Doorgaan naar artikel

Brussel Synergie omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. In 2021 heeft het bestuur het strategische plan van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel helpen opstellen01, dat de doelstellingen vastlegt die de instelling wil bereiken tegen 2026. Het bestuur heeft ook de intrek gecoördineerd van de andere besturen in één gebouw02, de Iris Tower, en heeft nieuwe werkmethodes helpen invoeren03 bij de instelling.

01 Een nieuw strategisch plan

In september 2021 heeft de regering het strategische plan 2021-2026 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel goedgekeurd. Dit document staat centraal voor de instelling: het evolueert mee, vormt het stappenplan voor de komende vijf jaar en stelt het globale strategische standpunt vast.

Doelstellingen voor alle personeelsleden, ingedeeld volgens vier krachtlijnen

De ambitie van het plan wordt samengevat in de titel, "Samen bouwen aan een duurzame toekomst". Concreet zijn de doelstellingen die de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel wil bereiken tegen 2026 ingedeeld volgens vier krachtlijnen:

 1. een netwerk van Brusselse gewestelijke overheidsinstellingen oprichten om competenties, tools, expertise en kennis te delen en de intelligentie te poolen.
  Deze eerste krachtlijn heeft als doel de werking van de openbare dienstverlening te verbeteren op schaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 2. overgaan van be connected naar be well, het handelsmerk van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
  De tweede krachtlijn beoogt iedereen zich goed te doen voelen op het werk en bij de organisatie.

 3. het goede bestuur versterken, daar de PDCA-cyclus structureel in opnemen en van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel een flexibele, performante en vernieuwende organisatie maken.
  Deze derde krachtlijn heeft als doel de werking van de instelling voortdurend te verbeteren.

 4. het merkimago van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de institutionele marketing en de digitale omschakelingsstrategie ontwikkelen, waarbij de gebruiker centraal staat in het systeem en in de bekommernissen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
  De laatste krachtlijn beoogt de dienstverlening aan de gebruikers te versterken en verder te ontplooien.

Deze 4 krachtlijnen bestrijken een zeer breed terrein en de vastgestelde doelstellingen hebben dus ook betrekking op elk van de personeelsleden individueel.

Een plan dat samen wordt uitgebouwd en verankerd wordt in zijn omgeving

Hoe en waarom werden die vier krachtlijnen in het bijzonder bepaald? Omdat ze ervoor zorgen dat de instelling een visionaire en geïnspireerde overheidsdienst wordt. Dat zijn essentiële kwaliteiten opdat de actie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel een antwoord zou kunnen bieden op de budgettaire en institutionele uitdagingen waarmee het Gewest, zijn bevolking en zijn economische spelers geconfronteerd worden. Naast de doelstellingen die al in het beheerplan van de adjunct-secretaris-generaal waren opgenomen, hebben de secretarissen-generaal samen met de directieraadsleden prioriteiten vastgesteld, die vervolgens zijn omgezet in krachtlijnen waarrond gewerkt wordt. De administratieve eenheden van Brussel Synergie hebben ook bijgedragen aan het opstellen van dit plan.

02 Intrek in de Iris Tower

In 2021 heeft Brussel Synergie de intrek van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel gecoördineerd naar aanleiding van het project "be connected". Daarbij werden bijna 1.700 ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die al jaren verspreid waren over twee hoofdgebouwen, eind 2020 ondergebracht in één enkel gebouw: de Iris Tower.

Het project beoogt de onderlinge banden tussen de verschillende teams van de overheidsdienst te versterken, maar ook die met het publiek en hun omgeving. Het omvat eveneens de invoering van nieuwe werkwijzen (NWOW's) voor de ambtenaren en het plaatst de mens (burger of ambtenaar) centraal. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit neemt ook zijn intrek in de toren.

Ter herinnering: Brussels Event & Logistics is tijdens de zomer van 2020 verhuisd naar een volledig gerenoveerd gebouw in Vorst. Deze pijler van Brussel Synergie zet de zichtbaarheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en het Gewest kracht bij door onder andere deel te nemen aan een honderdtal, zowel binnen- als buitenlandse, evenementen van verschillende grootte (beurzen, tentoonstellingen, enz.).

De toe-eigening van de nieuwe werkruimtes door de teams ondervond hinder van de gezondheidscrisis en de verschillende en wisselende maatregelen die dit met zich meebracht in 2021, onder meer wat telewerk betreft.

Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower

03 Invoering van nieuwe werkwijzen

Het project be connected bood de gelegenheid om de New Ways of Working (nieuwe werkwijzen) te ondersteunen en te ontwikkelen.

Dit concept bevordert en vergemakkelijkt de samenwerking en responsabiliseert tegelijk de medewerkers. De NWOW's zijn flexibel en mobiel opgevat, en halen voordeel uit de mogelijkheden die de nieuwe informatie- en communicatietechnologie biedt. Ze laten ook toe het evenwicht tussen werk en privéleven te behouden.

De NWOW's bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De NWOW's kunnen in elke instelling een andere invulling krijgen en op een andere manier geïmplementeerd worden. Bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel ging de evolutie van de organisatie- en managementcultuur van start met de invoering van telewerk, het proefproject optioneel prikken, management via doelstellingen en de terbeschikkingstelling van tools voor samenwerken op afstand.

Vervolgens bracht het project be connected dit proces van modernisering en dynamisering in een stroomversnelling met de oprichting van een voor alle medewerk(st)ers toegankelijk e-learningplatform. De veralgemening van de gedeelde werkruimten en de mogelijkheid een werkplek te kiezen op basis van de uit te voeren activiteit (wat we "activity-based working" hebben genoemd) maken ook deel van deze nieuwe werkwijze sinds de verhuizing naar de Iris Tower.

In 2021 heeft telewerk door de gezondheidscrisis een enorme boost gekregen bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. De uitdaging bestaat er nu in over te schakelen naar hybride werk, met een afwisseling van op kantoor en thuis werken, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de individuen en de organisatie, en nagedacht wordt over de optimale benutting van de nieuwe werkruimtes.

Resultaat? De ontwikkeling van een vertrouwenssfeer die autonomie en responsabilisering bevordert en toch de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel toelaat optimaal te functioneren, om zo een zeer kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden aan zijn klanten; in dit geval de burgers, de partners en de bedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL SYNERGIE

 • Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://overheidsdienst.brussels/brussel-synergie/

Deel de pagina