Doorgaan naar artikel

6 besturen

7 opdrachten

die betrekking hebben op alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, ondernemingen, verenigingen en administraties.

 1. De economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen.
 2. De openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren.
 3. Zorgen voor een kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.
 4. De openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren.
 5. De plaatselijke besturen organiseren, adviseren, controleren en financieren.
 6. Zorgen voor een doeltreffende vertegenwoordiging van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) bij nationale, Europese en internationale instanties, rekening houdend met de rol van Brussel als hoofdstad van Europa.
 7. De algemene samenhang van onze werking en onze acties verzekeren, de acties van de besturen coördineren en hen bijstaan middels een algemene dienstverlening.

5 waarden

 • Klantgerichteid
 • Uitmuntendhied
 • Solidariteit
 • Intégriteit
 • Respect

In 2018 voerden we een solidariteitsactie in de GOB. We zamelden 1.589 euro en tientallen kilo’s aan verzorgingsproducten in voor de vereniging Hoeksteen, die daklozen nacht- en dagopvang biedt.

1 directieraad

De directieraad bestaat uit de ambtenaren met de hoogste rangen van de hiërarchie.
Op 31.12.2018 waren de leden :

 • Christian Lamouline, Secretaris-generaal - Brussels Gewestelijke Coördinatie
 • Peter Michiels, Directeur-generaal - Brussels Economie en Werkgelegenheid
 • Julie Fiszman, Directeur-generaal - Brussel Financiën en Begroting
 • Arlette Verkruyssen, Directeur-generaal - BrusselsHuisvesting
 • Christophe Vanoerbeek, Directeur-generaal - Brussel Mobiliteit
 • Rochdi Khabazi, Directeur-generaal - Brussel Plaatselijke Besturen

De directieraad beheert in nauwe samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dossiers die onder zijn bevoegdheid vallen op administratief, technisch en juridisch vlak en legt ze vervolgens ter goedkeuring voor aan de gewestelijke ministers. Deze is verantwoordelijk voor de algemene organisatie, en dito beheer en coördinatie, van de opdrachten van de GOB.

Het controleert de acties die in dat verband door de besturen en de diensten worden gevoerd.

Het neemt ook beslissingen over het personeel en voert de bevoegdheden uit die werden toegekend door het personeelsstatuut.

Onze teams

1.5
personeelsleden
760
mannen
781
vrouwen
43.6
jaar gemiddelde leeftijd
162
aantal nieuwkomers
44
aantal verschuivingen via interne mobiliteit
854
statutairen
657
contractuelen
7
CAP (Uit het Frans “Contrat d’Adaptation Professionnelle”)
929
occasionele en structurele telewerkers
650
master
358
bachelor
341
Hoger secundair
192
Geen diploma vereist
433
BGC
233
BEW
121
BFB
121
BH
521
BM
113
BPB

Ons budget

Inkomsten (Totaal : 5.183.400.000 euros)

Grafiek : Inkomsten (Totaal : 5.183.400.000 euros)

 • Gewestelijke belastingen • 43.9%
 • IGewestelijke PB + solidariteitsmechanism • 23.4%
 • Juiste financiering Brusselse instellingen • 9.7%
 • Overgedragen bevoegdheden 6de Staatshervorming • 9.4%
 • Agglomeratieontvangsten • 5.6%
 • Andere ontvangsten • 5.4%
 • Gewestbelastingen • 2.7%

Uitgaven (Totaal : 5.156.591.000 euros)

Grafiek : Uitgaven (Totaal : 5.156.591.000 euros)

 • Mobiliteit en vervoer • 22%
 • Werkgelegenheid en economische ontwikkeling • 21.48%
 • Beheer van de gewestelijke instellingen • 16.97%
 • Ondersteuning van de plaatselijke besturen • 13.46%
 • Ruimtelijke ordening • 13.11%
 • Leefmilieu en openbare netheid • 7.34%
 • ICT en wetenschappelijk onderzoek • 2.44%
 • Schulddienst • 2.32%
 • Andere • 0.88%

Onze ecologische voetafdruk

 1. 100% groene energie in onze gebouwen (= 2017)
 2. Ecologisch papierverbruik: 45.945 ton (-6,81% ten opzichte van 2017)
 3. Een vloot van 67 dienstwagens waaronder 29 elektrische en 29 hybride voertuigen (-2,9%)
 4. 12 bestelwagens (-1)
 5. Gemiddelde ecoscore vloot van 82 (=)
 6. Gemiddelde CO2-uitstoot: 49gr/km (=)
 7. 648.238 km door de vloot afgelegde kilometers (+6,26%) waarvan 109.179 km elektrisch (+11,22%)
 8. Introductie van 10 elektrische dienstfietsen+ 220 Villo!-kaarten voor dienstverplaatsingen
 9. 104.310 km door privéwagens afgelegde kilometers in het kader van dienstverplaatsingen (-11,09%)
 10. 149,75 ton CO2-compensatie voor vliegtuigreizen
 11. Eerste “dikketruiendag” van de GOB met 247 deelnemers!

Brussel Plaatselijke Besturen is een van de 6 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
Het bestuur vormt de schakel tussen het gewest en de verschillende plaatselijke besturen (19 gemeenten, 19 OCMW’s, intercommunales…) op zijn grondgebied.

Hoe worden de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd?

De kiezer heeft beslist. Op 14 oktober 2018 kozen de Brusselaars hun plaatselijke vertegenwoordigers. De organisatie van deze verkiezingen, die om de zes jaar worden georganiseerd, is sinds 2006 in handen van Brussel Plaatselijke Besturen. BPB beheert de technische, juridische, communicatie- en aanbestedingsaspecten ervan; dat zijn de vier pijlers van de organisatie van de stembusgang. Lees alles over de voornaamste fases van het project en de getuigenis van de jurist Rudy.

Schrijven en aanpassen van juridische teksten en adviezen bedoeld voor de gemeenten, maar ook voor de politieke partijen en de burgers, coördineren van de administratieve cel van het Rechtscollege… de verkiezingen houden een hoop werk in voor het juridische team van Brussel Plaatselijke Besturen. Wij spraken met Rudy Kierbel, jurist bij Brussel Plaatselijke Besturen (BPB).

Ik heet Rudy Kierbel, ik ben 26 jaar, ik werk voor Brussel Plaatselijke Besturen en ik ben jurist, gespecialiseerd in verkiezingsrecht. De uitdaging bij de organisatie van de verkiezingen en het goede verloop van de stembusgang bestaat erin de Belgische plaatselijke democratie te doen werken. De juristen van Brussel Plaatselijke Besturen zullen eerst de wetteksten opstellen die het verkiezingsproces omkaderen, en zullen ook als bevoorrecht aanspreekpunt fungeren voor de verschillende spelers betrokken bij de organisatie van de verkiezingen. Dat zijn de politieke partijen, de burgers, de verschillende gemeenteambtenaren.

De dag van de stembusgang zijn we paraat van in de vroege uurtjes tot laat in de avond om de hele verkiezingsdag vragen te beantwoorden. Mensen zien een jurist als een vent die op zijn eentje werkt in een stoffig kantoor, die met niemand praat en naar zijn scherm staart. Dat klopt echt niet! We werken zeer goed samen, en zijn echt een hecht team. We slagen erin dingen te bereiken net omdat iedereen wat van zijn kennis bijdraagt.

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat is:

30 juni 2017

Bestellen van de stemmachines door de FOD Binnenlandse Zaken, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

23 juli 2018

Online plaatsen van de Martine-software waarmee gemeenten de gegevens van de stembureaus en de partijen en hun lijsten en kandidaten kunnen invoeren.

De technische en juridische teams van Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) voeren een kwaliteitscontrole uit op de software en de gebruikshandleidingen voor de gebruikers.

31 juli 2018

Laatste inschrijvingsdag voor de niet-Belgische kiezers.

BPB behandelt de subsidieaanvragen van de verenigingen die sensibiliseringsacties voeren gericht op niet-Belgische inwoners m.b.t. de stemming. Het bestuur ondersteunt ook de spelers die zich richten tot jongeren en personen met beperkte mobiliteit.

