-, event- en cultuursector en de taxi’s konden rekenen op bijkomende financiële steun via de “Tetra” en “Tetra+”-premies. In het najaar werd de focus dan verlegd naar herstelsteun (relancepremies) vooral voor de horeca en het nachtleven.

Uiteindelijk kende het bestuur tussen januari en december 2021 maar liefst 25 519 Covid-19 premies toe voor een totaalbedrag van 194 328 318 euro. Sinds het begin van de gezondheidscrisis in maart 2020 ging het zelfs al om 72 379 premies voor in totaal 378 589 674 euro. Meer dan 41 500 verschillende Brusselse ondernemingen werden op die manier financieel geholpen door het Gewest, een ongezien resultaat. Zowel uit de politieke als uit de ondernemerswereld kwam daarvoor een welgemeende dankjewel!

Opmerkelijk: Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft deze indrukwekkende prestatie geleverd bovenop haar ‘normale’ basisopdrachten, zowel op vlak van beleidsvoorbereiding als de uitvoering ervan.

02 Economische transitie in de praktijk

Een erg belangrijk criterium bij het op(en)stellen van de facultatieve subsidies in 2021 was de focus op het bevorderen van de economische transitie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die transitie houdt de geleidelijke omvorming in van economische activiteiten met de bedoeling bij te dragen aan de globale sociale en milieu-uitdagingen.

In het licht van de coronacrisis, werd daarbij ook gefocust op het ondersteunen van ondernemingen en in moeilijkheden, op het voorkomen van faillissementen en op de economische relance en transitie. Een formule die duidelijk aansloeg. Zo werden er voor de projectoproep ‘Begeleiding van het ondernemerschap naar economische transitie’ ruim 200 kandidatuursdossiers ingezonden.

In 2021 organiseerde Brussel Economie en Werkgelegenheid in samenwerking met zijn partners 1819, hub.brussels en Leefmilieu Brussel niet minder dan negen verschillende projectoproepen.

03 Uniek loket voor arbeids- en verblijfsvergunning

Nadat in een eerdere fase de administratieve vereenvoudiging van de procedure voor economische migratie via de gecombineerde vergunning voor arbeid én verblijf werd gerealiseerd, volgde in 2021 het sluitstuk met de volledige digitalisering van de aanvraag- en verwerkingsprocedure zelf.

Voor de realisatie van het unieke loket “Single Permit” werkte Brussel Economie en Werkgelegenheid nauw samen met alle betrokken actoren zowel op federaal (RSZ, Dienst Vreemdelingenzaken, …) als op gewestelijk niveau.

Voortaan kunnen Brusselse werkgevers via de portaalsite Working in Belgium hun digitale aanvraag indienen voor de aanwerving van een niet-Europese onderdaan. Een unieke identificatiesleutel zorgt ervoor dat het dossier doorheen de verschillende administraties kan behandeld, gecontroleerd en opgevolgd worden zodat de ‘Once Only’-verplichtingen worden gerespecteerd.

Het Single Permit-loket laat de klanten/werkgevers toe om hun aanvraag ten allen tijde online op te volgen en beslissingen te raadplegen.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

 • Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 800 34 52
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://economie-werk.brussels/

Brussel Huisvesting heeft als opdracht te zorgen voor kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daartoe heeft het bestuur in 2021 gewerkt aan de creatie van nieuwe transitwoningen om gezinnen op te vangen van wie de woning ongezond is01 alsook aan de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor de huurtoelage02 . Brussel Huisvesting heeft ook zijn nieuwe website online geplaatst03 , om de Brusselaars in te lichten over de diensten en projecten van het bestuur en zijn partners.

01 Nieuwe transitwoningen om gezinnen op te vangen van wie de woning ongezond is

Om kwetsbare gezinnen die hun woning omwille van een beslissing tot huurverbod moeten verlaten, te helpen bij hun zoektocht naar nieuw onderdak zijn er in het totaal negen transitwoningen aangekocht. Deze opvangplaatsen bieden een tijdelijke en voorwaardelijke oplossing voor gezinnen die zich in een specifieke problematische huisvestingssituatie bevinden.

Met een budget van 2,5 miljoen euro, uitgetrokken in het kader van het Noodplan voor Huisvesting, zijn er twee eigendommen aangekocht wegens hun centrale ligging in Brussel en hun toegankelijkheid via het openbaar vervoer: een gebouw met vijf appartementen in Anderlecht (foto hieronder) en een ander met vier appartementen in de Anneessenswijk in Brussel-Stad. Die woningen, met één, twee of drie kamers, zijn bemeubeld, maar bepaalde gezinnen krijgen ook de mogelijkheid hun meubels op te slaan in een gesloten box tijdens hun verblijf.

Toewijzing

Het bestuur wijst een transitwoning toe voor een periode van drie maanden (verlengbaar) op basis van de technische situatie en het gevaar dat de woning die ze tot nu toe betrokken, inhoudt voor de gezondheid en veiligheid van de huurders. De sociale situatie en de gezinssamenstelling zijn ook elementen die bepalend zijn voor de toekenning van een transitwoning.

Tijdens hun verblijf worden de huurders begeleid bij hun zoektocht naar een duurzame oplossing voor hun huisvestingsproblemen.

Een multidisciplinair team

Om dit project tot een goed einde te brengen is er een multidisciplinair expertenteam samengesteld, met architecten, juristen en specialisten inzake financiële en begrotingskwesties, sociale begeleiding en herhuisvesting. Een vernieuwende aanpak die een verrijkende ervaring oplevert voor de gewestelijke huisvestingsinspecteurs!

In 2021 hebben de gewestelijke huisvestingsinspecteurs na hun controles van te huur gestelde woningen 109 verhuurverboden uitgesproken na ingebrekestelling, en 135 onmiddellijke verhuurverboden wegens een ernstig risico voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners.

