Doorgaan naar artikel

Woordje van de adjunct-secretaris-generaal

Beste lezers,

2020 was voor iedereen een opmerkelijk en uitdagend jaar. Dit was ook het geval voor onze personeelsleden en onze organisatie als geheel.

Het valt niet te ontkennen dat in 2020 de coronacrisis een aanzienlijke impact heeft gehad op de interne en externe bedrijfsprocessen van de openbare sector van het Brusselse Gewest. We moesten snel schakelen om beleidsmatig in te spelen op een ongeziene situatie.

Verschillende van onze administraties waren verantwoordelijk voor de uitvoering van de toegekende steunmaatregelen, de ondersteuning voor de continuïteit van de dienstverlening van verschillende plaatselijke besturen en instellingen, de omschakeling van de mobiliteit, de ondersteuning van de huisvesting en dies meer.

Bovendien moesten onze kernactiviteiten blijven uitgevoerd worden, zonder op kwaliteit in te boeten. Dit vereiste grote flexibiliteit van de hele organisatie, extra inzet en extra middelen; veel werkprocessen moesten immers ook gedigitaliseerd worden. Een grote troef hierbij was dat deze digitalisering en invoering van nieuwe werkmethoden al gepland was in het kader van onze verhuis. Bijna 1.700 ambtenaren van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die al jaren verspreid waren over twee hoofdgebouwen van de instelling, verhuisden begin 2021 naar één gebouw: de Iris Tower. Het doel van dit project was de verschillende administraties van de overheidsdienst beter met elkaar, maar ook met hun publiek en hun omgeving te verbinden om een nog vlottere dienstverlening te garanderen.

Als organisatie sterke prestaties blijven leveren was een bijzondere uitdaging in 2020. En zoals uit het rapport blijkt, is dat opnieuw gelukt. Onze personeelsleden hebben daarbij blijk gegeven van bijzonder veel inzet en aanpassingsvermogen. In mijn eigen naam, die van de secretaris-generaal en alle leden van de directieraad, wil ik dan ook afsluiten met een welgemeend woord van dank aan al onze personeelsleden die er in 2020 dagelijks voor hebben gezorgd dat de dienstverlening aan burgers en ondernemingen te allen tijde gewaarborgd bleef.

Met trots stel ik u dan ook dit jaarverslag met de verwezenlijkingen uit 2020 voor.

Veel leesplezier,

Gerd Van Den Eede

Adjunct-secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Woordje van de minister van Openbaar Ambt

Beste lezer,

Naar goede gewoonte leest u ook deze keer bij dit jaarverslag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) een voorwoord van de bevoegde minister. Ook dit jaar werden de activiteiten van onze gewestelijke overheidsdienst nog gedomineerd door het coronavirus. Al leeft er, nu de vaccinatie van de bevolking met rasse schreden vooruitgaat en alle slechte coronacijfers stuk voor stuk zo sterk zijn gedaald, voor ons Brussels Hoofdstedelijk Gewest veel hoop op een mooie zomer.

Ik dank de GOB omdat ze het voorbije jaar operationeel is gebleven, ten dienste van onze burgers en onze bedrijven. Daarbij hebben alle GOB-medewerkers engagement en inzet getoond, waar dat niet steeds makkelijk was. Het voltijdse thuiswerken heeft immers veel langer geduurd dan verwacht, ook al waren onze ambtenaren er al goed mee vertrouwd. Gedeeltelijk telewerk zal wel van toepassing blijven als COVID-19, hopelijk snel, tot het verleden behoort.

Een belangrijke realisatie van het voorbije werkjaar was de verhuis naar de Iris Tower. Daar worden de laatste rimpels nog glad gestreken. We mogen fier zijn dat de IRIS-tower in gebruik is genomen als een voorbeeld van een moderne en stimulerende werkomgeving voor alle ambtenaren die er aan de slag zijn.

Tot slot wens ik in het bijzonder de nieuwe secretaris-generaal Julie Fiszman, samen met haar adjunct Gerd Van Den Eede, veel succes bij hun uitdaging om de gewestelijke overheidsdienst in goede banen te leiden en deze klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst.

Sven Gatz

Brussels minister bevoegd voor Ambtenarenzaken

Deel de pagina