4 september 2018

‘s Morgens komen de indieners het letterwoord en het logo van hun lijst neerleggen om ze te beschermen. ’s Middags vindt de loting van de lijstnummers voor de gewestlijsten plaats.

BPB controleert de beschermingsdocumenten van de letterwoorden en de logo’s en organiseert de loting.

13 september 2018

Start van de communicatiecampagne om de Brusselse burgers bewust te maken van het belang van de stemming.

Brussel Plaatselijke Besturen coördineert deze campagne.

Het weekend van 15 en 16 september

Voorlopige besluiten. De partijen komen hun lijst en de namen van de kandidaten op deze lijsten neerleggen bij de voorzitter van het hoofdbureau. De voorzitter heeft vervolgens tot 20 september de tijd om de lijsten te controleren, waarna ze vastliggen.BPB controleert de technische en juridische opvolging van het neerleggen van de lijsten.

14 oktober (D-day)

08u00 – 16u00

De stembureaus gaan open, de kiezers kunnen hun stem uitbrengen.Via een helpdesk verzorgt BPB de juridische en technische bijstand voor alle stembureaus. Als een probleem niet van op afstand kan worden geregeld, gaat een technisch team ter plaatse. Een woordvoerder van BPB staat ter beschikking om de vragen van de pers te beantwoorden

Na de verkiezingen

Het juristenteam houdt zich bezig met de goedkeuringsprocedure van de kiesverrichtingen, maar ook met bezwaren die na de stembusgang bij het rechtscollege worden ingediend. Het team behandelt ook de vragen betreffende de installatie van de nieuwe verkozenen.

De verkiezingen in cijfers (kerncijfers)

 • Het gewest heeft 8 miljoen euro in de stemcomputers geïnvesteerd.
 • Die moeten tot 2030 meegaan.
 • Stemverzuim van 15,86 % bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
 • 585.922 Belgische kiezers, voor wie een stemplicht geldt
 • 222.242 stemgerechtigde Europese kiezers, van wie er 37.232 zijn ingeschreven, dus 16,75 %
 • 63.171 stemgerechtigde niet-Europese kiezers, van wie er 12.174 zijn ingeschreven, dus 19,27 %
 • Eén enkele manier om te stemmen: elektronisch, met een papieren bewijs
 • 726 stembureaus
 • 4.380 stemcomputers
 • 9 personen van BPB ter plaatse op D-day

Sport voor alle Brusselaars

Dankzij een voorstel van Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) beschikt het gewest voortaan over een wettelijk kader om Brusselse gemeenten te helpen bij het investeren in sportinfrastructuur. Deze tekst bevestigt de wens van de regering om iedereen de mogelijkheid te bieden een sport in zijn buurt te beoefenen – ongeacht zijn of haar lichamelijke conditie, leeftijd of geslacht.

Twee projectoproepen volgden op de aannaming van de ordonnantie, nl. een projectoproep betreffende de ‘klassieke sportinfrastructuur’ zoals gebouwen, sportterreinen…, en een andere betreffende de buurtinfrastructuur die de vrije sportbeoefening stimuleert (zoals de fitnesstoestellen in de parken).

De ordonnantie van 05.07.2018 vormt een nieuwe gewestelijke hefboom om een goed gemeentelijk bestuur verzekeren.

Met het aannemen van de nieuwe door Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) opgestelde ordonnantie op 5 juli 2018, vervolgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn streven naar een goed bestuur op plaatselijk niveau. De volgende drie punten verduidelijken hoe deze ordonnantie over de specifieke manieren van gemeentelijk beheer en intergemeentelijke samenwerking hiertoe bijdraagt.

 1. Een ordonnantie over de specifieke manieren van gemeentelijk beheer en intergemeentelijke samenwerking? Waarover gaat het precies?
  De ordonnantie behandelt de kwestie van het beheer van bovengemeentelijke overheidsinstellingen, m.a.w. het beheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van gemeenteoverschrijdende of plurigemeentelijke vzw’s en gemeentelijke regieën.Tot op vandaag was de wetgeving op dit vlak tegenstrijdig of onbestaande.
 2. Waarom was er nood aan een wettelijk kader?
  Deze tekst bevordert een beter plaatselijk bestuur doordat hij een geharmoniseerd en specifiek juridisch kader voor het beheer van deze gemeentelijke actoren biedt, en doordat hij de controle via een gewestelijk toezicht organiseert (zoals dat al het geval is voor de gemeenten, de OCMW’s en de politiezones).
 3. Op welke aspecten van de organisatie van de plaatselijke besturen is dit wettelijke kader van toepassing? Wat is de reikwijdte van deze tekst?
  1. Hij geeft de gemeenten de mogelijkheid om sommige van hun activiteiten via externe structuren te organiseren. Deze ordonnantie biedt tegelijk een kader voor de motivering van de oprichting van dergelijke structuren en biedt daar een duidelijke juridische basis voor. De doeltreffendheid en efficiëntie van de maatschappelijke actie worden zodoende versterkt.
  2. De tekst bepaalt duidelijk de banden tussen de gemeente en een bovengemeentelijke instelling, met name door het sluiten van een beheersovereenkomst tussen de twee entiteiten verplicht te stellen. Deze bepalingen bakenen de activiteit van de bovengemeentelijke instelling af, ze voorzien in een evaluatie van de verwezenlijking van haar doelstellingen en ze garanderen een evenwicht tussen de autonomie van de organisatie en de controle door de gemeente.
  3. De tekst laat de intercommunales toe om onder bepaalde voorwaarden aandelen te verwerven in bedrijven, verenigingen of instellingen naar publiek dan wel privaat recht. Dat komt tegemoet aan een juridische leemte.
  4. De tekst stelt een welomschreven toezichtshoudende controle op deze instellingen in. Dat zorgt zowel voor meer rechtszekerheid m.b.t. de door de instellingen genomen beslissingen als voor een meer doeltreffend toezicht door BPB.

Maar wat zijn nu eigenlijk plaatselijke besturen?

De gemeenten, de OCMW’s (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn), de politiezones en de lokale gemeenschappen van de erkende erediensten, maar ook bovengemeentelijke overheidsinstellingen waarvan sprake is in de nieuwe ordonnantie van 05.07.2018 (zie hieronder/hiernaast…)zijn ondergebracht in de categorie plaatselijke besturen.

Brussel Plaatselijke Besturen is het bestuur dat binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de schakel vormt tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en deze actoren op plaatselijk niveau.

Brussel Mobiliteit (BM) is een van de 6 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
Het bestuur werkt elke dag aan het vergemakkelijken van je verplaatsingen op het Brusselse grondgebied en garandeert je veiligheid… ongeacht of je voetganger, fietser, een gebruiker van het openbaar vervoer of automobilist bent.

Renovatie van de brusselse tunnels. De Leopold II-tunnel en het Reyerscomplex ondergaan een gedaanteverwisseling

De renovatie van de Brusselse tunnels met het oog op de veiligheid van de gebruikers vormt een van de prioriteiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op het gebied van mobiliteit. 2018 is het jaar waarin de werken aan de Reyers- en Leopold II-tunnel een aanvang nemen. Deze twee grote werven van Brussel Mobiliteit (BM) beperken zich niet tot het veiligheidsaspect. Ze stoelen op een brede langetermijnvisie, en draaien om stedelijke inrichting, mobiliteit, en een voorbeeldige milieubewuste aanpak. Een blik op de facelift van deze twee Brusselse reuzen.

Renovatie van de Leopold II-tunnel

Identiteitskaart:

 • Inhuldiging: 1986
 • Lengte: 2,6 km
 • Verkeersdruk: 80.000 voertuigen/dag
 • Doelstelling: fungeren als de voornaamste invalsweg in het noordwesten van het gewest.

Duur van de werken: 05.2018 – 03.2021

De volledige sluiting van de tunnel blijft beperkt tot de vakantieperiodes en ‘s nachts tijdens weekdagen.

