Doorgaan naar artikel

Brussels International was in 2021 verantwoordelijk voor de overkoepelende coördinatie van het plan voor Herstel en Veerkracht01, bedoeld om de heropleving van Europa te stimuleren na de coronacrisis. Het bestuur heeft ook bijgedragen aan de toepassing van een nieuwe omzendbrief voor dienstreizen02 en heeft een nieuwe gewestelijke protocolgids03 opgesteld voor verplaatsingen naar het buitenland.

Brussels International is het bestuur met als opdracht de betrekkingen en Europese engagementen van het Gewest en zijn vertegenwoordiging in de wereld te coördineren. Zijn opdrachten stoelen op twee krachtlijnen:

 • een samenhangend Europees en buitenlands beleid ontwikkelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de directie Externe Betrekkingen.

 • de Brusselse programmatie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beheren en coördineren, via de directie EFRO-Beliris.

01 Plan voor Herstel en Veerkracht en de impact ervan op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Om de heropbouw van Europa na de coronacrisis te bevorderen voorzag Europa in juli 2020 in een omvangrijk stimuleringspakket. De kern van het initiatief is de zogenaamde Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV), een geheel van leningen en subsidies die hervormingen en investeringen bevorderen in de EU-landen. De uitbouw van een duurzame en digitale economie wordt hierbij volop nagestreefd.

Om de voorziene middelen vrij te maken moest België een Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) indienen met een beschrijving van de geplande hervormingen en investeringen, die aansluiten bij de strategische krachtlijnen en bij de aanbevelingen van het Europese Semester.

Het PHV voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet het plan in 20 projecten (14 investeringsprojecten en 6 hervormingsprojecten). Projecten die zich richten op de renovatie van gebouwen, openbaar bestuur, fiets-en en wandelinfrastructuur, de modal shift in het vervoer, groener wegvervoer, nieuwe technologie, onderwijs 2.0, opleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, opleiding en arbeidsmarkt en ten slotte kringloopeconomie en uitgaventoetsingen.

Uit de beoordeling bleek dat dit plan de economische en sociale problemen aanpakt en, opvallend, dat de nagestreefde doelstellingen in België "groener" en “digitaler” waren dan de door de Europese Commissie opgelegde minima.

Een gezamenlijke overkoepelende coördinatie

Brussels International, dat reeds verantwoordelijk was voor de coördinatie van het Europese Semester op administratief niveau, werd belast met de transversale coördinatie van het PHV. Er wordt ook nauw samengewerkt met Brussel Financiën en Begroting, het bestuur dat instaat voor de boekhouding, het goede financiële beheer en het toezicht op de betalingen, en dat verantwoordelijk is voor de opvolging van de betalingsstromen en de budgettaire traceerbaarheid van de projecten. Voor wat betreft de synchronisatie van het PHV met de GO4Brussels-strategie en de meer transversale link met de doelstellingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, zal Brussel Synergie optreden als bevoegd bestuur, onder coördinatie van de minister-president.

Lancering en vademecum

In september 2021 werd er al een grote startvergadering georganiseerd voor alle Brusselse projectdragers, gevolgd door een reeks individuele begeleidingscomités die nadien hebben plaatsgevonden. Er werd ook een virtueel platform opgericht dat alle nodige referentiedocumenten verzamelt in het kader van dit complexe opvolgingsproces, waaronder een praktische gids die werd ontwikkeld als houvast voor de projectdragers. Het belang hiervan kan niet worden onderschat, omdat de Europese Commissie meer dan voordien werkt met een prestatiegebaseerd systeem. De projectdragers zullen tijdig goede resultaten moeten kunnen voorleggen om geen financiering mis te lopen. Brussels International heeft ten slotte in samenwerking met Brussel Financiën en Begroting een eerste versie van een vademecum uitgewerkt dat de verplichtingen voor Brusselse projectdragers en begunstigden van Europese financiering vastlegt.

In het laatste trimester van 2021 werden de uitwisselingen met de Europese Commissie enerzijds, en tussen de verschillende entiteiten in België anderzijds, gevoelig opgedreven. Zo werd er in december per krachtlijn van het PHV een reeks technische uitwisselingen georganiseerd met de Europese Commissie om de stand van uitvoering van bepaalde maatregelen te bespreken. Kortom, de basis werd gelegd opdat de projecten succesvol van start zouden gaan.

02 Een nieuwe omzendbrief voor buitenlandse dienstreizen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet zijn visie internationaal promoten, zijn belangen en standpunten in het buitenland verdedigen, zijn expertise inbrengen en zorgen voor een zekere zichtbaarheid. Daartoe voeren de personeelsleden van Brussels International, en meer in het algemeen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, regelmatig opdrachten uit in het buitenland. De omzendbrief "Buitenlandse dienstreizen - Principes en procedure" beschrijft de principes van de dienstreizen en bepaalt de procedures die de personeelsleden moeten naleven. De nieuwe versie van dit document is sinds 1 september 2021 van kracht.

Dit nieuwe kader, dat de voorgaande tekst (die van 2010 dateert) bijwerkt, komt tegemoet aan steeds groter wordende uitdagingen en legt de nadruk op:

 • blijvende aandacht voor het leefmilieu, met een grondige voorafweging van de relevantie van de missies;
 • het aanmoedigen van treingebruik en de CO2-compensatie;
 • een snel en doeltreffend overheidsbeheer, waarbij de reizen op verantwoorde wijze worden gepland, en tegelijk de nodige reserveringen sneller kunnen gebeuren;
 • een dienstenaanbod op maat voor de personeelsleden die op reis vertrekken, om hen te ondersteunen tijdens missies die zich afspelen in een context die steeds complexer en onzekerder is.

03 Nieuwe protocolgids voor het onthaal van buitenlandse delegaties en verplaatsingen naar het buitenland

Op 22 juli 2021 heeft de ministerraad, aansluitend op de logica van de algemene beleidsverklaring van de regering die stelde dat er bij Brussels International een protocoldienst uitgebouwd diende te worden, zijn goedkeuring gehecht aan de protocolgids die is opgesteld door Brussels International.

De gids preciseert de procedures en de diensten die voortaan worden aangeboden aan de leden van de regering en de hoge ambtenaren van de GOB (secretaris-generaal, adjunct-secretaris-generaal, directeurs-generaal) bij verplaatsingen naar het buitenland. In sommige gevallen is een deel van de diensten of procedures van toepassing op alle personeelsleden, administraties en autonome bestuursinstellingen (ABI's). Advies, coördinatie, terbeschikkingstelling van databanken, administratieve stappen, boeking van logies en vervoer, organisatie van events, officiële banketten en events, protocolgeschenken en nog veel meer!

Op 31.12.2021 verzekert de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de opvolging van 31 bilaterale overeenkomsten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en steden, regio's en landen wereldwijd.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSELS INTERNATIONAL

 • Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://international.brussels

Deel de pagina