02 Een nieuwe huurtoelage voor 12 500 gezinnen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist de aanvraagprocedure voor de huurtoelage te vereenvoudigen en de criteria ervan te versoepelen. Zo zouden 12 500 gezinnen die wachten op een sociale woning ervoor in aanmerking komen als ze voldoen aan alle voorwaarden.

De nieuwe huurtoelage trad in werking op 10 oktober 2021. De hervorming van deze toelage is een maatregel uit het Noodplan voor Huisvesting.

Door te werken met authentieke bronnen, moeten gegevens over inkomen én gezinssamenstelling niet meer bij de burger opgevraagd worden. De vereenvoudiging van de procedure zorgt ervoor dat de aanvrager minder documenten moet indienen. Het toelagebedrag is ook opgetrokken. Het basisbedrag varieert van 120 tot 160 euro per maand, afhankelijk van de situatie van het begunstigde gezin, en wordt vermeerderd op basis van het aantal kinderen in het gezin.

Gezinnen die recht hebben op een huurtoelage krijgen die voor vijf jaar. Daarna kunnen ze opnieuw een aanvraag indienen voor een nieuwe periode van vijf jaar. Zij ontvangen tijdens die periode de huurtoelage zolang ze ingeschreven zijn op wachtlijst voor een sociale woning en voldoen aan alle voorwaarden m.b.t. de huidige woning alsook onroerend goed.

Gezinnen met een persoon ouder dan 65 jaar of een persoon met een handicap kunnen de toelage eventueel langer dan tien jaar krijgen.

Afspraak op de website van Brussel Huisvesting voor meer informatie.

03 Een herwerkte website

Als centrale speler op de woonmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil Brussel Huisvesting de Brusselse burgers informeren over de diensten en projecten van het bestuur en zijn partners, alsook over tal van onderwerpen zoals het aan- en verkopen van een woning, huren en verhuren, renoveren en bouwen, enz.

Naast een webportaal is deze nieuwe website ook een corporate website gewijd aan de voorstelling van Brussel Huisvesting. Het is immers het kanaal bij uitstek om te communiceren over de diensten en projecten van het bestuur, zoals de huursteun, de diensten om de huisvestingskwaliteit te verhogen en de strijd tegen discriminatie en leegstaande woningen.

Nu de website in een nieuw jasje steekt, zullen de Brusselaars er sneller het antwoord op hun vragen vinden. Er zijn tal van online tools opgenomen in de website, waarmee burgers onder meer een simulatie kunnen uitvoeren om na te gaan of ze recht hebben op een toelage.

Via deze nieuwe website versterkt het bestuur zijn positie als informatiepunt over huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL HUISVESTING

 • Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://huisvesting.brussels/

Brussel Synergie omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. In 2021 heeft het bestuur het strategische plan van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel helpen opstellen01, dat de doelstellingen vastlegt die de instelling wil bereiken tegen 2026. Het bestuur heeft ook de intrek gecoördineerd van de andere besturen in één gebouw02, de Iris Tower, en heeft nieuwe werkmethodes helpen invoeren03 bij de instelling.

01 Een nieuw strategisch plan

In september 2021 heeft de regering het strategische plan 2021-2026 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel goedgekeurd. Dit document staat centraal voor de instelling: het evolueert mee, vormt het stappenplan voor de komende vijf jaar en stelt het globale strategische standpunt vast.

Doelstellingen voor alle personeelsleden, ingedeeld volgens vier krachtlijnen

De ambitie van het plan wordt samengevat in de titel, "Samen bouwen aan een duurzame toekomst". Concreet zijn de doelstellingen die de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel wil bereiken tegen 2026 ingedeeld volgens vier krachtlijnen:

 1. een netwerk van Brusselse gewestelijke overheidsinstellingen oprichten om competenties, tools, expertise en kennis te delen en de intelligentie te poolen.
  Deze eerste krachtlijn heeft als doel de werking van de openbare dienstverlening te verbeteren op schaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 2. overgaan van be connected naar be well, het handelsmerk van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
  De tweede krachtlijn beoogt iedereen zich goed te doen voelen op het werk en bij de organisatie.

 3. het goede bestuur versterken, daar de PDCA-cyclus structureel in opnemen en van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel een flexibele, performante en vernieuwende organisatie maken.
  Deze derde krachtlijn heeft als doel de werking van de instelling voortdurend te verbeteren.

 4. het merkimago van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de institutionele marketing en de digitale omschakelingsstrategie ontwikkelen, waarbij de gebruiker centraal staat in het systeem en in de bekommernissen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
  De laatste krachtlijn beoogt de dienstverlening aan de gebruikers te versterken en verder te ontplooien.

Deze 4 krachtlijnen bestrijken een zeer breed terrein en de vastgestelde doelstellingen hebben dus ook betrekking op elk van de personeelsleden individueel.

Een plan dat samen wordt uitgebouwd en verankerd wordt in zijn omgeving

Hoe en waarom werden die vier krachtlijnen in het bijzonder bepaald? Omdat ze ervoor zorgen dat de instelling een visionaire en geïnspireerde overheidsdienst wordt. Dat zijn essentiële kwaliteiten opdat de actie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel een antwoord zou kunnen bieden op de budgettaire en institutionele uitdagingen waarmee het Gewest, zijn bevolking en zijn economische spelers geconfronteerd worden. Naast de doelstellingen die al in het beheerplan van de adjunct-secretaris-generaal waren opgenomen, hebben de secretarissen-generaal samen met de directieraadsleden prioriteiten vastgesteld, die vervolgens zijn omgezet in krachtlijnen waarrond gewerkt wordt. De administratieve eenheden van Brussel Synergie hebben ook bijgedragen aan het opstellen van dit plan.

02 Intrek in de Iris Tower

In 2021 heeft Brussel Synergie de intrek van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel gecoördineerd naar aanleiding van het project "be connected". Daarbij werden bijna 1.700 ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die al jaren verspreid waren over twee hoofdgebouwen, eind 2020 ondergebracht in één enkel gebouw: de Iris Tower.