De renovatie:

Doelstelling: verwijderen van het asbest, de langste tunnel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest grondig renoveren en de veiligheid van de gebruikers optimaliseren.

Geplande ingrepen in de tunnel en bovengronds:

 • Asbestverwijdering en herstellen van de structuur
 • De waterafdichting herstellen
 • Een nieuw ventilatiesysteem plaatsen
 • Verhogen van de rookafvoercapaciteit
 • Vernieuwen van de elektromechanische installaties (videobewaking, alarmsystemen, branddetectie)
 • Bouwen van nieuwe technische lokalen om de interventies van de hulpdiensten te faciliteren
 • Bouwen van 17 extra nooduitgangen
 • Plaatsen van nieuwe bewegwijzering en een systeem voor realtime mobiliteitsbeheer
 • Vernieuwen van het wegdek en de voetpaden
 • Ontwikkelen van een nieuw decor en plaatsing van nieuwe LED-verlichting

De werken worden toevertrouwd aan het consortium Circul 2020 in het kader van een publiek-private samenwerking. De publiek-private samenwerking is een financieringswijze waarbij een overheid een beroep doet op private dienstverleners voor het financieren en beheren van een uitrusting bedoeld voor publieke dienstverlening of die daartoe bijdraagt. De private partner ontvangt als tegenprestatie een betaling van de publieke partner. De samenwerking omvat in dit geval de renovatie, het beheer en het onderhoud van de Leopold II-tunnel gedurende 25 jaar.

De begeleidende maatregelen tijdens de werken (in het bijzonder tijdens de sluiting in de zomer):

 • Alternatieve reiswegen voor weggebruikers (auto’s, vrachtwagens, fietsers, voetgangers, openbaar vervoer…)
 • Alternatieve vervoerswijzen: uitbreiden van de lijnen van de verschillende openbaarvervoermaatschappijen (MIVB, NMBS, De Lijn…)
 • Gratis overstapparking op Parking C van de Heizel, met een taxipendeldienst naar het metrostation
 • Verkeersmaatregelen: wijziging van de verkeerssituatie (eenrichting rond de Basiliek, Sainctelette-rotonde…) en coördineren van de verkeerslichten om de vlotheid van het verkeer te bevorderen
 • Gerichte communicatie: pers, mediacampagnes (radio, sociale media, affiches…) en lokale contacten met buurtbewoners (informatievergaderingen en een permanentie in de wijken) en met de pendelaars (uitdelen van brochures op de weg).

En daarna?

Een onderhoudsplan zal zowel de kwaliteit van de installaties bewaken als de doeltreffendheid van het onderhoudsprogramma over 25 jaar.

Renovatie van de Reyerstunnel

Ik ben Vincent Thibert, 44 jaar oud, en ik leid de cel Wegenbouwkunde bij Brussel Mobiliteit, waar ik onder meer belast ben met de renovatie van de Leopold II- en Reyerstunnels en het investeringsplan voor bruggen en viaducten.
Als projectleider van de tunnelrenovatie zorg ik voor het goede verloop van het project qua timing en budget. Ik fungeer ook als tussenpersoon tussen de verschillende overheden die vergunningen afleveren en budgetten ter beschikking stellen en anderzijds de teams die de werken ter plaatse leiden en uitvoeren.
Ik speel een verbindende rol, opdat de spelers betrokken bij het project een samenhangend geheel vormen en doeltreffend werken. Wat voor mij het belangrijkst is, is dat alles optimaal verloopt voor elk van hen en voor de burgers.
Ik ben er altijd voor mijn team, wat er ook gebeurt, we lopen op problemen vooruit en vinden samen oplossingen. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich goed, gehoord en op zijn plaats voelt.
Die nieuwe kant van mensen managen is echt mijn dagelijkse motivatie geworden. Die persoonlijke ontplooiing maakt me bijzonder trots.

Zie de video

Identiteitskaart van het Reyerscomplex:

 • Inhuldiging: 1974
 • Verkeersdruk op het hele complex: ongeveer 103.000 voertuigen/dag
 • Doelstelling: de in- en uitgang van het gewest naar en van de E40 verzekeren door de verschillende wijken met elkaar te verbinden (centrum-stad, Montgomery en Meiser).
 • Aantal tunnels van het Reyerscomplex: zes (drie naar het centrum en drie richting E40). In 2018 werd begonnen met de renovatie van vier van die tunnels (*).
TunnelRichtingLengteVoertuigen/dag
Reyers-CentrumCentrum725 m.15.000
BelliardE40723 m.28.000
Reyers-Meiser*Meiser101 m.10.000
Reyers-Meiser*E40140 m.13.000
Reyers-Montgomery*Montgomery54 m.22.000
Reyers-Montgomery*E4052 m.15.000

Duur van de werken: tot 05.2019

De renovatie:Doelstelling: de tunnels op de komende decennia voorbereiden. De renovatie sluit aan bij een algemene omvorming van deze ruimte tot een stadsboulevard.Geplande ingrepen in de tunnels en bovengronds:Herstellen van de structuur (ingreep aan de plafonds)Een nieuw ventilatiesysteem plaatsenPlaatsen van nieuwe geluidswerende voorzieningenPlaatsen van nieuwe LED-verlichtingHerstellen van de waterafdichting van het station `Diamant´

De begeleidende maatregelen tijdens de werken:

 • Coördinatie van de verkeerslichten
 • Nieuw mobiliteitsplan in de zone
 • Plaatsen van een fietsers-voetgangersbrug die het station Diamant met de gebouwen van de openbare omroep verbindt
 • Het station Diamant is 24/24 open om een vlotte doorgang te verzekeren voor voetgangers en fietsers aan weerskanten van de Reyerslaan.
 • Communicatie: pers, mediacampagne (radio, sociale media, affiches) en plaatselijke vergaderingen met buurtbewoners en actoren in de zone (VRT), verzenden van nieuwsbrieven, uitdelen van brochures op de weg.


En daarna?

Tijd voor een herinrichting van de openbare ruimte. De nieuwe stadsboulevard zal een openbare ruimte omvatten die de levenskwaliteit van de buurtbewoners aanzienlijk verhoogt, zonder een vlotte doorstroming van het verkeer te belemmeren.

Brussel Mobiliteit heeft al een aanvraag voor stedenbouwkundig attest ingediend voor de herinrichting. Dit document verleent een princiepsakkoord inzake het project en biedt dus garanties voor de haalbaarheid. Op basis van het stedenbouwkundig attest zal een participatief proces worden gevoerd in samenwerking met de wijkcomités.

Brussel verandert van gedaante

We bewegen beter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest! In 2018 werden immers meerdere door Brussel Mobiliteit (BM) geleide grote werken afgerond en dat leverde kwaliteitsvolle en veiligere openbare ruimte op, die zachte mobiliteit en het openbaar vervoer bevordert. Overzicht van de verwezenlijkingen in 2018.

Doeltreffend openbaar vervoer

Verlenging van tramlijn 94: najaar 2018

 • Verlenging van tramlijn 94 op de Woluwelaan die in één moeite door wordt omgetoverd tot tramlijn 8.
 • Verwezenlijking van een fietsers-voetgangerszone, een tweerichtingsfietspad en een breder trottoir.
 • Verbinding met station Roodebeek.

Nieuwe tramlijn 9 en herinrichting van het Koningin Astridplein: zomer 2018

 • Nieuwe tramlijn 9 die Simonis met de Heizelvlakte verbindt.
 • Volledige herinrichting van de openbare ruimte langsheen het traject van de lijn.
 • Herinrichting van het Koningin Astridplein tot een autovrije ruimte, met bankjes en fonteinen.
 • Bouw van een ondergrondse parking met 200 parkeerplaatsen onder het Koningin Astridplein.

Aangename openbare ruimte

Herinrichting van de Generaal Jacqueslaan: zomer 2018

 • De Generaal Jacqueslaan wordt omgevormd tot een echte stadsboulevard.
 • Meer plaats voor voetgangers en een beveiligd fietspad.
 • De tramhaltes worden verplaatst om de veiligheid van de reizigers te verbeteren.

