Doorgaan naar artikel

De grote acties van Brussel Plaatselijke Besturen in 2019 vormen een mooie illustratie van de verbindende rol die dit bestuur speelt tussen het Gewest en de Brusselse plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's, intercommunales, politiezones...). BPB werkte aan een wijziging van de organieke wet op de OCMW's 01 met het oog op een goed bestuur van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het bestuur onderzocht de evolutie van de gemeentelijke fiscaliteit 02 en stelde een stand van zaken op over de tewerkstelling van personen met een handicap 03 in de plaatselijke besturen om op dat vlak verbeteringen te kunnen voorstellen.

01 Nieuwe wetgeving voor een beter bestuur bij de OCMW's

Op 1 juni 2019 trad een belangrijke ordonnantie in werking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze wettekst wijzigt de organieke wet op de OCMW's van 1976 ten gronde en stelt Brussel Plaatselijke Besturen in staat om vooruitgang te boeken op het vlak van een goed bestuur op gemeentelijk niveau.

Deze ordonnantie verzekert een optimale werking van de OCMW's, die in onze samenleving een essentiële rol vervullen op het gebied van sociale steun. Hoe? Door acties te ondernemen in vier domeinen:

  1. Het systeem van toezicht en het bestuursmodel werden vereenvoudigd en zijn voortaan gebaseerd op het model van het controlesysteem dat van toepassing is op de gemeenten en andere plaatselijke besturen.
  2. Interne controle: de tekst bepaalt een systeem voor interne controle.
  3. OCMW-personeel: de ordonnantie moderniseert het personeelsbeheer met het oog op een betere efficiëntie van de teams.
  4. Werking van het OCMW en bepalingen over de verkiezing van raadsleden.

Bovendien heeft Brussel Plaatselijke Besturen er samen met verschillende actoren (het verenigd college, het kabinet van de minister-president, de vertegenwoordigers van de OCMW's) voor gezorgd dat de ordonnantie beantwoordt aan de behoeften van de actoren op het terrein.

Meer info over de organieke wet op de OCMW's vind je op http://plaatselijke-besturen.brussels

02 De gemeentelijke fiscaliteit in de kijker

Hoe zijn de gemeentelijke fiscale ontvangsten de afgelopen tien jaar geëvolueerd? Hoe zit het met de verdeling van de bedrijfsbelastingen? Wat is het aandeel van de fiscale ontvangsten ten opzichte van de totale ontvangsten? Brussel Plaatselijke Besturen beantwoordt al deze vragen en wijdt een nummer van zijn Focus aan de evolutie van de gemeentelijke fiscaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het derde nummer van de Focus - de publicatie van Brussel Plaatselijke Besturen waarin onderwerpen van algemeen belang voor de Brusselse plaatselijke besturen aan bod komen - buigt zich over de gemeentelijke fiscaliteit. De Focus nr. 3, die in 2019 uitkwam, maakt de balans op van de staat van de fiscaliteit van de Brusselse gemeenten in de periode 2008-2018, en legt zo de belangrijkste trends bloot inzake de impact van de belastingreglementen, de retributiereglementen en de opcentiemen op de lokale economie en de ondernemingen.

Het eerste deel van de publicatie bevat de belangrijkste begrippen om gemeentelijke fiscaliteit en de elementen waaruit het bestaat te kunnen begrijpen. Het tweede deel bevat een analyse van de evolutie van de gemeentelijke inkomsten in verband met de fiscaliteit. Deze Focus sluit af met een analyse van de impact van deze fiscaliteit op de ondernemingen en een vergelijkende analyse met betrekking tot dit punt van de situatie in de verschillende gemeenten.

Je kan alle uitgaven van de Focus vinden op de website van Brussel Plaatselijke Besturen: http://plaatselijke-besturen.brussels/nl/documentatie

03 Een verslag over de tewerkstelling van personen met een handicap in de Brusselse gemeenten

Brussel Plaatselijke Besturen stelde aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zijn verslag voor over de tewerkstelling van personen met een handicap in de Brusselse gemeenten.

De plaatselijke besturen moeten immers per schijf van twintig voltijds equivalenten in de personeelsformatie minstens één persoon met een handicap halftijds in dienst nemen. Dit percentage kan voor de helft worden bereikt via een beroep op contracten voor werken, leveringen en diensten afgesloten met maatwerkbedrijven. Dit moet gebeuren in overeenstemming met de ordonnantie die door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op 2 februari 2017 werd aangenomen.

Om na te gaan in welke mate de Brusselse gemeenten deze verplichting nakomen, heeft Brussel Plaatselijke Besturen elke gemeente bevraagd over het percentage personeelsleden met een handicap dat ze tewerkstelt en over de maatregelen die ze neemt om deze personeelsleden aan te werven en te integreren. De resultaten van deze enquête werden vervolgens geanalyseerd en besproken door Brussel Plaatselijke Besturen.

Het verslag bevat ook een reeks aanbevelingen om de situatie te verbeteren en de besturen in staat te stellen om hun verplichtingen na te leven.

Een volgende stand van zaken over deze kwestie is reeds gepland voor 2021.

Lees het verslag over de tewerkstelling van personen met een handicap bij de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Lees alles over de manier waarop Brussel Plaatselijke Besturen de gemeenten ondersteunt bij de invoering van maatregelen ten gunste van de emancipatie en het volwaardige burgerschap van personen met een handicap op http://plaatselijke-besturen.brussels/nl/themas/gelijke-kansen/handistreaming?set_language=nl

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN

  • Kruidtuinlaan 20
    1035 Brussel
  • +32 (0)2 800 30 43
  • email hidden; JavaScript is required
  • http://plaatselijke-besturen.brussels/

Deel de pagina