Het project beoogt de onderlinge banden tussen de verschillende teams van de overheidsdienst te versterken, maar ook die met het publiek en hun omgeving. Het omvat eveneens de invoering van nieuwe werkwijzen (NWOW's) voor de ambtenaren en het plaatst de mens (burger of ambtenaar) centraal. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit neemt ook zijn intrek in de toren.

Ter herinnering: Brussels Event & Logistics is tijdens de zomer van 2020 verhuisd naar een volledig gerenoveerd gebouw in Vorst. Deze pijler van Brussel Synergie zet de zichtbaarheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en het Gewest kracht bij door onder andere deel te nemen aan een honderdtal, zowel binnen- als buitenlandse, evenementen van verschillende grootte (beurzen, tentoonstellingen, enz.).

De toe-eigening van de nieuwe werkruimtes door de teams ondervond hinder van de gezondheidscrisis en de verschillende en wisselende maatregelen die dit met zich meebracht in 2021, onder meer wat telewerk betreft.

Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower

03 Invoering van nieuwe werkwijzen

Het project be connected bood de gelegenheid om de New Ways of Working (nieuwe werkwijzen) te ondersteunen en te ontwikkelen.

Dit concept bevordert en vergemakkelijkt de samenwerking en responsabiliseert tegelijk de medewerkers. De NWOW's zijn flexibel en mobiel opgevat, en halen voordeel uit de mogelijkheden die de nieuwe informatie- en communicatietechnologie biedt. Ze laten ook toe het evenwicht tussen werk en privéleven te behouden.

De NWOW's bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De NWOW's kunnen in elke instelling een andere invulling krijgen en op een andere manier geïmplementeerd worden. Bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel ging de evolutie van de organisatie- en managementcultuur van start met de invoering van telewerk, het proefproject optioneel prikken, management via doelstellingen en de terbeschikkingstelling van tools voor samenwerken op afstand.

Vervolgens bracht het project be connected dit proces van modernisering en dynamisering in een stroomversnelling met de oprichting van een voor alle medewerk(st)ers toegankelijk e-learningplatform. De veralgemening van de gedeelde werkruimten en de mogelijkheid een werkplek te kiezen op basis van de uit te voeren activiteit (wat we "activity-based working" hebben genoemd) maken ook deel van deze nieuwe werkwijze sinds de verhuizing naar de Iris Tower.

In 2021 heeft telewerk door de gezondheidscrisis een enorme boost gekregen bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. De uitdaging bestaat er nu in over te schakelen naar hybride werk, met een afwisseling van op kantoor en thuis werken, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de individuen en de organisatie, en nagedacht wordt over de optimale benutting van de nieuwe werkruimtes.

Resultaat? De ontwikkeling van een vertrouwenssfeer die autonomie en responsabilisering bevordert en toch de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel toelaat optimaal te functioneren, om zo een zeer kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden aan zijn klanten; in dit geval de burgers, de partners en de bedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL SYNERGIE

 • Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://overheidsdienst.brussels/brussel-synergie/

2021 heeft de burgers en besturen er opnieuw toe gedwongen hun levenswijze drastisch om te gooien, vooral op het vlak van de digitalisering van hun interacties. Hierdoor zijn de projecten die Brussel ConnectIT (BCIT) uitvoert voor de besturen van de GOB en het Gewest in een echte stroomversnelling geraakt: de digitale transitie, ondersteund door de technologische vooruitgang, blijft meer dan ooit een corebusiness van BCIT, waarbij erop toegezien wordt dat de gebruiker centraal wordt geplaatst in de denkoefeningen.

In 2021 heeft BCIT dan ook bijgedragen aan de toenadering tussen de besturen en de gebruikers01 en aan het online plaatsen van het platform openbudgets.brussels02. Het bestuur heeft ook zijn gewestelijke archief verhuisd naar het TIR-gebouw03.

Brussel ConnectIT werd eind 2019 opgericht en heeft als doel een globale informatica- en digitale strategie te bepalen en uit te voeren op de schaal van het Gewest en de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Het bestuur regelt informatica-, informatieveiligheids- en archiveringsaangelegenheden voor alle personeelsleden. Ook easy.brussels, het Brusselse Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging, maakt deel uit van het bestuur.

01 De besturen en gebruikers dichter bij elkaar brengen

De gebruiker blijft centraal staan in de denkoefeningen van alle projecten van Brussel ConnectIT. Daartoe hebben er in het bijzonder twee projecten plaatsgevonden: het platform voor klantrelatiebeheer en het gewestelijke SAP-platform.

Transparantie van het beheerproces van een gebruikersaanvraag

In samenwerking met het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) werd een platform voor klantrelatiebeheer (of CRM) uitgewerkt, dat gebruikmaakt van de Salesforce-technologie. Dit platform brengt de gewestelijke besturen en de gebruikers in alle transparantie bij elkaar.

De gebruiker kan voortaan namelijk een ingediende aanvraag bij een gewestelijke overheidsinstelling opvolgen via het platform en geïnformeerd worden bij elke stap van de procedure. Er zijn heel wat projecten gedefinieerd die op dit platform zullen worden geïmplementeerd, waarvan er al vier in uitvoering zijn:

 • het project "VIHT", in samenwerking met Brussel Huisvesting, waarvan fase 1 al in gebruik is. Dit project heeft tot doel om voor aanvragen door burgers alle, via authentieke bronnen ingewonnen, informatie te bundelen met het oog op het bepalen van de huurtoelagen;

 • het project "Taxi", waarmee externe klanten van de directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit in de backoffice kunnen worden beheerd;

 • het project "homologatie van voertuigen", dat het mogelijk zal maken alle door garagehouders of particulieren ingediende homologatieaanvragen voor voertuigen te beheren. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Brussel Mobiliteit;

 • het project "EFRO", dat Europese fondsen toekent voor de verwezenlijking van specifieke projecten. Dankzij het platform kan de directie EFRO van Brussels International de verschillende financieringsaanvragen voor projecten rechtstreeks controleren.