Herinrichting Elsensesteenweg: zomer 2018

 • Een gelijkvloers shoppinggebied voorbehouden aan voetgangers, fietsers en bussen (overdag).
 • Een multifunctionele ontspanningsruimte op het Fernand Cocqplein (voorjaar 2019).

Herinrichting Ninoofsepoort: najaar 2018-19 (Beliris)

 • Nieuwe openbare ruimte tussen de Anderlechtse- en de Vlaamsepoort.
 • Aangenamer voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.
 • Een vlot en veilig autoverkeer.
 • Binnenkort: de aanleg van een nieuw park.

Meer ruimte voor de fiets

Herinrichting van de Franklin Rooseveltlaan: najaar 2018

 • 2,5 km fietspad in beide richtingen opdat fietsers zich in alle veiligheid kunnen verplaatsen.

Fietsbaarheid van de Kleine Ring

 • In verband met de herinrichting van 9 zones aan de Kleine Ring
 • Aanleggen van brede trottoirs en afgescheiden en beveiligde fietspaden om die zones onderling met elkaar te verbinden.

Respect is een basisingrediënt van verkeersveiligheid

Voorjaar 2018. De boodschap Samen goed op weg wordt in het gewest verspreid. Brussel Mobiliteit (BM) vraagt elke weggebruiker naar zijn of haar recept voor veiliger wegen en reikt tegelijkertijd de oplossing aan voor een veilig verkeer, nl. RESPECT. De verzamelde ideeën worden gebruikt om nieuwe aanbevelingen te doen in het kader van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid.

De campagne Samen goed op weg die BM in de zomer 2018 organiseerde, wil de verschillende weggebruikers aanzetten tot een meer respectvol gedrag ten opzichte van elkaar, ongeacht hun leeftijd, gewoontes of verplaatsingswijze. Waarom respect? Omdat we het aantal slachtoffers op onze Brusselse wegen slechts kunnen doen dalen als we aandacht hebben voor de ander en de openbare ruimte die we delen.

Naast deze sensibiliseringsacties werd in het kader van dezelfde campagne ook de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid georganiseerd. Iedereen kon daarin meestemmen over de meest relevant geachte maatregelen op het vlak van verkeersveiligheid.

De resultaten van deze enquête zullen worden gebruikt om het Brusselse actieplan voor verkeersveiligheid bij te werken.

De campagne Samen goed op weg in cijfers

1561 personen gaven via de online enquête hun mening over de verkeersveiligheid ‘op z’n Brussels’

Voornaamste elementen waarvan men vindt dat die het onveiligheidsgevoel verhogen:

 • Gebrek aan respect en aandacht tussen gebruikers (voor 53 % van de respondenten)
 • Het negeren van verkeersborden, verkeerslichten en snelheidsbeperkingen
 • Gebrekkig onderhoud van de infrastructuur

Verlaagde snelheid = meer veiligheid: 54 % van de respondenten zijn helemaal akkoord of akkoord (en 20 % is matig akkoord)

De respondenten zijn over het algemeen bereid hun gedrag te verbeteren wat betreft het naleven van de toegelaten snelheid (37 %) en het multitasken zoals de gsm gebruiken tijdens het rijden (35 %).

42 deelnemers (politiezones, verenigingen, besturen) woonden de expertworkshops bij.

Enkele behandelde thema’s en voorgestelde oplossingen:

 • Zones 30km/u: duidelijk aangeven van het begin van de zone 30, installeren van preventieve radars, eenvormig maken van de infrastructuur, de buurtbewoners betrekken, … Voorstel om de zone 30 te veralgemenen in heel Brussel behalve op bepaalde hoofdassen
 • Zebrapaden: het wettelijk kader (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) herwerken, net als de ordonnantie over de bouwplaatsen (geen obstakels meer op de stoepen), de infrastructuur en de verlichting verbeteren.

Er vonden 3 workshops plaats waar een honderdtal burgers het woord konden nemen

Enkele behandelde thema’s en voorgestelde oplossingen:

 • Gedrag: kinderen en jongeren bewustmaken via een “alleen op weg”-bewijs en het aanleren van goede praktijken/gedragingen op de openbare weg
 • Zwakke weggebruikers: verdere uitbouw van schoolstraten, afbouw van vrachtwagenverkeer in Brussel
 • Nieuwe technologieën: meer verkeerslichten met drukknoppen – detectie van gebruikers.

Brussel Huisvesting (BH) is een van de 6 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
Zijn doelstelling? Zorgen voor kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.

Moduleerbare woningen: een mogelijke oplossing voor mensen in woningnood

Moduleerbare woningen: een kans om te strijden tegen dakloosheid en kwetsbare gezinnen te ondersteunen? Dat was de bedoeling van het gewest toen het in januari 2018 een projectoproep deed voor de bouw van dit soort van woningen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een vernieuwende manier om iets te doen aan situaties van woningnood door gebruik te maken van verwaarloosde stedelijke ruimten. Brussel Huisvesting (BH) maakt vanzelfsprekend deel uit van de werkgroep die de vijf geselecteerde projecten opvolgt. Een videoverslag over de projectoproep.

Ik heet Fotios Topalidis. Ik werk bij Brussel Huisvesting, bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Ik zal jullie vertellen over de projectoproep "moduleerbare woningen", waarmee we een vernieuwend project willen opzetten om erg kwetsbare personen of daklozen een dak boven hun hoofd te bieden.
Dit project zal het leven van die mensen volledig omgooien, aangezien het doel is een woning voor hen te vinden. Het is ook onontbeerlijk die personen sociale begeleiding te bieden, dus dat is een van de voorwaarden om een project in te dienen.
Brussel Huisvesting had als rol de projectoproep uit te schrijven en zal het project opvolgen tot de afronding ervan in 2022.
We hebben ook deelgenomen aan een werkgroep om de wetgeving aan te passen aan dit vernieuwende woningtype.

Ik ben Stijn Beeckman van Samenlevingsopbouw Brussel. Ik ben verantwoordelijk voor het project Woonbox. Woonbox is een bouwsysteem voor modulaire woningen. Woningen die we willen plaatsen in leegstaande kantoorgebouwen. Met ons systeem kan je makkelijk een-, twee- of driekamerappartementen bouwen. Wij hebben een dossier ingediend voor de projectoproep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met Woonbox proberen we de leegstand, die enorm is in het Gewest, op een andere manier te gaan gebruiken.
Ik ben trots op wat ik verwezenlijkt heb, vooral als we de huidige resultaten bekijken.

De projectoproep ‘Plaatsing van modulaire, lichte en vernieuwende woningen’ in cijfers:

1 miljoen euro is het totale budget dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toekent aan de projectoproep ‘Plaatsing van modulaire, lichte en vernieuwende woningen’.

2 soorten modulaire woningen zijn momenteel in ontwikkeling:

 • geprefabriceerde elementen die tijdelijk in leegstaande of ongebruikte gebouwen worden geplaatst;
 • modules in de vorm van zeecontainers of in hout die op vrijstaande terreinen worden geplaatst.

4 jaar is de maximale realisatietermijn voor deze projecten. De woningen moeten uiterlijk op 31.12.2022 beschikbaar zijn.

8 kandidaturen werden ingediend, 5 projecten werden geselecteerd.

Het calico-project dat door de eu werd geselecteerd wil samenhuizen uittesten

Op 10 oktober 2018 maakte de Europese Commissie de namen bekend van de 22 winnaars van deze derde projectoproep voor het initiatief Urban Innovative Actions.

Een van die winnaars is het CALICO-project (CAre and LIving in COmmunity) van BH in samenwerking met Community Land Trust Brussel (CLTB) en een tiental andere partners.

