Doorgaan naar artikel

Het herstelproces van de Brusselse economie ondersteunen

In 2021 zet Brussel Synergie zijn schouders onder de heropleving van de Brusselse economie; in het bijzonder coördineert dit bestuur de update van de verbintenissen in het kader van Go4Brussels 2030.

Bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel begeleidt het bestuur de personeelsleden om ze vertrouwd te maken met de nieuwe werkruimte. Het werkt ook aan een enquête bij het voltallige personeel om de interne mobiliteit te versterken.

Door de COVID-19-crisis getroffen bedrijven ondersteunen

Via nieuwe financiële steunmaatregelen blijft Brussel Economie en Werkgelegenheid ook in 2021 de ondernemingen bijstaan die door de COVID-19-crisis zijn getroffen.

Daarnaast werkt het bestuur samen met de federale overheid aan een uniek loket, de website "Working in Belgium", opdat werkgevers in België online een vergunning kunnen aanvragen voor de tewerkstelling van niet-Europese onderdanen in hun bedrijf.

De bedoeling is over een centraal loket te beschikken waarbij een werkgever om een vergunning kan verzoeken voor de tewerkstelling van een derdelander. De aanvraag wordt vervolgens doorgespeeld aan het bevoegde Gewest, dat het dossier na goedkeuring aan de Dienst Vreemdelingenzaken bezorgt. Het platform bundelt alle informatie. De werkgevers zullen er hun aanvragen kunnen opvolgen en de beslissingen kunnen raadplegen. Dit project moet in de eerste jaarhelft van 2021 zijn beslag krijgen.

Evaluatie van de overheidsuitgaven en financiële verantwoordelijkheid

In 2021 zal Brussel Financiën en Begroting zijn tools en procedures verbeteren door de overheidsuitgaven en de financiële verantwoordelijkheid te evalueren. Deze denkoefening zal de evaluatie verrijken van het boekhoudkundige en begrotingsrecht die tijdens de vorige regeerperiode heeft plaatsgevonden.

Het bestuur ontwikkelt ook tools voor meerjarige begrotingsprognoses, bijvoorbeeld de gewestelijke macro-budgettaire simulator ("Simreg"), en blijft inzetten op e-learning (online opleidingen) op het gewestelijke SAP-platform.

Bijwerking van het referentierooster met huurprijzen

Voor een correcte analyse en verwerking van de bij het Observatiecentrum van de huurprijzen verzamelde gegevens zal Brussel Huisvesting in 2021 het rooster van indicatieve huurprijzen updaten. Het is de bedoeling meer variabelen te gebruiken voor de berekening van de indicatieve referentiehuurprijs.

Het bestuur bereidt ook een voorontwerp van ordonnantie voor dat de wetgeving ter bestrijding van discriminatie op de woonmarkt versterkt. Na deze aanpassing van de Brusselse Huisvestingscode zullen de Europese richtlijnen volledig omgezet zijn.

Cartografie en monitoring van de elementen die de wegenis van het Gewest vormen

Door informatie over hun staat te verzamelen, te centraliseren en te beheren, beheert en controleert Brussel Mobiliteit op duurzame wijze de openbare wegen in het Gewest en blijft het bijleren (stadsmeubilair, bewegwijzering, verkeerslichten, verlichting, aanplantingen, ...). Het bestuur organiseert daarnaast het gebruik van de openbare weg voor private doeleinden, beschikt over weginspecteurs, stelt de schade vast die door ongevallen wordt veroorzaakt en volgt dit technisch op.

In dit verband brengt het bestuur alle elementen van de openbare weg van het Gewest in kaart om ze te kunnen monitoren en optimaal op te volgen voor onderhoud, vervangingen, ... Daartoe zal in 2021 een IT-tool worden ontwikkeld.

Het lokale bestuur hervormen

Brussel Plaatselijke Besturen zal in 2021 het deel van het regeerakkoord uitvoeren dat het behoorlijk bestuur bij de gemeenten en OCMW's betreft. Deze hervorming ving aan in 2019 en omvat meerdere krachtlijnen, namelijk de integrale decumul van een lokaal uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat, een vermindering van het aantal schepenen, een opwaardering van het statuut van burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters alsook een opwaardering van de rollen van gemeenteraadsleden en de raadsleden voor maatschappelijk welzijn.

Het bestuur bezint zich daarnaast over een verfijning van zijn analyses in een rapport over de geldstromen naar de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de periode 2015-2019. Tegelijkertijd zet het bestuur zijn werk voort om oplossingen te vinden voor de informatiseringskwesties van de plaatselijke besturen.

De uitdagingen van de digitale overgang aangaan

Ook in 2021 gaat Brussel ConnectIT de uitdaging aan om het Gewest klaar te stomen voor de digitale transitie.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het klantenbeheer van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, dus voor het beheer van de relaties en interacties van deze instelling met de burgers en bedrijven van het Gewest. Zo wil dit bestuur de digitalisering van de administratieve stappen een duwtje in de rug geven, gepersonaliseerde dienstverlening garanderen door gegevens te hergebruiken, de interactieve werking verbeteren en op korte termijn kunnen uitpakken met een enig dienstenloket voor Brusselse burgers en bedrijven.

Het richt ook een e-learning-platform op om digitale en fysieke opleidingen in te voeren, te beheren, te organiseren en te verspreiden voor alle personeelsleden: een aantrekkelijke en uitnodigende leerervaring dankzij eigentijdse educatieve tools.

Het partnerschap tussen Brussels International en hub.brussels vorm geven en bestendigen

Een goede samenwerking tussen Brussels International en hub.brussels (Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven) is onontbeerlijk gebleken voor een succesvolle opvolging van het Europese en internationale handels- en investeringsbeleid.

Om dit partnerschap te verduurzamen en structureren, werken beide instanties in 2021 aan een databank met het oog op doeltreffende informatie-uitwisseling, alsook aan een handleiding en boordtabellen m.b.t. de onderhandelings-, ratificerings- en implementatieprocedures.

Het EFRO heeft de Brusselse prioriteiten van zijn nieuwe operationele programma (2021-2027) al vastgelegd en werkt momenteel aan de concretisering ervan.

Deel de pagina