Gecentraliseerd beheer van de interne processen

Kent u het gewestelijke SAP-platform? Daarmee worden alle interne processen van een overheidsdienst centraal beheerd. Momenteel zijn veertien Brusselse instellingen, waaronder de GOB, aanwezig op dit platform, en de ambitie bestaat erin dat alle gewestelijke besturen het op termijn gebruiken.

Waarom SAP Gewest gebruiken?

Centralisering van de gegevens, homogeniteit van de processen, terbeschikkingstelling van een gestandaardiseerde databank aan de dienstverleners, hergebruik van gegevens voor andere wettelijke verplichtingen, tijdswinst en kostenbesparing door schaalvergroting, ... SAP Gewest biedt tal van voordelen.

In 2021 kunnen de gebruikers, na de toevoeging van een module voor gegevensbeheer, voortaan de identificatiegegevens (contactgegevens, KBO-nummer, enz.) beheren en controleren van de leveranciers en klanten van alle gewestelijke instellingen op het platform. Een andere module, met als naam SAP FC en eveneens in 2021 ingevoerd, maakt het mogelijk de consolidering van de rekeningen van de instellingen op het platform te vereenvoudigen en te automatiseren.

Bovendien zijn de verschillende configuraties opgestart in 2021 om andere instellingen in het gewestelijke SAP-platform te kunnen opnemen: de Franse Gemeenschapscommissie (FGC), het CIBG, IRISteam en citydev.brussels. Ze zullen opgenomen worden op 1 januari 2022 (FGC) en op 1 januari 2023 (CIBG, IRISteam en citydev.brussels).

De doelstellingen voor 2022

Naast de voltooiing van de integratie van het CIBG, IRISteam en citydev.brussels in het gewestelijke SAP-platform zal een ambitieus project voor de activatie van de SAP EAM-modules (Enterprise Asset Management) Brussel Mobiliteit beheers- en planningstools bieden voor het onderhoud van zijn voorzieningen.

Deze functionaliteiten, gekoppeld aan de SAP RE-module (Real Estate), die uitgerold wordt bij citydev.brussels, zullen volledig hergebruikt worden bij de integratie van de Haven van Brussel in SAP Gewest, die gepland staat op 1 januari 2024.

Bovendien is bij de GOB een project in ontwikkeling voor de centralisering van de loonuitbetalingsprocessen: SAP Payroll.

SAP Payroll zal het mogelijk maken het loonuitbetalingsbeheer en de activiteiten die daarmee samenhangen te centraliseren voor de besturen van de GOB, urban.brussels en talent.brussels. SAP Payroll wordt beschouwd als de voorafgaande vereiste om vervolgens een globaal gewestelijk platform op te zetten voor het loonuitbetalingsbeheer, dat openstaat voor alle gewestelijke entiteiten.

02 Openbudgets.brussels

Openbudget.brussels is een kadaster van de overheidsuitgaven in het kader van overheidsopdrachten en subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ontwikkeld door easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging van Brussel ConnectIT, in samenwerking met het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).

Transparantie, een garantie voor vertrouwen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert elk jaar honderden miljoenen euro's. Die uitgaven zijn opgesplitst in verschillende categorieën: overheidsopdrachten, subsidies, premies, studies, HR-kosten, ...

In mei 2019 heeft het Gewest, om zijn besturen transparanter te maken, het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen aangenomen. De besturen publiceren dan ook elk jaar een inventaris van de overheidsopdrachten en een inventaris van de toegekende subsidies.

Een beter inzicht in wie hoeveel en waarom heeft uitgegeven: dat maakt de beleidsbeslissingen transparanter.

Sinds 29 mei 2021 zijn op het platform openbudgets.brussels alle gegevens uit die inventarissen te raadplegen: uitgaven verwezenlijkt voor de renovatiewerken aan de tunnels, subsidies aan sport-vzw's, COVID-premies, subsidies aan ondernemingen voor vernieuwing, ... openbudgets.brussels biedt een ware schat aan informatie! Bovendien gaat het om open data, die hergebruikt kunnen worden.

De geïnvesteerde bedragen in het kader van overheidsopdrachten en subsidies

De gegevens in de tabellen van openbudgets.brussels zijn op de volgende manier georganiseerd:

 • Naam van de overheidsorganisatie;

 • Basisallocatie;

 • Betrokken jaar;

 • KBO-code van de begunstigde - waarmee de fiche van de betrokken onderneming rechtstreeks kan worden geraadpleegd op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen;

 • Naam van de begunstigde;

 • Betaald bedrag (EUR).

De gegevens kunnen daarenboven gefilterd worden:

 • Op naam van de overheidsorganisatie;

 • Op jaar;

 • Op de rechtsvorm van de begunstigde;

 • Op de postcode van de begunstigde;

 • Op de minister verantwoordelijk voor de uitgave.

Tot slot zijn de subsidies gerangschikt op basis van hun type: organieke, facultatieve of reglementaire subsidies.

De doelstellingen voor 2022

De ambitie bestaat erin alle overheidsuitgaven in het kader van overheidsopdrachten en subsidies te groeperen op het platform openbudgets.brussels. Daarom zal ook aan de negentien Brusselse gemeentebesturen gevraagd worden hun gegevens in het platform op te nemen.

Bovendien wordt 2022 ook het jaar waarin het automatische uploaden van de in het gewestelijke SAP-platform beschikbare gegevens bestendigd wordt, waardoor alle interne processen van een overheidsdienst gecentraliseerd beheerd kunnen worden. Alle gegevens over uitgaven in het kader van overheidsopdrachten en subsidies, die werden ingevoerd in het SAP-platform, zijn automatisch zichtbaar op openbudgets.brussels. Gegevensverwerking of het wachten op updates is niet langer nodig, alles gebeurt automatisch.

Tot slot zullen de gegevens over de uitgaven van de gewestelijke besturen, verwezenlijkt in 2021 in het kader van overheidsopdrachten en subsidies, ook worden toegevoegd aan openbudgets.brussels.