Steden als proeflabo’s voor de grote maatschappelijke uitdagingen

Met haar programma Urban Innovative Actions wil de Europese Unie de rol van steden benadrukken bij het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken en wil ze stedelijke overheden in staat stellen te experimenteren met de meest vernieuwende en creatieve methodes om de stedelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Een van deze uitdagingen is de huisvestingscrisis, de gebrekkige sociale cohesie, de vergrijzing of de bevolkingsgroei. Het ligt dus voor de hand dat BH van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om een kandidaatdossier in te dienen voor dit programma om financiering te verkrijgen voor het CALICO-project.

Een nieuwe vorm van samenleven

Het CALICO-project omvat de bouw van 34 nieuwe woningen in Vorst. Het project experimenteert met een vernieuwende vorm van samenhuizen, zowel wat de financiering als de samenwerking met de betrokken partners betreft, alsook de inrichting, de uitrusting en de interactie met de wijk waarin deze woningen zullen worden gebouwd. In het project staan solidariteit tussen de bewoners en bijzondere aandacht voor de behoeften van iedereen en de verschillende leeftijdsfases waarin ze zich bevinden centraal.

CALICO-project

cijfers en kerndatums

 • 188 kandidaturen werden ingediend in het kader van de projectoproep `Urban Innovative Actions´.
 • CALICO is een van de 22 bekroonde projecten van deze editie.
 • 4.999.999,32 euro Europese financiering (EFRO-middelen)

De voornaamste fasen

 • 01.11.2018 : officiële start van het project
 • 01.01.2019 : begin van de werken
 • 31.12.2020 : einde van de werken
 • eerste semester 2021 : de bewoners trekken in de woningen
 • 31.10.2021 : einde van het project (mogelijkheid tot verlenging met één jaar)
 • 01.11.2021 – 31.10.2022 : eindverslag en delen van de resultaten met de andere steden van Europa

De veralgemeende huurtoelage: een toelage voor huurders met de laagste inkomens

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert de veralgemeende huurtoelage in om huurders met de laagste inkomens te ondersteunen. Een vereenvoudigde unieke toelage waaraan Brussel Huisvesting (BH) actief heeft bijgedragen. Het bestuur heeft namelijk de ordonnantie die de grote lijnen van de toelage aangeeft, aangepast.

Wat is de veralgemeende huurtoelage ?

De veralgemeende huurtoelage is een unieke toelage bedoeld om huurders met de laagste inkomens te ondersteunen. Ze bundelt vier voorheen onderscheiden toelages: de verhuistoelage, de herhuisvestingstoelage, de huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting en de huurtoelage voor de huurders van woningen van de gemeenten en de OCMW’s.

Wat zijn de sterke punten van de ordonnantie betreffende de veralgemeende huurtoelage?

In de eerste plaats harmoniseert ze de aanvraagprocedure alsook de toekenningsperiodes van de toelage en de bedragen van de toelage worden forfaitair.
Bovendien kunnen ook slachtoffers van partner- of gezinsgeweld een beroep doen op de toelage.

Wanneer zal deze ordonnantie worden goedgekeurd?

In 2019.

Brussel Financiën en Begroting (BFB) is een van de 6 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
BFB zorgt voor een optimaal en transparant beheer van de gewestelijke overheidsgelden.

Online opleidingen voor de gebruikers van het gewestelijke sap-platform

Het gewestelijke SAP-platform staat op het punt om de standaardtool te worden in alle Brusselse gewestelijke instellingen. Maar hoe leid je 2.000 potentiële gebruikers van dit platform op? Brussel Financiën en Begroting (BFB) heeft daartoe een zeer volledig aanbod aan online opleidingen op punt gesteld. De eerste sessies vonden in april 2018 plaats en sindsdien is het aanbod alleen maar uitgebreid, rekening houdend met de uiteenlopende profielen en behoeften van de gewestelijke SAP-community.

Het e-learningproject in een notendop

Waarover gaat het?

  • Een online opleidingsprogramma ontwikkeld om de acht Brusselse instellingen die nu al gebruik maken van het gewestelijke SAP-platform, dat onontbeerlijk is voor een goed beheer van het overheidsgeld, toe te laten deze boekhoudkundige tool aan te leren.
  • Een opleidingsaanbod opgebouwd rond 10 thema’s. Elk thema bevat meerdere opleidingsmodules. Wat is de bedoeling? Alle mogelijkheden behandelen die de SAP-tool biedt.
  • 500 licenties in 2018 voor personeelsleden die deze opleidingen willen volgen. Er kunnen bijkomende licenties ter beschikking worden gesteld afhankelijk van de evolutie van de behoeften.
  • 2 VTE’s (voltijds equivalenten) werken gedurende 18 maanden bij BFB mee aan dit project.

Het gewestelijke SAP-platform is een tool voor algemene, analytische en begrotingsboekhouding dat door acht gewestelijke instellingen wordt gebruikt. Het wordt opgevolgd door BFB dit in samenwerking met Brussel Gewestelijke Coördinatie die zich over de IT-aspecten ontfermt. Het platform vormt een mooi voorbeeld van de bundeling van krachten en biedt nieuwe garanties en vooruitzichten voor een vlottere uitvoering van de Brusselse bevoegdheid inzake overheidsfinanciën.

Ik heet Marie-Anne en ik werk als informaticacoördinatrice bij Brussel Financiën en Begroting. Ik ben concreet gezien de schakel tussen de thesaurie, boekhouding, begroting… maar ook de SAP-informatica.
We hebben besloten om tools voor online opleidingen op te zetten. Het doel is om telkens in twee fases over een waaier aan opleidingen te beschikken: een e-learningfase en een fase van opleidingen in lokalen.
Het is niet de bedoeling een beroep via het SAP-platform aan te leren. Het gaat er eerder om dat je de gewestelijke wetgeving leert kennen en leert hoe deze in het SAP-platform wordt omgezet. Het is een goed alternatief om te trachten aan ieders wensen tegemoet te komen. Iedereen kan dus op zijn eigen ritme leren maar zal wel op het einde van de rit over dezelfde basiskennis beschikken.
Door de jaren heen heb ik de nodige ervaring verworven. Ik haal dan ook heel veel voldoening uit het feit dat ik mijn kennis en vaardigheden via deze opleidingen kan doorgeven.

Bekijk de video

Een doeltreffende interne organisatie draagt bij aan een goed beheer van de brusselse financiën

Brussel Financiën en Begroting (BFB) richtte in 2018 twee nieuwe diensten op die bijdragen aan een beter beheer van de Brusselse financiën. Hoe heten ze? De cel Begrotingscontrole en de cel Controle van het Goed Financieel Beheer.

De eerste cel is bevoegd voor de begrotingscontrole. Ze optimaliseert het begrotingsbeheer en speelt een cruciale rol inzake het beheer van de openbare financiën. Waarom? Omdat de cel tijdens haar controle enerzijds de conformiteit van een uitgave met het begrotingsbeleid nagaat en anderzijds bekijkt of de middelen doeltreffend en efficiënt worden aangewend.

De tweede cel voert een controle uit op het goede financiële beheer van de gewestelijke entiteit – met inbegrip van de gewestelijke subsidies. Wat is haar doelstelling? Het aanmoedigen van een evenwichtig financieel beheer en het bevorderen van een cultuur van responsabilisering en resultaatgerichtheid. Hoe? Door controles uit te voeren die overheidsuitgaven niet uitsluitend bekijken vanuit het oogpunt van het loutere verbruik van begrotingskredieten, maar wel in het licht van drie principes, namelijk zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid.

Lees meer over:

De cel Begrotingscontrole

De cel Controle van het goed Financieel Beheer

Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) is een van de 6 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
BEW heeft als doelstelling de duurzame economie en de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen. Zijn diensten richten zich in de eerste plaats tot ondernemingen en werknemers.

Premies voor ondernemingen: een hervorming om ondernemers beter te ondersteunen

Er beweegt heel wat op het vlak van steun aan ondernemingen. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van ondernemers en aan de regeerverklaring, werd in 2018 een grote hervorming in gang gezet. BEW speelt een centrale rol in de vernieuwing van de steunmaatregelen.

