Doorgaan naar artikel

OPTIris en de implementering van het nieuwe arbeidsreglement

In 2022 zal Brussel Synergie een belangrijke rol spelen bij het opzetten van het Optiris-project. Het doel van dit project is het opzetten van een netwerk van openbare gewestelijke instellingen om vaardigheden, instrumenten, deskundigheid en kennis te bundelen en ideeën uit te wisselen en het beoogt de stroomlijning van de openbare dienstverlening via een evaluatieproces van de Brusselse instellingen. Het bestuur coördineert ook, in overleg met de vakbonden, de communicatie, informatie en opleiding voor de personeelsleden met betrekking tot het nieuwe arbeidsreglement bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, dat van kracht werd op 1 maart 2022.

De economische transitie blijven bevorderen

Brussel Economie en Werkgelegenheid wil de komende jaren nog meer kunnen inzetten op het bevorderen van de economische transitie. Deze ambitie beantwoordt perfect aan de strategie GO4Brussels 2030 die een geleidelijke omvorming beoogt naar een economie die koolstofarm is, spaarzaam met grondstoffen, circulair, sociaal en democratisch, regeneratief, lokaal en veerkrachtig.

Daarnaast zal er werk gemaakt worden van broodnodige hervormingen (nieuwe wetgevende teksten) op vlak van o.a. economische migratie, discriminatietesten en betaald educatief verlof.

En ook het digitale MijnBEW-platform zal verder geoptimaliseerd en uitgebouwd worden met een nieuw login-systeem, de integratie van de dossiers van het Opleidingsfonds Dienstencheques, net als de erkenningen van particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling.

De evaluatie van het begrotings- en boekhoudrecht verrijken

In 2022 verbetert Brussel Financiën en Begroting zijn systemen en processen via een evaluatie van de overheidsuitgaven en van de financiële verantwoordelijkheid. Deze oefening zal benut worden voor de evaluatie van het begrotings- en boekhoudrecht, die tijdens de vorige regeerperiode afgerond werd.

Met het oog op het verder poolen van tools staan drie voorstudies op de planning: de haalbaarheid om de module Real Estate in te voeren en de module inzake projectbeheer aan te passen (PPM), die de behoeften van meerdere instellingen zou kunnen dekken, en de voorstudies voor de instellingen die in het platform zouden willen stappen (Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, Brusafe, Haven van Brussel).

Het bestuur zet zijn initiatieven voort om de burgers zo goed mogelijk te blijven informeren over de begroting en om bij te dragen aan de transparantie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, door onder meer een tool te ontwikkelen voor een doeltreffende voorbereiding en betrouwbare informatie voor parlementsleden in het kader van begrotingsbesprekingen. Dit platform zal, in tegenstelling tot de website budget.brussels, veeleer de nadruk leggen op het centrale karakter en de gedetailleerde digitale toegankelijkheid van de verschillende begrotingsdocumenten.

Een nieuwe multidisciplinaire cel

Wegens de uitbreiding van zijn bevoegdheden inzake de controle van overtredingen op het vlak van leegstaande woningen is er een nieuwe multidisciplinaire cel opgericht bij Brussel Huisvesting. Die bestaat uit architecten, juristen en werfleiders en dossierbeheerders.

In 2022 ondersteunt dit team vastgoedoperatoren bij hun activiteiten, zoals vorderingen tot staking, het in overheidsbeheer nemen of de onteigening, met als doel leegstaande panden opnieuw op de woonmarkt te brengen.

Voortzetting van het meerjarenplan voor de renovatie van de tunnels

In 2022 zal de grootschalige renovatie van de Leopold II-tunnel, die omgedoopt werd tot de Annie Cordy-tunnel, officieel worden afgerond. Het meerjarenplan voor de renovatie van de tunnels wordt voortgezet met de grondige renovatie van de plafonds in meerdere tunnels. Ook andere belangrijke interventies zullen worden gepland, onder meer in de Wettunnel en de Belliardtunnel, om van start te gaan in 2023.

Brussel Mobiliteit werkt ook participatief aan de voorbereiding van nieuwe grootschalige inrichtingsprojecten op verschillende locaties, zoals de Guldenvlieslaan, het Saincteletteplein of in het kader van projecten die verband houden met tal van SVC's (stadsvernieuwingscontracten), zoals de Vanderveldesquare, de Parklaan, het Koninginneplein, ...

Start van de Brusselse staten-generaal

In 2022 helpt Brussel Plaatselijke Besturen de Brusselse staten-generaal organiseren en opvolgen, die als doel heeft zonder taboes de Brusselse institutionele structuur te analyseren en erover te debatteren. Deze ambitieuze consultatieoefening zal in meerdere fasen gevoerd worden, met een keur aan betrokkenen: institutionele spelers, het middenveld, experten en burgers.

Naast een band smeden tussen de hierbij betrokken spelers zal BPB ook de groep experten ondersteunen die werd aangewezen door de regeringen de themaperimeter vooraf moeten uitstippelen, de gegevens die voortvloeien uit de consultaties moeten analyseren en een eindverslag met aanbevelingen moeten opstellen.

Een gecentraliseerd beheer van de subsidies van de besturen van de GOB

Subsidies beheren maakt deel uit van de basisopdrachten van veel Brusselse gewestelijke overheidsadministraties. Toch verschillen de processen en tools voor dit beheer sterk tussen overheidsinstellingen en -diensten.

In die context wil de GOB een zo gestandaardiseerd mogelijke oplossing opzetten, die zijn besturen zal toelaten de subsidies via een overkoepelende of door meerdere besturen gebruikte oplossing te beheren, gekoppeld aan het platform "Gewestelijk CRM". Deze oplossing zal via een uniek webportaal niet enkel de stappen, die aanvragers moeten ondernemen om subsidies te verkrijgen, vereenvoudigen en inkorten, maar zal ook de back-officeprocessen verbeteren en dematerialiseren en de ingezette middelen zoveel mogelijk delen.

En dat is nog niet alles! Via dit webportaal zullen de aanvragers ook doeltreffender en transparanter in real time kunnen interageren met de besturen, terwijl ze ook een totaalbeeld krijgen. Dat betekent dat een aanvrager al zijn subsidieaanvragen gericht aan de verschillende gewestelijke besturen zal kunnen zien en beheren.

Eerste externe evaluatie van het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking

In 2022 laat Brussels International een externe evaluatie van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking uitvoeren, in overeenstemming met de ordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking. Enerzijds zijn de relevantie en de samenhang van de grondslagen van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking worden geanalyseerd en anderzijds de manier waarop dit beleid is gestructureerd door de invoering van verschillende tools die werden ontwikkeld als antwoord op het voorafbepaalde wettelijke kader en de toegekende financiële en menselijke middelen. De evaluatie is worden uitgevoerd door een externe dienstverlener, die nauw moet samenwerken met het bestuur, maar ook met niet-gouvernementele spelers op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. De schat aan informatie die deze evaluatie zal opleveren, zou het Brusselse beleid inzake ontwikkelingssamenwerking nog relevanter moeten maken.

De directie EFRO is overigens het nieuwe EFRO-programma 2021-2027 aan het opstellen. In 2022 mondt dit uit in het uitschrijven van projectoproepen voor meerdere thema’s die gelinkt zijn aan gewestelijke ontwikkeling (die onder meer verband houden met vernieuwing, milieu, maar ook met verschillende sociale thema's of het stadsherwaarderingsbeleid).

Deel de pagina