03 Verhuizing van het gewestelijke archief naar het TIR-gebouw

Na een lange en intense voorbereiding, die van start ging in 2020, en de verhuizing van het gewestelijke archiefdepot tijdens het eerste kwartaal van 2021, hebben de personeelsleden van de gewestelijke archiefdienst van Brussel ConnectIT hun koffers neergezet:

 • eind maart 2021 in de Iris Tower;

 • in het TIR-gebouw op 1 juli 2021.

Het team is verdeeld over twee locaties, naargelang de behoeften en ieders opdrachten.

Zoals de naam aangeeft beheert deze dienst alle Brusselse gewestelijke archiefdocumenten. Dat betekent dat een voldoende grote ruimte, aangepast aan de bewaring van documenten, nodig was. De bewaarde archiefdocumenten zouden meer dan twintig kilometer innemen als we ze allemaal op een rij zouden zetten, en dat nog zonder de toevoegingen van documenten die van buiten de GOB komen en die we nog verwachten.

De opdrachten van de Gewestelijke Archiefdienst

De gebruikers begeleiden bij de raadpleging, het beheer en de vernietiging van hun documenten is maar een deel van de opdrachten van de archiefdienst. Die heeft immers meer bepaald als taak:

 • het definitieve archief (dat voor eeuwig en altijd bewaard wordt) van de GOB en ook van de kabinetten, de ION's en alle andere diensten die onder de bevoegdheid van de Gewestregering vallen, in goede staat en orde te bewaren;

 • al dan niet in te gaan op de vragen van de hierboven vermelde archiefproducenten om hun archiefdocumenten te vernietigen of ze helpen hun archiefdocumenten te verwerken.

Het TIR-gebouw

Het TIR-gebouw biedt, na renovatiewerken, zowat 7400 m² om het gewestelijke archief in onder te brengen. Het TIR-gebouw, in de Havenlaan nr. 104-106, 1000 Brussel, moest aan bepaalde normen voldoen voor de optimale bewaring van de documenten. Papieren documenten die voor altijd bewaard moeten worden, bijvoorbeeld, moeten idealiter, met vermijding van te grote temperatuurschommelingen, bewaard worden in een lokaal met:

 • een temperatuur tussen 16°C en 20°C;

 • een relatieve vochtigheidsgraad tussen 45% en 55%.

Het TIR-gebouw telt een dertigtal archiefmagazijnen, dat zijn lokalen bestemd voor de bewaring van documenten. Zoals hierboven vermeld waren er in 2021 meer dan 20.000 strekkende meter archiefdocumenten opgeslagen in deze lokalen.

Sinds 30 september 2020 worden alle aanvragen gericht aan de archiefdienst ingevoerd in het SSP, ofwel door de gebruikers zelf, ofwel door een personeelslid van de gewestelijke archiefdienst als de aanvraag afkomstig is van een instelling die buiten de GOB valt of van een burger. In 2021 werden er 438 aanvragen ingevoerd in het SSP. De voornaamste aanvragen betreffen:

 • raadplegingen;

 • (her)invoegingen;

 • overdrachten;

 • leveringen van specifiek materiaal.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL CONNECTIT

 • Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 800 36 33
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://overheidsdienst.brussels/brussel-connectit/

Brussels International was in 2021 verantwoordelijk voor de overkoepelende coördinatie van het plan voor Herstel en Veerkracht01, bedoeld om de heropleving van Europa te stimuleren na de coronacrisis. Het bestuur heeft ook bijgedragen aan de toepassing van een nieuwe omzendbrief voor dienstreizen02 en heeft een nieuwe gewestelijke protocolgids03 opgesteld voor verplaatsingen naar het buitenland.

Brussels International is het bestuur met als opdracht de betrekkingen en Europese engagementen van het Gewest en zijn vertegenwoordiging in de wereld te coördineren. Zijn opdrachten stoelen op twee krachtlijnen:

 • een samenhangend Europees en buitenlands beleid ontwikkelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de directie Externe Betrekkingen.

 • de Brusselse programmatie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beheren en coördineren, via de directie EFRO-Beliris.

01 Plan voor Herstel en Veerkracht en de impact ervan op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Om de heropbouw van Europa na de coronacrisis te bevorderen voorzag Europa in juli 2020 in een omvangrijk stimuleringspakket. De kern van het initiatief is de zogenaamde Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV), een geheel van leningen en subsidies die hervormingen en investeringen bevorderen in de EU-landen. De uitbouw van een duurzame en digitale economie wordt hierbij volop nagestreefd.

Om de voorziene middelen vrij te maken moest België een Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) indienen met een beschrijving van de geplande hervormingen en investeringen, die aansluiten bij de strategische krachtlijnen en bij de aanbevelingen van het Europese Semester.

Het PHV voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet het plan in 20 projecten (14 investeringsprojecten en 6 hervormingsprojecten). Projecten die zich richten op de renovatie van gebouwen, openbaar bestuur, fiets-en en wandelinfrastructuur, de modal shift in het vervoer, groener wegvervoer, nieuwe technologie, onderwijs 2.0, opleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, opleiding en arbeidsmarkt en ten slotte kringloopeconomie en uitgaventoetsingen.

Uit de beoordeling bleek dat dit plan de economische en sociale problemen aanpakt en, opvallend, dat de nagestreefde doelstellingen in België "groener" en “digitaler” waren dan de door de Europese Commissie opgelegde minima.

Een gezamenlijke overkoepelende coördinatie

Brussels International, dat reeds verantwoordelijk was voor de coördinatie van het Europese Semester op administratief niveau, werd belast met de transversale coördinatie van het PHV. Er wordt ook nauw samengewerkt met Brussel Financiën en Begroting, het bestuur dat instaat voor de boekhouding, het goede financiële beheer en het toezicht op de betalingen, en dat verantwoordelijk is voor de opvolging van de betalingsstromen en de budgettaire traceerbaarheid van de projecten. Voor wat betreft de synchronisatie van het PHV met de GO4Brussels-strategie en de meer transversale link met de doelstellingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, zal Brussel Synergie optreden als bevoegd bestuur, onder coördinatie van de minister-president.