Een hele waaier aangepaste premies

De ondernemers in ons gewest hebben vaak specifieke behoeften en hun omgeving evolueert constant. Daarom heeft het bestuur een hervorming uitgewerkt van de premies aan ondernemingen. Wat is de rode draad doorheen deze door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gedragen hervorming? De waaier aan steunmaatregelen in overeenstemming brengen met de realiteit op het terrein alsook met de politieke visie.

De uitvoering van de hervorming verloopt in twee fases:

  • eerste fase : 03.12.2018
  • tweede fase : voorjaar 2019

De `premie voor het vervangen van een oud bedrijfsvoertuig´, een van de vele voorbeelden

Kmo’s kunnen voortaan financiële steun ontvangen voor acties op het vlak van milieu, zoals de vervanging van een zeer vervuilend licht bedrijfsvoertuig door een voertuig dat voldoet aan de strengste milieunormen.

Ik heet Stéphanie Sauvage en ik leid de directie Steun aan Ondernemingen. Ik werk al meer dan vijftien jaar voor Brussel Economie, en we hebben de steun voor Brusselse ondernemers volledig hervormd.
Het werk begon al in 2015, maar 2018 was een zeer belangrijk jaar voor alle redactionele aspecten, en dat heeft op 1 december geleid tot de publicatie van vier besluiten die meteen nieuwe steunmaatregelen ter beschikking stellen van Brusselse ondernemingen en kmo's.
Enerzijds moesten alle vergaderingen gewijd aan de publicatie van die besluiten opgevolgd worden, en tegelijk moesten we onze dagelijkse taken vervullen om onze dossiers te kunnen behandelen en zo subsidies te kunnen betalen aan Brusselse ondernemers.
De idee achter de hervorming is onze steunmaatregelen zo goed mogelijk bij te werken om ze optimaal te doen aansluiten op de realiteit van de Brusselse ondernemingen, bijvoorbeeld om een kranenwinkel te kunnen helpen, of dienstenmaatschappijen zoals consultancybedrijven. Daartoe hebben we veel ondernemers ontmoet en met hen gesproken om te trachten tot een concreet resultaat te komen dat voldoet aan hun verwachtingen.
Zo kunnen we allerlei mensen ontmoeten in zeer diverse materies, en dat levert een schat aan informatie op.

Bekijk de video

Steun aan ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – kerncijfers

11.000

Elk jaar worden 11.000 ondernemingen opgericht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

98.000

Er zijn 98.000 ondernemingen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 99 % daarvan zijn kmo’s.

5.323

steunaanvragen aan Brussel Economie en Werkgelegenheid.

4.695

dossiers werden behandeld door BEW.

35.268.675 €

aan premies werd toegekend aan ondernemingen (subsidies).

Van veld tot bord… en ook op de speelplaats: het europees programma ‘fruit, groenten en melkproducten op school’

Het programma ‘Fruit, groenten en melkproducten op school’ van Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) biedt 52.000 Brusselse leerlingen elke week verse en seizoensgebonden groenten en fruit aan op school, evenals natuurlijke melkproducten.

Het programma stelt de scholen ook in staat om hun leerlingen te sensibiliseren voor het belang van evenwichtige voeding.

Dit initiatief, dat aansluit bij de ‘Good Food’-strategie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en financiële steun van de Europese Unie ontvangt, breidt in 2018 uit.

Het programma `Fruit, groenten en melkproducten op school´ omvat het volgende:

 • 195 deelnemende scholen
 • 51.756 bereikte leerlingen
 • 75.487,70 euro gewestelijke subsidies voor deelnemende scholen
 • 28.111,23 kg fruit en groenten verdeeld
 • 4.603 liter melk en 1.298,2 liter yoghurt verdeeld

cijfers schooljaar 2017-2018

Hoe wordt de uitvoering van de gecombineerde vergunning in het brussels hoofdstedelijk gewest voorbereid?

De gecombineerde vergunning komt erop neer dat niet-Europese onderdanen een arbeidskaart en een verblijfstitel kunnen krijgen via één enkele procedure en in de vorm van één enkel document. Deze nieuwigheid is het resultaat van de omzetting van een Europese richtlijn. Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) is een van de betrokken partijen van dit project in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe schakelt men over van een systeem waarin de buitenlandse werknemer twee aanvragen moest indienen om twee onderscheiden documenten te verkrijgen, naar het vereenvoudigde systeem van de gecombineerde vergunning? Het antwoord volgt hieronder.

De gecombineerde vergunning behelst twee materies die beheerd worden door verschillende bestuursniveaus:

 • het verblijf is een federale materie;
 • de behandeling van de aanvragen van arbeidskaarten is een gewestelijke bevoegdheid.

Goed samenwerken via een samenwerkingsovereenkomst

Om dit project te doen slagen en in het belang van de vergunningsaanvragers was het dus van essentieel belang dat de verschillende spelers hun acties coördineerden. Op 2 februari 2018 werd bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de bevoegde overheden. Op 5 juli 2018 bracht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de gewestelijke regelgeving in overeenstemming met deze overeenkomst via een besluit dat door BEW werd voorbereid.

Dat besluit voorziet bijvoorbeeld in een duidelijke procedure voor de behandeling van aanvragen opdat BEW en de Dienst Vreemdelingenzaken doeltreffend kunnen samenwerken en elk met betrekking tot hun eigen materie uitspraken kunnen doen. Deze procedure bepaalt bovendien termijnen en mechanismen die voor een snellere behandeling van de dossiers zorgen.

Voorbereiden van de inwerkingtreding van de gecombineerde vergunning

BEW heeft eveneens interne procedures opgesteld, de communicatie voorbereid en voorzien in de nieuwe aanvraagformulieren en andere documenten zodat de behandeling van de nieuwe aanvragen bij de inwerkingtreding aan het begin van 2019 van start kan gaan.

Brussel Gewestelijke Coördinatie (BGC) is een van de 6 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
BGC omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Die vallen uiteen in drie grote categorieën: de cel Beleid, ondersteunende diensten van het bestuur, en expertise en bijstand.

Zich wapenen om de collega’s beter te kunnen ondersteunen: ontwikkeling van hr-expertise inzake begeleiding

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel wil al zijn medewerkers de kans geven om hun professionele ontwikkeling zelf in handen te nemen en wil bovendien een hechte gemeenschap van managers vormen. Om deze doelstellingen te behalen heeft HR in 2018 zijn dienstenaanbod en expertise ontwikkeld door bijvoorbeeld opleidingen en workshops te organiseren, of door coaching aan te bieden.

In het kader van de reorganisatie van de directie Human Resources is er een nieuwe pijler opgericht voor de begeleiding van de managers, om hen ondersteuning te bieden op het vlak van zowel advies en het verstrekken van statistische indicatoren als uiteraard teambeheer.
Het doel bestaat er echt in de managers te ondersteunen, opdat ze hun competenties ontplooien, door hen te begeleiden en te omkaderen, zodat ze een dynamische gemeenschap vormen, maar ook zodat ze de prestaties van hun teams kunnen verbeteren.
Ik heet Isabelle Dujardin. Ik leid dit nieuwe team, en ik zal jullie vertellen over enkele workshops waar ik voor zorg en die me enorm boeien.
Mijn naam is Jurgen Denys. Sinds twee jaar ben ik de verantwoordelijk van het labo Brucefo. De afgelopen 2 jaren heb ik veel ondersteuning mogen ontvangen van mijn hiërarchische meerdere maar zeker ook van de mensen van HR.
Mijn belangrijkste doel is de samenwerking binnen het team en een echte groepsgeest te ontwikkelen. De voorbije jaren heb ik verschillende sessies gevolgd om mijn persoonlijkheid, sterktes en zwaktes te leren kennen. Mijn enige doelstelling hiervan is : mijn team beter te kunnen ondersteunen en coachen.
We hebben vernieuwende acties ontwikkeld om de managers optimaal te begeleiden.