Lancering en vademecum

In september 2021 werd er al een grote startvergadering georganiseerd voor alle Brusselse projectdragers, gevolgd door een reeks individuele begeleidingscomités die nadien hebben plaatsgevonden. Er werd ook een virtueel platform opgericht dat alle nodige referentiedocumenten verzamelt in het kader van dit complexe opvolgingsproces, waaronder een praktische gids die werd ontwikkeld als houvast voor de projectdragers. Het belang hiervan kan niet worden onderschat, omdat de Europese Commissie meer dan voordien werkt met een prestatiegebaseerd systeem. De projectdragers zullen tijdig goede resultaten moeten kunnen voorleggen om geen financiering mis te lopen. Brussels International heeft ten slotte in samenwerking met Brussel Financiën en Begroting een eerste versie van een vademecum uitgewerkt dat de verplichtingen voor Brusselse projectdragers en begunstigden van Europese financiering vastlegt.

In het laatste trimester van 2021 werden de uitwisselingen met de Europese Commissie enerzijds, en tussen de verschillende entiteiten in België anderzijds, gevoelig opgedreven. Zo werd er in december per krachtlijn van het PHV een reeks technische uitwisselingen georganiseerd met de Europese Commissie om de stand van uitvoering van bepaalde maatregelen te bespreken. Kortom, de basis werd gelegd opdat de projecten succesvol van start zouden gaan.

02 Een nieuwe omzendbrief voor buitenlandse dienstreizen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet zijn visie internationaal promoten, zijn belangen en standpunten in het buitenland verdedigen, zijn expertise inbrengen en zorgen voor een zekere zichtbaarheid. Daartoe voeren de personeelsleden van Brussels International, en meer in het algemeen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, regelmatig opdrachten uit in het buitenland. De omzendbrief "Buitenlandse dienstreizen - Principes en procedure" beschrijft de principes van de dienstreizen en bepaalt de procedures die de personeelsleden moeten naleven. De nieuwe versie van dit document is sinds 1 september 2021 van kracht.

Dit nieuwe kader, dat de voorgaande tekst (die van 2010 dateert) bijwerkt, komt tegemoet aan steeds groter wordende uitdagingen en legt de nadruk op:

 • blijvende aandacht voor het leefmilieu, met een grondige voorafweging van de relevantie van de missies;
 • het aanmoedigen van treingebruik en de CO2-compensatie;
 • een snel en doeltreffend overheidsbeheer, waarbij de reizen op verantwoorde wijze worden gepland, en tegelijk de nodige reserveringen sneller kunnen gebeuren;
 • een dienstenaanbod op maat voor de personeelsleden die op reis vertrekken, om hen te ondersteunen tijdens missies die zich afspelen in een context die steeds complexer en onzekerder is.

03 Nieuwe protocolgids voor het onthaal van buitenlandse delegaties en verplaatsingen naar het buitenland

Op 22 juli 2021 heeft de ministerraad, aansluitend op de logica van de algemene beleidsverklaring van de regering die stelde dat er bij Brussels International een protocoldienst uitgebouwd diende te worden, zijn goedkeuring gehecht aan de protocolgids die is opgesteld door Brussels International.

De gids preciseert de procedures en de diensten die voortaan worden aangeboden aan de leden van de regering en de hoge ambtenaren van de GOB (secretaris-generaal, adjunct-secretaris-generaal, directeurs-generaal) bij verplaatsingen naar het buitenland. In sommige gevallen is een deel van de diensten of procedures van toepassing op alle personeelsleden, administraties en autonome bestuursinstellingen (ABI's). Advies, coördinatie, terbeschikkingstelling van databanken, administratieve stappen, boeking van logies en vervoer, organisatie van events, officiële banketten en events, protocolgeschenken en nog veel meer!

Op 31.12.2021 verzekert de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de opvolging van 31 bilaterale overeenkomsten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en steden, regio's en landen wereldwijd.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSELS INTERNATIONAL

 • Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://international.brussels

OPTIris en de implementering van het nieuwe arbeidsreglement

In 2022 zal Brussel Synergie een belangrijke rol spelen bij het opzetten van het Optiris-project. Het doel van dit project is het opzetten van een netwerk van openbare gewestelijke instellingen om vaardigheden, instrumenten, deskundigheid en kennis te bundelen en ideeën uit te wisselen en het beoogt de stroomlijning van de openbare dienstverlening via een evaluatieproces van de Brusselse instellingen. Het bestuur coördineert ook, in overleg met de vakbonden, de communicatie, informatie en opleiding voor de personeelsleden met betrekking tot het nieuwe arbeidsreglement bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, dat van kracht werd op 1 maart 2022.

De economische transitie blijven bevorderen

Brussel Economie en Werkgelegenheid wil de komende jaren nog meer kunnen inzetten op het bevorderen van de economische transitie. Deze ambitie beantwoordt perfect aan de strategie GO4Brussels 2030 die een geleidelijke omvorming beoogt naar een economie die koolstofarm is, spaarzaam met grondstoffen, circulair, sociaal en democratisch, regeneratief, lokaal en veerkrachtig.

Daarnaast zal er werk gemaakt worden van broodnodige hervormingen (nieuwe wetgevende teksten) op vlak van o.a. economische migratie, discriminatietesten en betaald educatief verlof.

En ook het digitale MijnBEW-platform zal verder geoptimaliseerd en uitgebouwd worden met een nieuw login-systeem, de integratie van de dossiers van het Opleidingsfonds Dienstencheques, net als de erkenningen van particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling.

De evaluatie van het begrotings- en boekhoudrecht verrijken

In 2022 verbetert Brussel Financiën en Begroting zijn systemen en processen via een evaluatie van de overheidsuitgaven en van de financiële verantwoordelijkheid. Deze oefening zal benut worden voor de evaluatie van het begrotings- en boekhoudrecht, die tijdens de vorige regeerperiode afgerond werd.

Met het oog op het verder poolen van tools staan drie voorstudies op de planning: de haalbaarheid om de module Real Estate in te voeren en de module inzake projectbeheer aan te passen (PPM), die de behoeften van meerdere instellingen zou kunnen dekken, en de voorstudies voor de instellingen die in het platform zouden willen stappen (Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, Brusafe, Haven van Brussel).

Het bestuur zet zijn initiatieven voort om de burgers zo goed mogelijk te blijven informeren over de begroting en om bij te dragen aan de transparantie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, door onder meer een tool te ontwikkelen voor een doeltreffende voorbereiding en betrouwbare informatie voor parlementsleden in het kader van begrotingsbesprekingen. Dit platform zal, in tegenstelling tot de website budget.brussels, veeleer de nadruk leggen op het centrale karakter en de gedetailleerde digitale toegankelijkheid van de verschillende begrotingsdocumenten.

Een nieuwe multidisciplinaire cel

Wegens de uitbreiding van zijn bevoegdheden inzake de controle van overtredingen op het vlak van leegstaande woningen is er een nieuwe multidisciplinaire cel opgericht bij Brussel Huisvesting. Die bestaat uit architecten, juristen en werfleiders en dossierbeheerders.

In 2022 ondersteunt dit team vastgoedoperatoren bij hun activiteiten, zoals vorderingen tot staking, het in overheidsbeheer nemen of de onteigening, met als doel leegstaande panden opnieuw op de woonmarkt te brengen.

Voortzetting van het meerjarenplan voor de renovatie van de tunnels

In 2022 zal de grootschalige renovatie van de Leopold II-tunnel, die omgedoopt werd tot de Annie Cordy-tunnel, officieel worden afgerond. Het meerjarenplan voor de renovatie van de tunnels wordt voortgezet met de grondige renovatie van de plafonds in meerdere tunnels. Ook andere belangrijke interventies zullen worden gepland, onder meer in de Wettunnel en de Belliardtunnel, om van start te gaan in 2023.

Brussel Mobiliteit werkt ook participatief aan de voorbereiding van nieuwe grootschalige inrichtingsprojecten op verschillende locaties, zoals de Guldenvlieslaan, het Saincteletteplein of in het kader van projecten die verband houden met tal van SVC's (stadsvernieuwingscontracten), zoals de Vanderveldesquare, de Parklaan, het Koninginneplein, ...

Start van de Brusselse staten-generaal

In 2022 helpt Brussel Plaatselijke Besturen de Brusselse staten-generaal organiseren en opvolgen, die als doel heeft zonder taboes de Brusselse institutionele structuur te analyseren en erover te debatteren. Deze ambitieuze consultatieoefening zal in meerdere fasen gevoerd worden, met een keur aan betrokkenen: institutionele spelers, het middenveld, experten en burgers.

Naast een band smeden tussen de hierbij betrokken spelers zal BPB ook de groep experten ondersteunen die werd aangewezen door de regeringen de themaperimeter vooraf moeten uitstippelen, de gegevens die voortvloeien uit de consultaties moeten analyseren en een eindverslag met aanbevelingen moeten opstellen.

Een gecentraliseerd beheer van de subsidies van de besturen van de GOB

Subsidies beheren maakt deel uit van de basisopdrachten van veel Brusselse gewestelijke overheidsadministraties. Toch verschillen de processen en tools voor dit beheer sterk tussen overheidsinstellingen en -diensten.

In die context wil de GOB een zo gestandaardiseerd mogelijke oplossing opzetten, die zijn besturen zal toelaten de subsidies via een overkoepelende of door meerdere besturen gebruikte oplossing te beheren, gekoppeld aan het platform "Gewestelijk CRM". Deze oplossing zal via een uniek webportaal niet enkel de stappen, die aanvragers moeten ondernemen om subsidies te verkrijgen, vereenvoudigen en inkorten, maar zal ook de back-officeprocessen verbeteren en dematerialiseren en de ingezette middelen zoveel mogelijk delen.

En dat is nog niet alles! Via dit webportaal zullen de aanvragers ook doeltreffender en transparanter in real time kunnen interageren met de besturen, terwijl ze ook een totaalbeeld krijgen. Dat betekent dat een aanvrager al zijn subsidieaanvragen gericht aan de verschillende gewestelijke besturen zal kunnen zien en beheren.

Eerste externe evaluatie van het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking

In 2022 laat Brussels International een externe evaluatie van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking uitvoeren, in overeenstemming met de ordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking. Enerzijds zijn de relevantie en de samenhang van de grondslagen van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking worden geanalyseerd en anderzijds de manier waarop dit beleid is gestructureerd door de invoering van verschillende tools die werden ontwikkeld als antwoord op het voorafbepaalde wettelijke kader en de toegekende financiële en menselijke middelen. De evaluatie is worden uitgevoerd door een externe dienstverlener, die nauw moet samenwerken met het bestuur, maar ook met niet-gouvernementele spelers op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. De schat aan informatie die deze evaluatie zal opleveren, zou het Brusselse beleid inzake ontwikkelingssamenwerking nog relevanter moeten maken.

De directie EFRO is overigens het nieuwe EFRO-programma 2021-2027 aan het opstellen. In 2022 mondt dit uit in het uitschrijven van projectoproepen voor meerdere thema’s die gelinkt zijn aan gewestelijke ontwikkeling (die onder meer verband houden met vernieuwing, milieu, maar ook met verschillende sociale thema's of het stadsherwaarderingsbeleid).

Woordje van de secretarissen-generaal

Beste lezer,

We zijn verheugd om u via dit rapport de belangrijkste realisaties van onze Gewestelijke Overheidsdienst Brussel van het afgelopen jaar voor te stellen. We zijn als secretarissen-generaal enorm fier op de manier waarop onze teams ook dit jaar de continuïteit van de dienstverlening hebben weten te waarborgen en enorm veel werk hebben verzet in uitzonderlijke omstandigheden.