De Belbinmethode in een notendop: niemand is perfect, maar een team kan het wel zijn. De leden van een team nemen deel aan twee activiteiten en vullen hun profiel in om na te kunnen gaan of ze elkaar aanvullen, waar hun krachten en zwaktes liggen en waar ze op moeten letten.
De methode LEGO SERIOUS PLAY draait echt om collectieve intelligentie. We werken met alle leden van een team rond een welbepaald doel, een nieuw te ontwikkelen project. Elke deelnemer beantwoordt vragen via een LEGO-bouwsel – o ja, zelfs op onze leeftijd spelen we nog met LEGO. En daarna wisselen we van gedachten over de bouwsels. Dezelfde boodschap kan op een heel andere wijze uitgedrukt worden afhankelijk van het gemaakte LEGO-bouwwerk. Iedereen doet mee en er wordt echt gewerkt aan de teamsamenhang.
Door een persoonlijke benadering van mijn team wil ik ieder van hen uitdagen om verder te groeien en te ontwikkelen. Dit zal de samenwerking van het team zeker ten goede komen.
Ik ben echt dol op deze manier om het menselijk kapitaal te doen evolueren. Alle deelnemers komen aan het woord. We steunen echt op actief luisteren en welwillendheid, en de feedback die we krijgen is zeer positief.

Bekijk de video

Ontwikkeling van HR-expertise bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in 2018

2 KRACHTLIJNEN:

 • 1. Individuele begeleiding
 • 2. Begeleiding van managers

DOELSTELLINGEN:

 • 1. autonomie en proactiviteit van de medewerkers bij hun loopbaanbeheer
 • 2. solidaire managers die een dynamische gemeenschap vormen en samenwerken om de prestaties van hun team alsook die van de organisatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussels te verbeteren

UITGEVOERDE ACTIES:

Opleidingen voor de HR-teams:

 • – specifieke begeleidingsmethodes voor de teams en de managers >> organisatie van de eerste workshops in het najaar
 • – begeleiding bij verandering en van managers
 • – bepalen van SMART doelstellingen
 • – loopbaanbegeleiding (vier medewerkers)
 • – coachingsessies rond stress en burn-out (drie medewerkers)

Nieuw dienstenaanbod:

 • – organisatie van een ‘Happiness Day’
 • – organisatie van een ‘Dag van de interne mobiliteit’
 • – het proefproject rond niet-prikken om het management via doelstellingen te bevorderen (gemiddeld bij de directies die aan het proefproject deelnemen iets minder dan 30 % niet-prikkers)
 • – loopbaanbegeleiding op maat voor elk personeelslid
 • – het ‘we managers-forum’ voor de teamleiders van alle niveaus: 4x/jaar (verhoogde frequentie)
 • – meer interne communicatie en infosessies over HR-onderwerpen: nieuw statuut, bezoldiging, herintegratie van langdurig afwezigen

Monitoring

 • – monitoring van de prestaties
 • – ontwikkeling van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) in verband met welzijn op het werk voor een betere opvolging van het absenteïsme en de turnover
 • – een personeelsplan om ons beleid inzake de juiste persoon op de juiste plaats te stimuleren

De gewestelijke overheidsdienst brussel op weg naar de digitale transitie

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel kreeg in 2018 een Digital Transformation Office (DTO). Wat is de opdracht van deze nieuwe dienst? Onze instelling aansluiting doen vinden bij de digitalisering die een echte technologische en maatschappelijke (r)evolutie inhoudt. Een blik op een boeiend project dat de loutere kwestie van instrumenten en technieken ruimschoots overstijgt.

Hoe word je een digitale overheidsdienst waarin de mens – de medewerkers en de burgers – centraal blijft staan? Hoe kunnen we eenvoudiger, transparanter en sneller werken? Dat zijn allemaal vragen waarmee het gloednieuwe DTO van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel aan de slag gaat.

Deze transversale ondersteunende directie, dat in september 2018 werd opgericht, zal ingrijpen op verschillende vlakken zoals de optimalisering van de interne werking, de informatieveiligheid, de verwerking van gegevens en ook wel innovatie, zowel op het vlak van technologie als van werkmethodes.

Het DTO zal daartoe proefprojecten in onze overheidsdienst opzetten. Een mooi voorbeeld van wat deze nieuwe directie te bieden heeft en wat een nauwe en gestructureerde samenwerking tussen de business en IT kan opleveren, is het IT-project rond de huurtoelage.

Door gebruik te maken van een methodologie die de teams van Brussel Huisvesting (de business) betrekt bij de hele ontwikkeling en die zich baseert op de waarden van Brussel Huisvesting en die van de gebruikers, kon het DTO immers toenaderingspunten bepalen die stap voor stap gestalte zullen krijgen in de verschillende producten. Een van de vele deliverables is bijvoorbeeld een applicatie waarmee burgers hun aanvraag kunnen indienen en verder opvolgen.

Het verhuisproject als bindend element: zoveel meer dan enkel maar een adreswijziging

Bijna 1.600 ambtenaren die nu nog verspreid zijn over de twee hoofdgebouwen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zullen in het najaar 2020 in één enkel gebouw worden ondergebracht. Brussel Gewestelijke Coördinatie coördineert dit verhuisproject dat loopt onder de naam ‘be connected’. Het omvat eveneens de invoering van nieuwe werkwijzen en plaatst de mens achter ambtenaar en de burger centraal. Om dit te bereiken staat het bestuur voor een participatieve en transparante aanpak.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) zal eind 2020 verhuizen: nagenoeg alle in het City Center en het CCN gehuisveste diensten zullen in één gebouw worden ondergebracht, waarvan de vestigingsplaats duidelijk zal worden na een overheidsopdracht in 2019.

Uiteraard zal deze verhuizing in de eerste plaats naar een andere arbeidsomgeving leiden, maar ze biedt de GOB bovenal de kans nieuwe werkwijzen (management by objectives, verzoening werk en privéleven, autonomie, telewerk, …) en ICT-technologie in te voeren, alsook de fysieke omgeving op een andere manier te beschouwen. Het nieuwe gebouw wordt zo een soort proefcentrum, waarin onze werking wordt geperfectioneerd en dat zo goed mogelijk de verwachtingen van onze bezoekers en medewerkers inlost. Het gebouw zal voor een betere arbeidsomgeving op mensenmaat zorgen, die iedereen niet enkel een houvast zal bieden, maar ook een antwoord op de huidige verzuchtingen.

Sinds de zomer van 2018 zijn verschillende teams in de weer rond het verhuisproject dat ‘be connected’ is gedoopt, aangezien verbinding centraal staat in het hele proces:

 • – verbinding tussen de diensten die voor het eerst in onze geschiedenis samen een gebouw zullen delen
 • – interne verbinding via gedeelde middelen en ruimten
 • – in meer dan één betekenis inplanting in de buurt waar we ons zullen vestigen
 • – aansluiting vinden bij de nieuwe technologische ontwikkelingen door het gebruik van nieuwe ICT
 • – en natuurlijk ook de verbinding maken met onze bezoekers en het brede publiek (burgers, bedrijven en institutionele partners)

In het verlengde van dit verbindingsconcept, waarbij de medewerkers gedurende het veranderingsproces worden betrokken en begeleid, heeft de hiërarchie van meet af aan voor transparante communicatie en een participatieve aanpak gekozen: een onlinebevraging met een respons van meer dan 800 personen, operationele of strategische besprekingen met de directieraadsleden en de teamchefs, thematische focusgroepen, infosessies en vragenrondes. Allemaal initiatieven om onze personeelsleden bij deze denkoefening centraal te stellen, zoals het hoort ‘if you want to be connected’. Deze benadering sluit aan bij het streven van de GOB naar een nieuw werkconcept, waarbij samenwerking en responsabilisering centraal staan. Een benadering die uit onze instelling zelf is gegroeid en aangepast is aan onze eigenheden.

Verhuizing van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Brussel Gewestelijke Coördinatie zal het verhuisproject ‘be connected’ verder coördineren.