Terwijl 2020 volop in het teken stond van het hoofd bieden aan de sanitaire crisis, hebben we in 2021 volop de terugkeer naar het gewone (werk)leven voorbereid, dat natuurlijk fundamenteel veranderd is. Zo zullen de vergaderingen op afstand steeds meer evolueren naar hybride vergaderingen, zal een evenwicht moeten gevonden worden tussen telewerk en elkaar nog echt ontmoeten, en nog zoveel meer.

In 2021 werden ook de krijtlijnen voor de toekomst van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel uitgezet via het uitwerken van een nieuw strategisch plan voor de komende vijf jaar: “Samen bouwen aan een duurzame toekomst”. Samen met de Regering en andere Brusselse overheidsdiensten willen we bijdragen aan de toekomst van het Gewest via het opzetten van een netwerk governance. Samen met de andere leden van onze directieraad en de transversale diensten willen we volop inzetten op het welzijn van onze medewerkers, op het versterken van het goed bestuur binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en op het centraal stellen van de gebruiker in onze dienstverlening.

Naast dit algemene beleid hebben de verschillende besturen binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel hun specifieke core business waarover u in dit rapport een bloemlezing vindt uit de belangrijkste realisaties van 2021. U vindt in dit rapport niet enkel een terugblik op 2021 maar tevens onze toekomstplannen voor 2022. Want nu hopen we, net als iedereen, op betere tijden en een echt nieuw begin, waarin al onze personeelsleden eindelijk echt volop onze nieuwe kantoortoren zullen ontdekken en er elkaar regelmatig ontmoeten en waarin er een vruchtbare wisselwerking kan zijn tussen onze overheidsdienst, de wijk en alle burgers en gebruikers van ons Gewest.

We wensen u veel leesplezier.

Julie Fiszman
Secretaris-generaal

Gerd Van Den Eede
Adjunct-secretaris-generaal

Woordje van de minister van Openbaar Ambt

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft hectische jaren achter de rug. Zoals iedereen kreeg ook de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de COVID-crisis te verteren, met het telewerk dat voor onze ambtenaren niet steeds een zegen was of vlot verliep, en alle Brusselaars in de onzekerheid over de toekomst stortte.

Maar het einde van de coronacrisis lijkt in zicht. Onze ambtenaren zien elkaar weer meer op kantoor dan op hun scherm. Het is een moeilijke periode geweest maar we hebben met het beestje leren leven en onze diensten zijn finaal zonder al te veel problemen de ergste perioden doorgekomen, mede dankzij de inzet en de flexibiliteit van alle medewerkers.

Getuige hiervan het weer rijk gevulde jaarverslag 2021, iets om terecht fier op te zijn. Inderdaad, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft niet stil gezeten. Daarvoor dank ik alle medewerkers. Het is belangrijk dat we lessen trekken uit die COVID-periode en meenemen wat positief was: het telewerk is bijvoorbeeld een blijver, al moeten we samen het evenwicht tussen de job en het privéleven bewaken, waarbij het recht op deconnectie verworven is.

Tussendoor verhuisden verschillende Gewestelijke Overheidsdienst Brussel-diensten naar de centrale toren aan het Sint-Lazarusplein. Ik kan me voorstellen dat ook dit zeker in het begin gepaard ging met was stress, tot iedereen zich weer thuis kon voelen en de geneugten van een nieuwe, comfortabele omgeving proefde. Belangrijk waren ook de regeringsbeslissingen van eind 2021 en begin 2022 om de personeelsplannen én de bijhorende budgettaire middelen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de A-instellingen van openbaar nut goed te keuren. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel evolueert zo van 1 464 voltijdse equivalenten (VTE) eind 2021 naar 1 742 VTE’s, wat ademruimte moet geven aan het aanwezige personeel.

Na het crisisbeheer van de afgelopen jaren, hernemen we vanuit het Openbaar Ambt onze inspanningen om de objectieven van het regeerakkoord te realiseren. Zo werd een nieuw sectoraal akkoord onderhandeld met de vakbonden. Met experten in human resources van de verschillende instellingen bereiden we een aanpassing van het Statuut voor die het Openbaar Ambt zal moderniseren en aantrekkelijker maken voor het jong en divers potentieel aan Brusselse arbeidskrachten.

We zullen daarin meer autonomie inbouwen voor de leidend ambtenaren op het vlak van personeelsbeleid en budgetbeheer. Anderzijds dwingt de economische en budgettaire realiteit ons om onze administratieve organisatiestructuur, die sinds de oprichting van het Gewest organisch gegroeid is, te herbekijken, de eigen werking beter te stroomlijnen en op die manier een betere dienstverlening te kunnen bieden aan onze burgers. Deze reflectie is ingezet vanuit het secretariaat-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en werd OPTiris gedoopt.

Sinds 24 februari, toen Rusland een oorlog tegen Oekraïne ontketende, kreeg ook ons gewest af te rekenen met een crisis die op het moment dat ik dit schrijf, nog geen duidelijke uitkomst of afloop in het vooruitzicht stelt. Gelukkig heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de voorbije jaren bewezen zijn mannetje te kunnen staan. Ook de nieuwe crisis met de komst van duizenden vluchtelingen uit Oekraïne moeten we kunnen bezweren.

Gesterkt door het vertrouwen van de regering in zijn diensten, gehuisvest in aangename, moderne kantoren uitgerust met de nieuwste snufjes en een klantgerichte instelling, heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel nu de troeven in handen om het vertrouwen te behouden. Van de burgers en de ondernemingen, voor wie de dienstverlening in de nieuwe omgeving sterk is verbeterd. Van andere overheden en publieke instellingen en van de buurtbewoners rondom, die graag over de vloer komen.

En van mezelf, die als bevoegd minister alles in het werk zal stellen om de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel koers te laten zetten naar een mooie toekomst.

Sven Gatz

Brussels minister bevoegd voor Ambtenarenzaken