Memorandum

Na de verkiezingen zal een memorandum worden voorgelegd aan de nieuwe gewestregering. Dit document is een geschikt instrument voor Brussel Gewestelijke Coördinatie om de regering concrete voorstellen te doen bij de aanvang van de regeerperiode.

Milieumanagement

BGC concentreert zich op de goede praktijken van de ISO 14001-norm om een ISO-certificaat te verkrijgen voor een deel van de diensten van onze instelling in 2019.

Toeristische logies

BEW werkt aan een systeem voor de classificatie van toeristische logies afhankelijk van hun comfortniveau.

Sociale economie

BEW begint met de uitvoering van de maatregelen waarin voorzien wordt door de nieuwe regelgeving over de steun aan het sociale ondernemerschap.

Steun aan ondernemingen

Voortzetten van de hervorming van de premies aan ondernemingen.

Boekhouding

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bereidt zich voor om het gewestelijke SAP-platform in 2020 in gebruik te nemen. BFB werkt vanaf vandaag aan deze overgang.

Financiering

BFB onderhandelt met de Europese Investeringsbank (EIB). Het doel van de onderhandelingen? De haalbaarheid van een meerjarige kredietlijn bij de EIB.

Samenwerking met de gemeentes

BFB startte een nieuw partnerschap tussen het gewest en de Brusselse gemeenten (in samenwerking met Brussel Plaatselijke Besturen en Brussel Fiscaliteit). Dit partnerschap werd bezegeld met de ondertekening van overeenkomsten tussen het gewest en elke gemeente en het houdt in dat er wordt voorzien in financiële transitrekeningen in het kader van de prefinanciering van de fiscale inkomsten.
In 2019 versterkt het bestuur de band tussen het gewest en zijn partners en het zal het proces vereenvoudigen vanuit een win-winlogica.

Informatie over huisvesting

BH verzorgt zijn communicatie en de verspreiding van informatie naar een groot publiek: het plaatst een website online voor hulp bij het opstellen van huurovereenkomsten en boedelbeschrijvingen en publiceert de editie 2019 van het Memento van de Huisvesting.

Strijd tegen de discriminatie op de huurmarkt

BH blijft strijden tegen de discriminatie op de woningmarkt.In 2019 staan er opleidingen van vastgoedagenten, mystery calls en de uitvoering van de antidiscriminatieordonnantie m.b.t. klachten op het programma.

Ontwikkeling van het Observatorium van Brussel Huisvesting

Om doeltreffend op te treden verzamelt, integreert en inventariseert het bestuur de gegevens die werden verzameld tijdens de uitoefening van zijn opdrachten. Zo optimaliseert het Observatorium van Brussel Huisvesting zijn gegevensverzameling, publiceert het thematische verslagen en verspreidt het de gegevens in de vorm van open data.

Gewestelijke Huisvestingsinspectie

BH ontwikkelt partnerschappen met de gemeenten om het recht van alle Brusselse huurders op behoorlijke huisvesting te garanderen. De 15de verjaardag van de inwerkingtreding van de Brusselse Huisvestingscode wordt gevierd tijdens een colloquium.

Gewestelijk Mobiliteitsplan

BM begint met de uitvoering van het Gewestelijk Mobiliteitsplan (GoodMove). Het centrale punt van dit nieuwe plan is het concept Mobility as a Service.

Klantgerichtheid

Dankzij een nieuwe informaticatool verbetert BM de behandeling van alle vragen, klachten en suggesties die het ontvangt.

Infrastructuur

BM gaat voort met de renovatie van de weginfrastructuur en met de uitvoering van het meerjarige investeringsplan voor de tunnels.

Gemeentelijk bestuur

De uitvoering van de ordonnantie van 05.07.2018 over de specifieke manieren van gemeentelijk beheer en intergemeentelijke samenwerking vereist een grote investering van zowel BPB als van de plaatselijke besturen zelf. Informatie, communicatie, interne organisatie om een optimaal beheer van de dossiers, de begeleiding van plaatselijke actoren, enz. te verzekeren. Dat alles staat in 2019 op de agenda.

Hervormingen

Andere door BPB voorgestelde hervormingen worden in 2019 van kracht, en allemaal dragen die bij aan het verzekeren van een goede band tussen het gewest en de plaatselijke besturen met het oog op het behalen van gemeenschappelijke doelstellingen inzake organisatie, het beheer van de financiën en maatschappelijke actie. Zo werd de richtlijn 2011/85 EU omgezet in de organieke wet op de OCMW’s. Die laatste worden voor de eerste keer verzocht een meerjaarlijks perspectief te hanteren bij hun begrotingswerkzaamheden.

Plaatselijke Financiën

BPB vervolgt zijn analyse van de impact van grote externe veranderingen op de plaatselijke financiën, zoals de nieuwe federale pensioenwetgeving, de bevolkingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de hervorming van de gewestelijke fiscaliteit.

Bespiegelingen van de Secretaris-generaal

Meer dan ooit heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in 2018 zich opgeworpen als een belangrijke speler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name door het bevorderen van de toegang tot degelijke huisvesting voor iedereen, door de plaatselijke besturen te controleren en te ondersteunen, door het beheren van de openbare financiën en door het stimuleren van de economische ontwikkeling en jobcreatie.

Ons bestuur heeft ook gewerkt aan het beveiligen en vergemakkelijken van de verplaatsingen van de weggebruikers op ons grondgebied, ongeacht of ze dat te voet doen, met de fiets, het openbaar vervoer, de auto of zoals vaak het geval dezer dagen, een combinatie van vervoersmiddelen.

Bovendien was de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel het afgelopen jaar ook een opvallende en bevoorrechte partner voor de andere Brusselse instellingen. We hebben onze opdracht van dienstverlener voor de 3 gewestelijke overheidsspelers zelfs nog uitgebreid. Die laatste konden een beroep doen op onze middelen en expertise dankzij 129 dienstencontracten die we met hen hebben gesloten.

We zijn er ten slotte – en dat is iets dat me nauw aan het hart ligt – in geslaagd uit te groeien tot een modelwerkgever die zowel modern als verantwoordelijk is en aandacht heeft voor het welzijn van zijn personeel. Bij de projecten die verband houden met onze organisatie en onze interne werking stellen we de mens altijd centraal in het streven naar doeltreffendheid. En dit zowel met betrekking tot de acties die de dagelijkse werking van de openbare dienst beïnvloeden als bij omvangrijke dossiers zoals onze verhuizing en de daarbij aansluitende invoering van nieuwe werkmethodes.

Je vindt bovendien in het huidige verslag de krijtlijnen van dit verhuizingsproject, dat afgelopen zomer van start ging en dat de naam ‘be connected’ meekreeg. Je kan er ook lezen waarom 'verbinding' de rode draad doorheen dit proces vormt.

Met een blij gemoed deel ik met jullie dit jaaroverzicht 2018 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Veel leesplezier!

Christian Lamouline,
Secretaris-generaal

Staatssecretaris voor Openbaar Ambt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit verslag geeft u een beeld van wat de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) dagelijks doet voor de burgers en bezoekers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overheidsdiensten zijn een waardevol goed, waar we zorgvuldig moeten mee omgaan. Ze staan garant voor waarden zoals sociale rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid tussen burgers. Deze waarden zijn van essentieel belang voor het samenleven in ons Gewest, dat gekenmerkt wordt door zijn multiculturaliteit.

Via de werkzaamheden van de overheidsdiensten stelt de Brusselse regering alles in het werk om de bevolking een kwaliteitsvolle, efficiënte en toegankelijke dienstverlening te bieden. De overheidsdiensten dragen ook bij aan de democratische werking van onze instellingen.

Dankzij de inzet en het professionalisme van alle personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die elke dag minutieus en vol overgave hun taken vervullen, krijgen burgers een uitmuntende en doeltreffende dienstverlening aangeboden.

Zo worden er in alle bevoegdheidsdomeinen van de GOB steeds meer inspanningen geleverd om de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen die gebruikers, burgers en bedrijven moeten vervullen, maar ook om meer rekening te houden met de uiteenlopende behoeften en verwachtingen van de Brusselaars.